ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 99 / 940377
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

1.3.2023
AKTUALITY - FEBRUÁR 2023

Workshop v Európskom parlamente
5G, 6G a problematika emisií z bezdrôtových zariadení
  7. februára 2023 sa v Európskom parlamente v Bruseli konalo stretnutie, ktoré usporiadali europoslanci Michele Rivasi (FR), Anne-Sophie Pelletier (FR) a Ivan Sinčić (HR). Prítomní boli zástupcovia Európskej komisie, mimovládnej organizácie "Europeans for Safe Connections" (ESC), združenia PhoneGate (PG), petičného výboru "Stop 5G - zostaň pripojený, ale chránený" (mimo iných aj zo Slovenska a Čiech) a tiež priemyslu DG CONNECT. DG CONNECT prezentovali správu o návrhu a vývoji nového telekomunikačného štandardu "6G".
Tiež bolo diskutované:
 • Môžeme dosiahnu férové a udržatežné pripojenie?
 • Aké nariadenie môže EU navrhnú, aby chránilo naše zdravie, prírodu, životné prostredie a súkromie?
 • Ako môžeme zlepši inkluzívnos a kvalitu života elektrohyper-senzitívnych žudí?
 • Aké technické možnosti sú už dostupné na zachovanie gigabitového pripojenia, ale na obmedzenie žiarenia, poškodenia životného prostredia a nás samých?

Záznam konfrontačnej konferencie (prezentácií a diskusie) so slovenskými titulkami

Vedci tvrdia, že je čas uplatni princíp prevencie v prípade rádiových frekvencií.
Prečo sa neuplatňujú zásady toxikológie?
https://microwavenews.com/news-center/apply-precautionary-principle-rf

Zber podpisov a činnos európskej občianskej iniciatívy "Stop 5G - stay connected, but protected" sa končí
  Ďakujeme každému z Vás, kto ste počas uplynulého roka sledovali a podporovali túto iniciatívu. Aj vďaka vám sa v celej Európe vyzbieralo viac ako 82000 podpisov pod túto vežmi dôležitú, ale náročnú tému. Slovensku sa podarilo umiestni ako druhému najúspešnejšiemu. Podarilo sa oslovi žudí v najodžahlejších kútoch EÚ a dosta žiarenie z bezdrôtových zariadení, vrátane 5G, na program rokovania Európskeho parlamentu, ktorého sa osobne zúčastnili aj zástupcovia európskej iniciatívy za Slovenskú republiku.

  Nový projekt "Európania za bezpečné pripojenia" (ESC) je spolupráca národných a medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú negatívnymi vplyvmi moderných komunikačných technológií. ESC predloží našim politikom návrhy na zlepšenie bezpečnosti bezdrôtových technológií a zníženie expozície elektromagnetickým poliam - v prospech jednotlivcov, spoločnosti, fauny a flóry. Európania za bezpečné pripojenia nie sú proti technologickému rozvoju a inováciám, ale požadujú, aby boli technológie bezpečné pre všetok život. Žiadajú, aby politici urobili všetko potrebné na ochranu planéty skôr, ako začnú experimentova s novými technológiami, ktoré neboli pred uvedením na trh seriózne otestované a posúdené.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Štatistické zosilnenie účinkov slabých magnetických polí pri bunkovom prepise", Cells, február 2023, Ústav všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
"Tento mechanizmus predpovedá náhodný charakter nešpecifických účinkov spôsobených slabými a hypomagnetickými požami a súhlasí s rozmanitosou biologických reakcií na slabé magnetické pole."
https://www.mdpi.com/2073-4409/12/5/724

"Základné prvky magnetosenzitivity radikálového páru u drozofily", Nature, február 2023, Univerzita v Manchestri, Vežká Británia
Poskytuje "silný dôkaz", že radikálové páry, ktoré nie sú závislé od kryptochrómu, "môžu v bunkách vyvola reakcie na magnetické pole."
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05735-z


1.2.2023
AKTUALITY - JANUÁR 2023

ICBE-EMF: Chybné predpoklady oficiálnych orgánov na dohžad a ochranu pred neionizujúcim žiarením
ICNIRP a FCC sú ogranizácie, ktoré stoja za základmi medzinárodných bezpečnostných expozičných limitov koncom 90-tych rokov. Následne ich odporúčala Európska komisia aplikova do národných legislatív. Napriek tomu, že stredný a východný európsky blok (vrátane Slovenska) mal legislatívne zakotvené dovtedy omnoho prísnejšie limitné úrovne a západné krajiny takmer žiadne, vstupom do EÚ mnohé krajiny strednej a východnej Európy podžahli odporúčaniu EÚ a prijali "moderné", benevolentné limity ako záväzné smernice (na Slovensku vyhláška 534/2007 z.z.). A tu je krátky výpis 14-tich chybných predpokladov, na základe ktorých ICNIRP a FCC vybudovali svoje odporúčania. Pozrite si, ako ich vedeckí experti spochybňujú a požadujú čo najrýchlejšie sprísnenie.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Už zajtra (2. februára) sa začína 4-dňový online seminár "EMF hazards summit"
Pripojte sa na odbornú konferenciu a získajte cenné informácie.
Zoznam prezentérov a bezplatné vstupenky nájdete na adrese:

https://emfhazards.com

Spoločnos Apple sa vzdáva práva odpoveda na certifikovanú petíciu v odvolaní najvyššieho súdu v súvislosti s radiofrekvenčnou expozíciou
https://lawstreetmedia.com/news/tech/apple-waives-right-to-respond-to-cert-petition-in-rf-radiation-high-court-appeal/

Dimitris J. Panagopoulos:
Elektromagnetické polia bezdrôtovej komunikácie: biologické a zdravotné účinky
Kniha publikuje príspevky odborníkov na biologické a zdravotné účinky rádiofrekvenčných (RF) / mikrovlnných a extrémne nízkofrekvenčných (ELF) elektromagnetických polí, používaných v bezdrôtovej komunikácii a iných technologických aplikáciách. Zahŕňa rôzne témy týkajúce sa fyziky, biológie, patológie, epidemiológie a pravdepodobných biofyzikálnych a biochemických mechanizmov polí, emitovaných anténami a zariadeniami. Diskusie o možných dôsledkoch mobilnej technológie piatej generácie (5G) a mobilných telefónov (MT) na základe dostupných údajov a korelácie medzi antropogénnym vystavením poliam a rôznymi patologickými stavmi, ako je neplodnos, rakovina, elektro-hypersenzitivita, organické a vírusové ochorenia a účinky na zvieratá, vrátane rastlín, stromov a životného prostredia. Ilustruje ochranu zdravia jednotlivca a obyvatežstva a stanovenie limitov expozície na biologickom a epidemiologickom základe.

• Zahŕňa biologické a zdravotné účinky vrátane oxidačného stresu, poškodenia DNA, reprodukčných účinkov mobilných telefónov / vysielačov (2G, 3G, 4G), bezdrôtových telefónov, Wi-Fi atď.
• Opisuje účinky vyvolané reálnymi expozíciami komerčne dostupnými zariadeniami / vysielačmi.
• Ilustruje biofyzikálne a biochemické mechanizmy, ktoré vypĺňajú medzeru medzi zaznamenanými experimentálnymi a epidemiologickými zisteniami a ich vysvetleniami.
• Skúma experimentálne a epidemiologické fakty a mechanizmy účinku. Poskytuje vysvetlenia a tipy na ochranu.
• Presahuje fyzikálne, biologické, chemické, zdravotné, epidemiologické a environmentálne aspekty témy.

Kniha je určená pre študentov vysokých škôl fyziky, biológie, medicíny, bioelektromagnetiky, elektromagnetickej biológie, biofyziky neionizujúceho žiarenia, telekomunikácií, elektromagnetizmu, bioinžinierstva a dozimetrie.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757


VEDECKÝ MATERIÁL

Vplyv rádiofrekvenčného žiarenia zo základňových staníc mobilnej siete na genotoxicitu na vzorke respondentov
Výsledky najnovšej štúdie netermálnych efektov expozície, spojenej s telekomunikačnými technológiami
Na konferencii v nemeckom Düsseldorfe prezentuje doc. Ing. I. Beliaev DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Nová štúdia vidí rastúci trend vo výskyte primárnej rakoviny mozgu u mladších mužov v krajinách s vysokou prosperitou
https://ehtrust.org/new-study-rising-trend-in-primary-brain-cancer-incidence-in-younger-males-in-high-income-countries/

„Nezrovnalosti v nedávno revidovaných smerniciach a normách pre expozíciu rádiovému žiareniu", Environmental Research, január 2023
Jim Lin, bývalý člen ICNIRP člen a redaktor Bioelectromagnetics, vyjadruje obavy týkajúce sa bezpečnostných limitov pre milimetrové vlny, stanovené IEEE v roku 2019 a ICNIRP v roku 2020. „Súčasná vedecká databáza je pri vlnových dĺžkach milimetrových vĺn neadekvátna na to, aby poskytla dôveryhodné hodnotenie alebo s istotou dospela k úsudku.“
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123001615


1.1.2023
AKTUALITY - DECEMBER 2022

IARC čoskoro prehodnotí karcinogénne riziko rádiofrekvenčného žiarenia - alebo možno aj nie
Riaditežka Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny vysiela zmiešané signály
https://microwavenews.com/news-center/iarc-2nd-rf-monograph-meeting

Záznam medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: "Rádiofrekvenčné žiarenie a zdravie"
ANSES, Paríž, november 2022, 7 sekcií
Program nájdete tu: https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html

Svetová zdravotnícka organizácia zverejňuje zoznam členov pracovnej skupiny pre posudzovanie zdravotných rizík rádiofrekvenčných polí
https://ehtrust.org/who-announces-members-of-the-task-group-on-radiofrequency-fields-and-health-risks/

Nadmerné vystavovanie sa elektrosmogu môže poškodi imunitný systém
Nadbytok elektromagnetických vĺn vyžarovaných elektronickými zariadeniami vytvára druh znečistenia známy ako elektrosmog, ktorý je nepostrehnutežný a všadeprítomný
https://www.aarauer-nachrichten.ch/lifestyle/detail/article/uebermaessige-belastung-durch-elektrosmog-kann-das-immunsystem-schaedigen-00220945/

Prečo EHS nie je rozprávka
Európska občianska iniciatíva pripravila magický animovaný film o precitlivelosti na elektro-magnetické žiarenie

"Eko-cída z vesmíru"
Portál, ktorý sa aktívne zaoberá bojom proti priemyselnému znečisovaniu okolia Zeme
https://freethesky.org/

  

Vysielače mobilnej siete na obežnej dráhe
Zdá sa, že astronómovia budú ma ďalší problém. Medzinárodnú skupinu vedcov znepokojuje jas obrovskej družice z hžadiska viditežného svetla, aj rádiových vĺn
https://www.cnet.com/science/space/astronomers-worldwide-troubled-by-new-cell-phone-tower-in-space/

„Deti sa učia chráni sa pred žiarením mobilných telefónov a tabletov“
Cyperská národná komisia pre životné prostredie a zdravie detí publikovala nové video

"Režim v lietadle" sa zdal ako skvelý nápad. Kým sa EÚ nerozhodla, že už nemá zmysel
Už žiadne nastavovanie režimu v lietadle počas letu. Európska únia 26. novembra 2022 oznámila, že na letoch bude možné využíva 5G pripojenie, čo znamená, že používanie režimu v lietadle nie je povinné. Krok, ktorý EÚ urobila, znamená pravdepodobne koniec "režimu lietadla" na mobilných zariadeniach
https://www.ruetir.com/2022/11/28/airplane-mode-seemed-like-a-great-idea-until-the-eu-has-decided-it-doesnt-make-any-sense/


VEDECKÝ MATERIÁL

„Hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam v žudskom tele v interiéri elektrického vozidla“
Vypočítané maximálne magnetické pole je sústredené v oblasti nôh a chodidiel. Čím vyšší je vodič, tým väčšia je jeho expozícia. Maximum v tele vodiča = 0.2 ľT (2 mG). Čína 2022
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncac269/6957246

Účinky gradientu elektromagnetického žiarenia generovaného vysielačom telefónnej siete na distribúciu suchozemských vtákov a hmyzu v chránenej oblasti savany
https://link.springer.com/article/10.1007/s11756-022-01113-8

Komentár k článku: „Mobilné siete 5G a zdravie – najnovší vedecký prehžad výskumu nízkoúrovňových RF polí nad 6 GHz“
Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, dec 2022
https://www.nature.com/articles/s41370-022-00497-8


1.12.2022
AKTUALITY - OKTÓBER/NOVEMBER 2022

Nová výzva pre ICNIRP
Vedci sa usilujú o sprísnenie expozičných limitov. Uspejú tam, kde iní zlyhali?
Nový významný dokument ICBE-EMF (Medzinárodnej komisie pre biologické účinky elektromagnetických polí) predstavuje argumenty pre revíziu expozičných limitov a vyzýva na okamžité moratórium pre technológiu 5G
https://microwavenews.com/news-center/new-challenge-icnirp

https://ehtrust.org/major-new-paper-by-international-commission-on-wireless-technology-presents-case-for-revision-of-human-exposure-limits-and-calls-for-immediate-moratorium-on-5g/

Francúzska zdravotnícka agentúra ANSES očakáva ďalší výskum RF
Náhrada za prehodnotenie karcingenity spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením, ktoré vykonala IARC?
https://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-anses-rf-review
https://microwavenews.com/short-takes-archive/anses-seeks-rf-research

Titulky médií v USA zaplavili obavy z nevzhžadných masívnych "5G" veží v New Yorku
https://ehtrust.org/5g-in-new-york-city/

ProPublica: "Ako FCC chráni telekomunikačný priemysel pred obavami o bezpečnos"
"Bezdrôtový priemysel spúša tisíce nových vysielačov uprostred rastúceho počtu výskumov, ktoré spochybňujú bezpečnos mobilných telefónov. Federálne regulačné orgány tvrdia, že sa niet čoho obáva, i napriek tomu, že sa opierajú o normy stanovené v roku 1996."
https://www.propublica.org/article/fcc-5g-wireless-safety-cellphones-risk

Inžinier spoločnosti Motorola žaluje spoločnos za údajnú rakovinu mozgu a vydáva knihu "Mobilný telefón - ruská ruleta"
https://ehtrust.org/motorola-engineer-sues-company-alleging-brain-cancer-and-writes-a-book-cellular-telephone-russian-roulette/
Knihu si môžete prečíta tu: https://www.icems.eu/docs/Robert_C_Kane.pdf

La Repubblica: "Ochorenie na rakovinu v dôsledku používania mobilného telefónu"
63-ročný technik, ktorý 13 rokov používal mobilný telefón viac ako 2 a pol hodiny denne a u ktorého sa vyvinul akustický neuróm, získal v odvolacom konaní invalidný dôchodok.
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/11/05/news/si-ammala-di-tumore-per-luso-del-cellulare-condannata-inail-a-riconoscere-una-rendita-al-lavoratore-373067659/

Vedecké poznatky o zdravotných rizikách bezdrôtových sietí, základňových staníc mobilnej siete, zahusovaní vysielačov a expozícii signálu 5G
https://ehtrust.org/science-on-health-risks-of-cell-towers-5g-exposure-small-cell-densification-and-new-wireless-networks/

5G a zmena klímy: Výskum uhlíkovej, pôdnej a vodnej stopy
https://ehtrust.org/5g-and-climate-change-research-on-carbon-land-and-water-footprints/

Biologické účinky elektromagnetického žiarenia na vtáky
https://ehtrust.org/biological-effects-of-electromagnetic-radiation-on-birds/

"Ekologické hrozby prepojeného sveta a 5G"
Moderné technológie neredukujú emisie uhlíka a ohrozujú životné prostredie

Energetická spotreba a emisie skleníkových plynov technológie 5G

Medzinárodná regulácia rádiofrekvenčného žiarenia, ktorá ignoruje vedecké štúdie o biologických účinkoch

Dopad expozície rádiofrekvenčnému žiareniu na hmyz


VEDECKÝ MATERIÁL

Slovenská štúdia:
"Pulzné elektromagnetické pole Wi-Fi s frekvenciou 2.45 GHz ovplyvňuje odpoveď cirkadiánneho oscilátora v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1 na reguláciu sprostredkovanú miR-34a", International Journal of Molecular Sciences, okt 2022
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/21/13210/htm

"Účinky rádiofrekvenčného poža z 5G komunikácie na priestorovú pamä a emocionalitu u myší.", Int J Environ Health Res. 2022 Nov 22
https://ehtrust.org/study-5g-radiation-fields-caused-depression-in-mice/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603123.2022.2149708


1.10.2022
AKTUALITY - AUGUST/SEPTEMBER 2022

Webinár na podporu projektu európskej občianskej iniciatívy SignStop5G

Prekurzory Brillouin, teoretická zvláštnos alebo skutočná obava v súvislosti s použitím milimetrových vĺn vo vysokorýchlostných telekomunikáciách?
https://ehtrust.org/brillouin-precursors-a-theoretical-oddity-or-a-real-concern-for-5g-millimetre-wave-bands-to-be-used-in-future-high-speed-telecommunications/

ORSAA prehlasuje, že bezdrôtová technológia 5G nie je bezpečná
Kompilácia názorov expertov, ktorí hovoria o biologických účinkoch rádiového žiarenia. Väčšina z nich sa zaoberá bezdrôtovými technológiami a ich vplyvmi na zdravie v súvislosti s medzinárodnými štandardmi už viac než desaročie. Vyjadrujú obavy z poškodenia DNA, oxidačného stresu, z používania pulzných signálov a ich dlhodobých účinkov.

Koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti v Spojených štátoch upozorňuje na problémy v zdravotníckom sektore v súvislosti s implementáciou sietí 5G a umelej inteligencie v nemocniciach
https://ehtrust.org/u-s-health-sector-cybersecurity-coordination-center-issues-alert-about-5g-ai-networks-in-hospitals/

Konferencia o bezdrôtovej technológii 5G: riziká a perspektívy. 14. - 16. október 2022, Düsseldorf
https://ehtrust.org/14-16-october-2022-5g-wireless-communication-technologies-risks-and-perspectives-in-duesseldorf-germany/

Americký časopis Bee Culture zverejnil dva články o včelách a rádiofrekvenčnom žiarení
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-1/
https://www.beeculture.com/electromagnetic-radiation-part-2/


Vedecký materiál

Vplyv milimetrových vĺn na spermie
https://ehtrust.org/study-the-effect-of-millimeter-waves-on-sperm/

"Súvislos medzi používaním elektronických zariadení a parametrami kvality spermií u zdravých mužov, ktorí boli skrínovaní ako potenciálni darcovia spermií", Environmental Pollution, November 2022.
Nová štúdia z Číny ukazuje negatívny, aj keď mierny vplyv používania elektronických zariadení na plodnos. Možno prekvapivé zistenie: Používanie náhlavnej súpravy (headset) súvisí aj s nižšou kvalitou spermií. Autori vysvetžujú: "Tí, ktorí používajú slúchadlá, mávajú telefóny bližšie k ich reprodukčným orgánom."
https://ehtrust.org/wi-fi-radiation-damages-human-sperm-in-new-study/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749122013033
https://worldresearchersassociations.com/Archives/RJBT/Vol(17)2022//October 2022/Electromagnetic radiations on the functional potential of spermatozoa.pdf

"Magnetické polia nízkych frekvencií významne zvyšujú cytotoxicitu metotrexátu a môžu zníži migráciu rakovinových bunkových línií prostredníctvom prechodne indukovaného poškodenia plazmatickej membrány", Biochemical and Biophysical Research Communications, Október 2022.
"Naše výsledky naznačujú dôležitú úlohu v použití nízkofrekvenčných magnetických polí pri liečbe nádorov, čo otvára niektoré nové a vzrušujúce možnosti, vrátane použitia menších dávok chemoterapeutických látok a narušenia metastáz nádoru. Experiment in vitro s použitím 10 Hz magnetického poža vežmi nízkej intenzity 0.3 ľT (300 nT).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X22011548?via%3Dihub

"Statické magnetické polia zo slúchadiel: Podrobné merania, plus niekožko otvorených otázok", Environmental Research, November 2022. Argentína, Slovensko, súčasou tímu je Igor Beljajev.
"Celkovo sa dospelo k záveru, že celá literatúra vylučuje predpoklad, že apriori sú statické magnetické polia zo slúchadiel neškodné."

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935122012348

"Nízka intenzita širokopásmového terahertzového žiarenia podporuje rast a vývoj neurónov", Acta Physica Sinica, Júl 2022.
"Tieto výsledky predstavujú objav špecifických frekvencií a energie terahertzového žiarenia ako novú neuromodulačnú technológiu na liečbu alebo intervenciu chorôb, ako sú neurovývojové poruchy.”
https://wulixb.iphy.ac.cn/en/article/doi/10.7498/aps.71.20220636