ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 155 / 975823
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.9.2023
AKTUALITY - JÚL/AUGUST 2023

Správa OSN: "Chýbajú dôkazy, že počítačové technológie podporujú vzdelávanie. Naopak, nadmerné sledovanie obrazoviek poškodzuje zdravie detí"
https://ehtrust.org/united-nations-report-little-evidence-that-digital-technology-supports-education-and-excessive-screentime-is-harmful-to-children/

Taliansko odmieta uvolniť limity rádiofrekvenčnej expozície pre 5G
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s odporúčaním ICNIRP, aspoň zatiaľ nie
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk
https://ehtrust.org/italy-refuses-to-loosen-wireless-radiation-limits-for-5g/

Účinky rádiofrekvenčného žiarenia na zdravie: chronický oxidačný stres
https://ehtrust.org/wireless-radiation-health-effects-chronic-oxidative-stress/

Početné analýzy ukázali, že väčšina hodnotených štúdií o vplyve bezdrôtových technológií na organizmus potvrdzuje biologické účinky
https://ehtrust.org/the-majority-of-studies-on-critical-health-endpoints-finds-effects-from-wireless-frequencies/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Horná hranica pre širokopásmové narušenie magnetickej orientácie u nočných sťahovavých spevavcov", PNAS, júl 2023. "Výsledky poskytujú presvedčivý dôkaz, že magnetický kompas sťahovavých vtákov funguje na základe mechanizmu radikálového páru obsahujúceho flavín."
https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2301153120

"Vplyv slabých rádiofrekvenčných (RF) a statických magnetických polí na kľúčové signálne molekuly, vnútrobunkové pH, membránový potenciál a rast buniek v bunkách fibrosarkómu HT-1080", Scientific Reports, august 2023. Slabé RF a statické magnetické polia "môžu mať dôležité klinické dôsledky na starnutie, rakovinu, artritídu a Alzheimerovu chorobu"
https://www.nature.com/articles/s41598-023-41167-5

"Mamografia pomocou nízkofrekvenčných EMP s hlbokým učením", Scientific Reports, august 2023. Nový systém pracujúci na frekvencii 200 MHz pomáha zistiť anomálie vo vnútri ľudského ženského prsníka. Dokáže odhaliť nielen nezhubné a zhubné nádory, ale aj ich veľkosť a umiestnenie. "Pozoruhodné je, že modely hlbokého učenia dosiahli veľmi vysokú presnosť klasifikácie."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-40494-x


2.7.2023
AKTUALITY - JÚN 2023

Ako peniaze a moc dominujú výskumu rádiových frekvencií
Rozhovor s popredným výskumníkom Henrym Laiom
https://microwavenews.com/news-center/how-money-and-power-dominate-rf-research

Vplyv bezdrôtovej technológie na divokú faunu a životné prostredie
Odborný webinár o vede, politike a práve

ICNIRP stále riadi RF projekt vo WHO
japonsko-korejský "NTP Lite" na programe
https://microwavenews.com/short-takes-archive/icnirp-still-runs-rf-who

"NTP Lite": priebežná správa
Brífing na zasadnutí WHO RF v Ženeve
https://microwavenews.com/short-takes-archive/korean-briefing-%E2%80%98ntp-lite%E2%80%99

Ako vplýva rádiofrekvenčné žiarenie a elektromagnetické pole nízkych frekvencií na človeka?

SCHEER opätovne potvrdzuje používanie limitov ICNIRP
Vedecký výbor EK pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER):
"Stanovisko k potrebe revízie príloh v odporúčaní Rady 1999/519/ES a smernici 2013/35/EÚ vzhľadom na najnovšie dostupné vedecké dôkazy, týkajúce sa rádiových frekvencií (100 kHz - 300 GHz)"
Účinne odmieta štúdie NTP, Ramazzini a Lerchl na zvieratách. Nevidí potrebu chrániť verejnosť a pracovníkov pred možnými dlhodobými účinkami rádiofrekvenčného žiarenia
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-06/scheer_o_044.pdf


VEDECKÝ MATERIÁL

Epigenetické účinky žiarenia z mobilných telefónov
Štúdia Analýza globálnych zmien metylácie DNA v ľudských keratinocytoch bezprostredne po vystavení rádiofrekvenčnému poľu s frekvenciou 900 MHz, publikovaná v časopise Bioelectromagnetics, zistila epigenetické účinky 114 génov, ktoré boli "významne rozdielne metylované" v ľudských kožných bunkách po jednorazovom, hodinovom vystavení veľmi slabému 900 MHz žiareniu - frekvencii bežne používanej v bezdrôtovej komunikácii. Expozícia bola veľmi nízka, menej ako 0,01 W/Kg
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.22439
https://ehtrust.org/new-study-epigenetic-effects-from-cell-phone-radiation/

"Majú EMP používané v telekomunikáciách vplyv na voľne rastúce druhy rastlín?
Kontrolná impaktná štúdia v teréne"
, Ecological Indicators, jún 2023
Niektoré špecifické druhy divorastúcich rastlín vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu (~867 MHz pri 10-20 mW/m2) vykazovali "trvalé a nezvratné" poškodenia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23004090


1.6.2023
AKTUALITY - MÁJ 2023

V žalobách týkajúcich sa mozgových nádorov, spôsobených mobilným telefónom, je účasť expertných znalcov ako svedkov zakázaná
https://microwavenews.com/news-center/judge-bars-expert-witnesses

FCC má chrániť životné prostredie. Nechráni
https://www.propublica.org/article/fcc-environment-cell-towers-failures

Bývalý člen ICNIRP James Lin s doposiaľ najostrejšou kritikou:
"Zastarané limity FCC, IEEE a ICNIRP pre rádiofrekvenčné žiarenie sú pochybné"
IEEE Microwave Magazine, jún 2023
https://ieeexplore.ieee.org/document/10121536

Vypínanie mobilnej siete 3G v slovenskom Orangei a Telekome:
Ako sa pripravujú a na čo využijú uvoľnené pásmo
https://zive.aktuality.sk/clanok/WCaTGfT/vypinanie-3g-v-orangei-a-telekome-ako-sa-pripravuju-a-na-co-vyuziju-uvolnene-pasmo/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Telefonovanie mobilným telefónom je spojené so zvýšeným rizikom vysokého krvného tlaku"European Heart Journal – Digital Health, máj 2023
https://www.eurekalert.org/news-releases/988096

"Vystavenie EMP u rodičov spojené s abnormalitami plodu a detstva potomkov", Open Medicine, máj 2023
"Abnormality plodu a detí boli častejšie u rodičov, ktorí boli vystavení EMP, v porovnaní s tými, ktorí EMP vystavení neboli."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/med-2023-0697/html

"EMP narušujú opeľovacie správanie včiel medonosných", Science Advances, máj 2023
"Naša štúdia poskytuje presvedčivé dôkazy o škodlivých vplyvoch EMP z distribučnej elektrickej siete na opeľovacie správanie včiel medonosných, čo vedie k negatívnym účinkom na rastlinné spoločenstvá."
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh1455


1.5.2023
AKTUALITY - APRÍL 2023

Workshop európskeho parlamentu
Elektromagnetická precitlivelosť: súčasné vedecké poznanie
Europoslankyňa Michéle Rivasi (FR) zorganizovala zaujímavú konferenciu

  Elektromagnetická hypercitlivosť (EHS), nazývaná aj idiopatická environmentálna intolerancia spôsobená elektromagnetickými poľami (IEI-EMF), je stav definovaný pripisovaním rôznych a nešpecifických symptómov expozícii umelo vytvoreným elektromagnetickým poliam. Diskutovalo sa o stave vedy v oblasti EHS.
  EHS môže byť vážne invalidizujúce ochorenie s pomerne vysokou prevalenciou a potrebuje lepšie vedecké pochopenie a účinnejšiu liečbu. Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES) odhadla v roku 2018 prevalenciu elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) na 5 % všeobecnej populácie, teda 25.6 milióna Európanov. Správa ANSES predpokladá, že sťažnosti (bolesť, utrpenie) vyjadrené osobami, ktoré sa hlásia k EHS, zodpovedajú zažitej realite a tieto osoby musia prispôsobiť svoj každodenný život, aby sa s nimi vyrovnali. Príznaky, ako aj psychosociálna izolácia, ktorú niektorí z nich zažívajú, si vyžadujú a odôvodňujú primeranú starostlivosť zo strany poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ďalšie prieskumy odhadujú, že výskyt ľudí s obmedzeným prístupom k práci z dôvodu citlivosti na EMP je 0.65 % celkovej populácie, čo predstavuje takmer 5 miliónov ľudí v EÚ.
  Európsky parlament od roku 2009 vyzýva členské štáty, aby osobám trpiacim elektromagnetickou precitlivenosťou priznali štatút osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, aby mohli využívať primeranú ochranu a rovnaké príležitosti. Veľká časť vedeckých a lekárskych sporov o príčinách vzniku EHS spočíva v absencii uznaných klinických a biologických kritérií na diagnostiku. Vysvetľujúce hypotézy siahajú od psychologického "nocebo" efektu až po individuálnu citlivosť, pričom individuálne reakcie na EMP závisia od individuálnych genetických a epigenetických vlastností. Iní odborníci uvažujú o "funkčnom poškodení" alebo neurologickom syndróme.
  Aké sú najnovšie vedecké poznatky o EHS? Ako môžeme tieto zistenia interpretovať? Môžu tieto výskumy prispieť k súčasným hypotézam a vedeckej diskusii? Aké možnosti verejného zdravia a inkluzívnej politiky možno uprednostniť na podporu ľudí s EHS a zlepšenie kvality ich života?

PROGRAM A PREDNÁŠAJÚCI:
Panel 1: Čo zistila veda ?
Sam J. England, PhD, poslanec, UK
Frederic Greco, MD, FR
Yael A. Stein, MD, MPH, IS
Dimitrios J. Panagopoulos, PhD, GR

Panel 2: Čo si myslia vedci ?
Andrew A. Marino, PhD, JD, USA
Dariusz Leszczynski, PhD, DSc., FI
Dominique Belpomme, čestný profesor lekárskej onkológie, MD, MSc, FR

Panel 3: Čo môžu urobiť politiky verejného zdravia?
Magali Koelman, MD, EHS Reseau Santé, BE
Dumitru Fornea, Európsky hospodársky a sociálny výbor, RO
Klaus Buchner, PhD, čestný poslanec Európskeho parlamentu, DE

Štvrtok, 4. mája 2023 sa uskutoční webinár o vplyve elektromagnetického žiarenia na životné prostredie
Prezentovať budú odborníci z oblasti vedy, politiky a práva
https://ehtrust.org/webinar-on-wireless-and-electromagnetic-radiation-effects-to-wildlife-and-the-environment/

Upustí Svetová zdravotnícka organizácia od svojho "ICNIRP" názoru?
Netermálne účinky visia na vlásku
Repacholiho dedičstvo priemyselného protekcionizmu
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit

Remembering Nearfield
Krátky animovaný film britského filmového producenta Seana A. Carneyho, ktorý dáva elektromagnetickej precitlivelosti (EHS) silný hlas. Film, ktorý bol prihlásený na 88 medzinárodných filmových festivalov, už vzbudil veľký záujem na festivaloch v Ríme, Istanbule a Lisabone.

Informujú nás výrobcovia bezdrôtových zariadení, v akej bezpečnej vzdialenosti ich môžeme používať?
https://ehtrust.org/do-cell-phone-companies-tell-us-that-phones-should-be-used-at-a-distance-from-the-body-because-of-the-radiation/

Biológ voľne žijúcich živočíchov o vplyve telekomunikačných stavieb na netopiere a vtáky
https://ehtrust.org/wildlife-biologist-on-cell-tower-impacts-to-bats-and-birds/

Severská výzva: "Potrebujeme prísnejší regulačný rámec pre mikrovlnné žiarenie bezdrôtových technológií a zastaviť ďalšie rozširovanie 5G"
https://ehtrust.org/more-stringent-regulatory-framework-on-microwave-radiation-from-wireless-technologies-is-needed-stop-further-rollout-of-5g/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Expozícia 900 MHz EMP zmiernila symptómy podobné AD u myší APP/PS1: potenciálna neinvazívna stratégia liečby AD", Biochemical and Biophysical Research Communications. “Výsledky naznačili, že dlhodobé mikrovlnné žiarenie môže spomaliť rozvoj Alzheimerovej choroby a priaznivo pôsobiť proti nej, čo naznačuje, že vystavenie mikrovlnnej energii 900 MHz môže byť potenciálnou terapiou Alzheimerovej choroby." Inštitút radiačnej medicíny, Peking
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X23003832

"Bunkové a molekulárne účinky neionizujúcich elektromagnetických polí", Environmental Health. Najnovšia recenzia Henryho Laia a Blakea Levitta. "Cieľom bolo syntetizovať hypotézu o mechanizmoch ich pôsobenia."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0023/html

"Limity vystavenia žiareniu mobilných telefónov a technické riešenia", International Journal of Environmental Research and Public Health, ICBE-EMF
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/7/5398


1.4.2023
AKTUALITY - MAREC 2023

Kto je oprávnený interpretovať riziká žiarenia mobilných telefónov?
O kampaniach priemyselného kartelu a ICNIRP
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1951

Apple varuje pred potenciálne negatívnymi vplyvmi vysokofrekvenčných magnetických polí na medicínske pomôcky
Upozorňuje, aby ste iPhone a Airpods držali ďalej od hrudníka
https://ehtrust.org/apple-warns-keep-iphone-and-airpods-away-from-chest-because-of-electromagnetic-fields/

Pulzné RF: pravdepodobná príčina Havanského syndrómu
Odtajnená správa spravodajských služieb obnovuje obavy z rádiofrekvenčných zbraní
https://microwavenews.com/short-takes-archive/pulsed-rf-plausible-cause-havana-syndrome

Žiarenie z mobilných telefónov a miera výskytu nádorových ochorení
Správy z Južnej Kórey, ktorá medzi prvými zaviedla masové používanie mobilných telefónov, naznačujú príznaky toho, čo sa podľa obáv odborníkov môže stať celosvetovou epidémiou. Zatiaľ čo celkový počet prípadov nádorových ochorení v období rokov 1999 a 2018 mozgu klesol, počet vysoko malígnych foriem (glioblastóm) a niektorých nezhubných druhov nádorov sa zvýšil v tých častiach mozgu, ktoré sú najviac vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu z mobilných telefónov. Štúdia poukazuje na:
• Pozitívnu koreláciu pre malígny novotvar veľkého mozgu, okrem lalokov a komôr/čelného laloku/spánkového laloku
• Pozitívnu koreláciu pre benígny novotvar mozgových blán/mozgu a iných častí CNS/supratentoriálneho mozgu
• Najvyšší korelačný koeficient: malígny novotvar čelového/spánkového laloka

https://ehtrust.org/korea-study-rates-for-cancer-has-increased-in-areas-exposed-to-cell-phone-radiation/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Epigenetická modifikácia expresie génov v rakovinových bunkách pomocou terahertzovej demetylácie", Scientific Reports, Južná Kórea, marec 2023
"THz žiarenie môže ovplyvniť biologickú aktivitu v živých bunkách, hoci ide o neionizujúce žiarenie, ktoré nepoškodzuje sekvencie DNA... THz demetylácia... môže mať potenciálne využitie v molekulárnej terapii rakoviny."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-31828-w

"Bezdrôtové technológie, neionizujúce EMP a deti: Aktuálne problémy v zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich", marec 2023
"Dospeli sme k záveru, že v súlade s radami v pediatrickej rádiológii sa prístup, ktorý odporúča, aby expozícia mikrovlnnému žiareniu bola taká nízka, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA), zdá byť rozumný a obozretný."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538544223000238

"Vzťah medzi vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením z mobilných telefónov a mozgovým nádorom. Prieskum životného prostredia", marec 2023
Meningiómy v Južnej Kórei vzrástli od roku 1999 do roku 2018 o viac než 35 % za rok. Možno to všetko pripísať lepšej detekcii, alebo môže hrať úlohu aj rádiofrekvenčné žiarenie z bezdrôtových telefónov?
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123004498

"Theta pásmo mozgových vĺn v ľudskom pokojovom EEG modulované RF EMP z mobilného telefónu", International Journal of Radiation Biology, Ineris, Francúzsko, marec 2023
"Táto práca prispieva k narastajúcej literatúre, ktorá naznačuje potenciálnu moduláciu ľudského spontánneho EEG vystavením sa RF-EMP."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2023.2187477