ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 140 / 1053891

Aktualizované: 20.3.2018

Alternatívne možnosti ochrany
Sprievodca zmenšením Vašej expozície

Správna elektroinštalácia je kžúčom k nízkym emisiám nežiaducich polí

Elektroinštalácia realizovaná pomocou plochých káblov (tri vodiče vedža seba) alebo pomocou starých dvojvodičových liniek bez samostatného ochranného vodiča, môže vies k vysokým emisiám elektrických polí, šíriacich sa z každej steny.

Elektroinštalácie s kvalitnými káblami a ochranným (žltozeleným) vodičom vytvárajú mierne menšie emisie elektrických polí.

Elektroinštalácia pomocou tienených káblov a tienených inštalačných krabíc je skvelým riešením. Tienenie spožahlivo odstráni nielen nízkofrekvenčné ale aj vysokofrekvenčné emisie. Mierne vyššie náklady na materiál a prácu sú rozumne vynaloženými prostriedkami.

Elektrorozvodne a hlavné rozvody elektriny by mali by dostatočne vzdialené od spální, detských a obývacích izieb. Pri výbere novostavby a počas rekonštrukcie bytu/domu sa uistite, že rozvodňa a hlavné rozvody nie je v priamom susedstve týchto zariadení.

Automatické odpojovače Vás zbavia elektrických polí

Netienené vodiče v stenách, vožne položené káble a spotrebiče, ktoré sú pod napätím, sú zdrojmi striedavých elektrických polí, ktoré môže ovplyvňova pohodu na lôžku a kžudný spánok. Spotrebiče pritom nemusia by ani zapnuté.

Automatický odpojovač odpája elektrický okruh ešte v rozvodnej skrini, akonáhle sú vypnuté všetky spotrebiče na tomto okruhu. Znova pripája okruh po zapnutí žubovožného spotrebiča. Ideálne riešenie pre spálne.

Blúdivé prúdy a vysoké napätie – neželaní spoločníci

Rozdielové a blúdivé prúdy pretekajú ochrannými vodičmi, vodovodmi, plynovodmi, vykurovacími potrubiami, apod. Často sú zodpovedné za skryté emisie elektrických a magnetických polí v domácnostiach a kanceláriách. Ich odstránenie nebýva jednoduché. Môžu vies aj ku vzniku predčasnej korózie v potrubiach.

V blízkosti vedenia vysokého napätia, železničnej trakcie a transformátorov môže by prítomné vežké striedavé magnetické pole. Nakožko vežkos poža sa mení s prúdovým zaažením káblov, odporúčame realizova merania magnetických striedavých polí aspoň počas 24 hodín a niekožkokrát počas roka.

Nadzemná elektrická prípojka domu môže by zdrojom silných magnetických polí na vyšších podlažiach. Pre zníženie emisií je vhodné použi kompaktný, stočený kábel. Jednotlivo vedené vodiče je vo väčšine prípadov možné vymeni žiadosou u príslušnej distribučnej spoločnosti.

Venujte čas výberu správnych žiaroviek  

Kompaktné úsporné žiarivky a LED žiarovky potrebujú pre svoju činnos zabudované elektronické obvody, ktoré môžu vytvára vežmi silné parazitné elektromagnetické polia vo frekvenčnom rozsahu desiatok kHz. Odhliadnuc od vyššej ceny a vyšších nákladov na likvidáciu, sú tieto žiarovky konštruované z toxických materiálov, ktoré sa môžu pri rozbití uvožni do prostredia, ich používanie preto neodporúčame.

Halogénové žiarovky pre napätie 230V neprodukujú žiadne parazitné emisie a nepotrebujú žiadnu elektroniku. Ich prednosou je vyvážené svetelné spektrum, minimálne blikanie a nízka cena. Neobsahujú žiadne toxické komponenty, žahko sa likvidujú a znižujú spotrebu energie približne o 30% voči klasickým žiarovkám.

Pozor na vožné položené káble a predlžovačky  

Väčšina malých spotrebičov s nízkym príkonom sa pripája na sie jednoduchým dvojžilovým káblom bez ochranného vodiča. Takto pripojené zariadenia a ich káble vytvárajú vežké elektrické pole. Mali by by umiestnené čo najďalej od miest, kde trávite najviac času alebo kde relaxujete.

Netienené predlžovacie šnúry a zásuvky emitujú vežké elektrické pole, stačí ak sú len nečinne pripojené na elektrický rozvod. Čím väčšiu plochu zaberá sple káblov, tým sa do väčšej vzdialenosti bude šíri intenzívne elektrické pole.

Uzemnené vidlice s ochranným vodičom sú sčasti schopné eliminova elektrické polia. Pripojené zariadenia všeobecne zodpovedajú triede ochrany I s uzemneným krytom. Uzemnený kryt spotrebičov zabraňuje šíreniu elektrických polí.

Flexibilné predlžovacie tienené káble s tienenými zásuvkovými konzolami zaisujú nulové emisie elektrických polí. Výmena klasických predlžovacích káblov za tienené je maximálne účinná.

Elektrický prúd nie je len zdrojom tepla  

Elektrické podlahové kúrenie a elektrické deky, konštruované bez kompenzačných opatrení (spätný nulový vodič v blízkosti fázového vodiča), vedú k vežkým emisiám striedavých magnetických polí. Elektrické vyhrievacie deky nepoužívajte v posteli trvalo, predhrejte postež a odpojte deku zo zásuvky.

Výhrevné infra fólie spravidla vytvárajú vežké plošné magnetické polia. Odporúčame poradi sa s výrobcom, prípadne vykona skúšobné merania pred kúpou.

Elektrické podlahové kúrenie by malo by tvorené dvojicou káblov po celej dĺžke výhrevnej plochy. Takéto riešenie maximálne potláča emisie magnetických polí vďaka zmenšeniu vzdialenosti medzi fázovým a nulovým (spätným) vodičom. 

Malé zariadenia s vežkými magnetickými požami  

V blízkosti zapnutých spotrebičov s transformátormi a elektromotormi sa môže vytvára vežmi silné magnetické pole. Sú to najmä vysávače, práčky, umývačky, akváriá, elektrické sporáky a varné platne, napájacie zdroje, sušiče vlasov, kuchynské roboty, holiace strojčeky, vŕtačky, apod.

Striedavé magnetické pole preniká cez všetky bežné stavebné materiály (betón, tehly, železo, sklo...). Udržujte dostatočnú vzdialenos od silných magnetických zdrojov. Odporúčame vykona merania striedavého magnetického poža vo všetkých priestoroch, i keď nie je na dohžad žiaden potenciálny zdroj.

Bázové stanice mobilnej siete – trvalý zdroj mikrovĺn  

Základňové stanice mobilnej telefónnej siete sú trvalým zdrojom silných rádiových, resp. mikrovlnných elektromagnetických polí, ktoré bez problémov prenikajú do interiéru. Vzdialenos od nich a náklon je kritickým parametrom. Presnú vežkos elektromagnetického poža je možné získa meraním.

Hustotu výkonu žiarenia alebo intenzitu elektrického poža je do určitej miery možné stanovi výpočtovými modelmi. Celkovú expozíciu z viacerých zdrojov je však možné získa len meraním na mieste.

Zmenšenie expozície z externého zdroja je v prípade budovy alebo domu možné dosiahnu jeho zatienením na vonkajšej fasáde. Pre tienenie múrov a fasád sú k dispozícii špeciálne nátery, príp. ocežové pletivá. Budova je tak chránená komplexne a nie je nutné tieni každú vnútornú stenu zvl᚝.

Aj v interiéri môže by vybudovaná účinná ochrana pomocou špeciálnych náterov, tapiet, tkanín a fólií tak, aby bola nenápadná a zároveň estetická. Na rozdiel od exteriéru je však nutné tieni väčší počet stien.

Bezdrôtové dáta a trvalý on-line status  

Graf rádiových impulzov smartfónu pre zabezpečenie stavu „online“ a prístup na internet. Každá vertikálna čiara predstavuje odoslané informácie a teda mikrovlnný impulz. Komunikácia prebieha bez vedomia užívateža nepretržite, i v noci (doba záznamu na grafe je 4 hodiny).

Graf rádiových impulzov klasického mobilného telefónu, určeného len na telefonovanie, bez zbytočných aplikácií. Pre porovnanie, odoslanie mikrovlnného impulzu je len raz za niekožko hodín.

Magnetické polia vysokých frekvencií  

Indukčné varné dosky môžu vies k vežmi vysokým expozíciám magnetického poža v rozsahu desiatok kHz. Najmä tehotné ženy by sa mali ich používaniu úplne vyvarova. Odporúčané vzdialenosti pri práci na indukčnej varnej doske v činnosti sú 50 až 80 cm.

Klasické počítačové monitory a televízory (s CRT obrazovkou) vytvárajú silné elektrické a magnetické polia vo frekvenčnom rozsahu 50 Hz až niekožkých kHz. U týchto typov obrazoviek je problémom vežmi silný elektrický náboj povrchu obrazovky, ktorý je prítomný aj hodiny po vypnutí napájania.

Notebooky a tablety môžu by nemalým problémom. Priamy fyzický kontakt (napr. na kolenách, na bruchu, na prsiach, apod.) môže selektívne vies k vežkej expozícii striedavým magnetickým poliam rôznych frekvencií (ich zdrojom môže by procesor, pevný disk alebo iné čipy integrované v zariadení).

Ploché displeje s LCD/LED technológiou sú zvyčajne bezproblémové.

Znížte Vašu expozíciu z mobilného telefónu  

Mobilné telefóny vyžarujú značné množstvo energie počas hovoru, ale rovnako aj počas surfovania na internete. Aj v pohotovostnom stave dochádza k neustálemu vytváraniu periodických mikrovlnných impulzov. Mobilné telefóny preto nikdy neprikladajte priamo na telo alebo ku hlave a v noci ich nedávajte pod vankúš!

Dátové karty a USB modemy vytvárajú rovnako vežké rádiové elektromagnetické polia ako smartfóny a tablety.

Vyberte si vhodný režim siete. U operátorov, ktorí poskytujú volania cez sie GSM/UMTS/LTE si môžete vybra, v ktorom režime bude Vᚠtelefón vysiela. Jednotlivé režimy používajú rôzne výkony a typy modulácie. Viac info nájdete na našom portále.

Volajte čo najkratšie a pokiaž je to možné, použite náhlavnú súpravu s gumenými zvukovodmi (tzv. air-tube), príp. hlasitý hovor. Pozor na vyššie expozície v dopravných prostriedkoch, vo výahu a v suteréne, kde býva pokrytie signálom slabšie.

Mobilný telefón nie je žiadna hračka  

Detská hrkálka so smartfónom – absolútne nevhodná „hračka“!

Ak už rodičia chcú da svojim deom do ruky smartfón (napr. na prehrávanie multimédií alebo hranie hier), potom je vhodné, aby vopred zablokovali rádiové prenosy (režim "v lietadle"), príp. aspoň dátové služby, Wi-Fi a Bluetooth.

Domácnos a kancelária – uprednostnite káble!  

Konvenčné bezdrôtové telefóny so štandardom DECT neustále vytvárajú impulzné mikrovlnné pole, dokonca aj vtedy, ak aktívne neprebieha hovor. Vy i Vaše okolie je exponované mikrovlnami vysokých intenzít úplne zbytočne a nevedomky. Odporúčame okamžitú výmenu.

Niektoré novšie typy bezdrôtových telefónov emitujú mikrovlny len počas aktívneho hovoru. Nesú označenie eco-logic, full-eco, eco-plus alebo full-eco-mode. Pozor! Expozícia zo slúchadla je však stále vežmi vysoká. V prípade viacerých slúchadiel sa funkcia Eco ani nemusí da aktivova. 

Káblové telefóny sú stále najideálnejším riešením i na dlhé hovory. Dlhý flexibilný kábel je praktickým doplnkom.

Bezdrôtové siete – vypnite ich, ak ich nepoužívate  

Bezdrôtové počítačové siete sú spravidla tvorené prístupovým bodom a klientom. Prístupové body vytvárajú impulzné mikrovlnné pole aj v kžudovom režime. Klientom môže by smartfón, tablet, televízor alebo iné malé zariadenie. Vzhžadom na ich malú vzdialenos od tela je ich užívatež intenzívne exponovaný.

Používanie Wi-Fi zariadení všeobecne neodporúčame a to najmä v bytoch a v kanceláriách. Svojim spôsobom predstavujú znečistenie interiéru. Ak už je ich používanie nevyhnutné, obmedzte ho na čo najkratší čas. V prípade, že zariadenia nepoužívate, vypnite napájanie alebo znížte výkon zariadenia na minimum.

Tienenie antén môžeme použi v prípade, ak nie je možné regulova vysielací výkon na prístupovom bode. Výkon môže by obvykle znížený o viac ako 90%. Na tento účel je vhodné ocežové pletivo alebo hliníková fólia.

d-LAN alebo powerline adaptér môže by náhradou za Wi-Fi, najmä ak potrebujete prenies dáta na väčšie vzdialenosti. Signály sú prenášané cez elektrické inštalácie s moduláciou desiatok MHz. To však zvyčajne vedie k emisiám z netienených elektrických káblov v stenách. Powerline teda odporúčame, ak máte tienenú elektroinštaláciu.

Káblové počítačové siete typu Ethernet vytvárajú minimálne emisie. Káble bývajú tienené, čo má priaznivý vplyv aj na rýchlos a spožahlivos prenosu dát. 

Detské pestúnky a mikrovlnné rúry nie sú bez efektu  

Bezdrôtové pestúnky by mali by použité len za najprísnejších podmienok. V kžudovom režime by nemali vytvára žiadne mikrovlnné pole. Umiestnené by mali by v čo najväčšej vzdialenosti a citlivos mikrofónu by mala by nastavená tak, aby stále zachytila zvuk dieaa.

Asi žiadna technológia nenahradí prítomnos mamy. A ak už sa dieatko ozve, mala by mama by vždy nablízku.

Aj napriek robustnej a "tesnej" konštrukcii mikrovlnnej rúry je únik žiarenia počas jej činnosti vežmi vežký. Deti by sa mali drža mimo jej dosahu. Sporné negatívne účinky mikrovĺn na potravinárske výrobky sú už dlho predmetom diskusií.

„Inteligentné“ meradlá narúšajú naše súkromie  

„Inteligentné“ bezdrôtové elektromery sú súčasou tzv. Smart-gridu, „inteligentnej siete“, ktorej súčasou je aj „internet vecí“. Tieto zariadenia dokážu vzájomne komunikova s Vašimi spotrebičmi a bezdrôtovo odovzdáva namerané údaje do energetického centra. Táto neustála výmena informácií predstavuje ďalšie zdroje mikrovĺn.

„Inteligentné“ meradlá spotreby vody pracujú opä na bezdrôtovom prenose údajov do odberového centra. Podobne ako elektromery, i tieto meradlá používajú rádiové signály, ktorých periodicita je vežmi vysoká (napr. každých 15 sekúnd).

Bezdrôtové pomerové rozdežovače vykurovacích nákladov používajú podobný princíp. Každých 30 alebo 60 sekúnd vyšlú signály z jednotlivých vykurovacích telies. Príliš malé intervaly odčítania vykresžujú dokonalý obraz správania sa spotrebiteža. Namerané údaje sú navyše žahko zachytitežné aj desiatky metrov od meradla s vysokým rizikom zneužitia.

Rádiový odpočet, ktorý sa aktivuje len raz alebo dvakrát ročne, nie je nebezpečný. Niektoré odpočtové meradlá pracujú na princípe „walk-by“, takže k odpočtu dochádza len počas návštevy pracovníka príslušného distribútora, ktorý si bezdrôtovo vyžiada údaje z meradiel. Vždy je však dobré overi si spôsob rádiovej prevádzky pomocou detektoru mikrovĺn.

Centrálny rozvod LAN je ideálnym variantom na prenos údajov nielen v interiéri, ale aj exteriéri. Je to variant bez zbytočných mikrovlnných emisií a bezpečnostných dier. Pri plánovaní stavebných úprav alebo prestavby bytu/domu veďte káble do každej miestnosti.

Počítačové a herné príslušenstvo – na prvý pohžad nevinné  

Bezdrôtové myši a klávesnice vytvárajú mikrovlnné polia pri každom stlačení klávesy alebo pohnutí myšou. Vystavujú užívateža zbytočnému mikrovlnnému žiareniu. Navyše ku svojej činnosti potrebujú extra batérie, zatiaž čo ich bežné káblové alternatívy nie.

Niektoré herné systémy umožňujú prepojenie ovládačov a konzoly pomocou káblov. Ešte pred zakúpením sa presvedčte, či je bezdrôtový režim možné vypnú. Ovládače pracujúce na infračervenom svetle alebo pasívna technológia kamier, kde je snímaná poloha hráčov, nie je problémom.