ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 112 / 954168
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.5.2023
AKTUALITY - APRÍL 2023

Workshop európskeho parlamentu
Elektromagnetická precitlivelosť: súčasné vedecké poznanie
Europoslankyňa Michéle Rivasi (FR) zorganizovala zaujímavú konferenciu

  Elektromagnetická hypercitlivosť (EHS), nazývaná aj idiopatická environmentálna intolerancia spôsobená elektromagnetickými poľami (IEI-EMF), je stav definovaný pripisovaním rôznych a nešpecifických symptómov expozícii umelo vytvoreným elektromagnetickým poliam. Diskutovalo sa o stave vedy v oblasti EHS.
  EHS môže byť vážne invalidizujúce ochorenie s pomerne vysokou prevalenciou a potrebuje lepšie vedecké pochopenie a účinnejšiu liečbu. Francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES) odhadla v roku 2018 prevalenciu elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) na 5 % všeobecnej populácie, teda 25.6 milióna Európanov. Správa ANSES predpokladá, že sťažnosti (bolesť, utrpenie) vyjadrené osobami, ktoré sa hlásia k EHS, zodpovedajú zažitej realite a tieto osoby musia prispôsobiť svoj každodenný život, aby sa s nimi vyrovnali. Príznaky, ako aj psychosociálna izolácia, ktorú niektorí z nich zažívajú, si vyžadujú a odôvodňujú primeranú starostlivosť zo strany poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ďalšie prieskumy odhadujú, že výskyt ľudí s obmedzeným prístupom k práci z dôvodu citlivosti na EMP je 0.65 % celkovej populácie, čo predstavuje takmer 5 miliónov ľudí v EÚ.
  Európsky parlament od roku 2009 vyzýva členské štáty, aby osobám trpiacim elektromagnetickou precitlivenosťou priznali štatút osôb so zníženou pracovnou schopnosťou, aby mohli využívať primeranú ochranu a rovnaké príležitosti. Veľká časť vedeckých a lekárskych sporov o príčinách vzniku EHS spočíva v absencii uznaných klinických a biologických kritérií na diagnostiku. Vysvetľujúce hypotézy siahajú od psychologického "nocebo" efektu až po individuálnu citlivosť, pričom individuálne reakcie na EMP závisia od individuálnych genetických a epigenetických vlastností. Iní odborníci uvažujú o "funkčnom poškodení" alebo neurologickom syndróme.
  Aké sú najnovšie vedecké poznatky o EHS? Ako môžeme tieto zistenia interpretovať? Môžu tieto výskumy prispieť k súčasným hypotézam a vedeckej diskusii? Aké možnosti verejného zdravia a inkluzívnej politiky možno uprednostniť na podporu ľudí s EHS a zlepšenie kvality ich života?

PROGRAM A PREDNÁŠAJÚCI:
Panel 1: Čo zistila veda ?
Sam J. England, PhD, poslanec, UK
Frederic Greco, MD, FR
Yael A. Stein, MD, MPH, IS
Dimitrios J. Panagopoulos, PhD, GR

Panel 2: Čo si myslia vedci ?
Andrew A. Marino, PhD, JD, USA
Dariusz Leszczynski, PhD, DSc., FI
Dominique Belpomme, čestný profesor lekárskej onkológie, MD, MSc, FR

Panel 3: Čo môžu urobiť politiky verejného zdravia?
Magali Koelman, MD, EHS Reseau Santé, BE
Dumitru Fornea, Európsky hospodársky a sociálny výbor, RO
Klaus Buchner, PhD, čestný poslanec Európskeho parlamentu, DE

Štvrtok, 4. mája 2023 sa uskutoční webinár o vplyve elektromagnetického žiarenia na životné prostredie
Prezentovať budú odborníci z oblasti vedy, politiky a práva
https://ehtrust.org/webinar-on-wireless-and-electromagnetic-radiation-effects-to-wildlife-and-the-environment/

Upustí Svetová zdravotnícka organizácia od svojho "ICNIRP" názoru?
Netermálne účinky visia na vlásku
Repacholiho dedičstvo priemyselného protekcionizmu
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit

Remembering Nearfield
Krátky animovaný film britského filmového producenta Seana A. Carneyho, ktorý dáva elektromagnetickej precitlivelosti (EHS) silný hlas. Film, ktorý bol prihlásený na 88 medzinárodných filmových festivalov, už vzbudil veľký záujem na festivaloch v Ríme, Istanbule a Lisabone.

Informujú nás výrobcovia bezdrôtových zariadení, v akej bezpečnej vzdialenosti ich môžeme používať?
https://ehtrust.org/do-cell-phone-companies-tell-us-that-phones-should-be-used-at-a-distance-from-the-body-because-of-the-radiation/

Biológ voľne žijúcich živočíchov o vplyve telekomunikačných stavieb na netopiere a vtáky
https://ehtrust.org/wildlife-biologist-on-cell-tower-impacts-to-bats-and-birds/

Severská výzva: "Potrebujeme prísnejší regulačný rámec pre mikrovlnné žiarenie bezdrôtových technológií a zastaviť ďalšie rozširovanie 5G"
https://ehtrust.org/more-stringent-regulatory-framework-on-microwave-radiation-from-wireless-technologies-is-needed-stop-further-rollout-of-5g/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Expozícia 900 MHz EMP zmiernila symptómy podobné AD u myší APP/PS1: potenciálna neinvazívna stratégia liečby AD", Biochemical and Biophysical Research Communications. “Výsledky naznačili, že dlhodobé mikrovlnné žiarenie môže spomaliť rozvoj Alzheimerovej choroby a priaznivo pôsobiť proti nej, čo naznačuje, že vystavenie mikrovlnnej energii 900 MHz môže byť potenciálnou terapiou Alzheimerovej choroby." Inštitút radiačnej medicíny, Peking
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X23003832

"Bunkové a molekulárne účinky neionizujúcich elektromagnetických polí", Environmental Health. Najnovšia recenzia Henryho Laia a Blakea Levitta. "Cieľom bolo syntetizovať hypotézu o mechanizmoch ich pôsobenia."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0023/html

"Limity vystavenia žiareniu mobilných telefónov a technické riešenia", International Journal of Environmental Research and Public Health, ICBE-EMF
https://www.mdpi.com/1660-4601/20/7/5398


1.4.2023
AKTUALITY - MAREC 2023

Kto je oprávnený interpretovať riziká žiarenia mobilných telefónov?
O kampaniach priemyselného kartelu a ICNIRP
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail?newsid=1951

Apple varuje pred potenciálne negatívnymi vplyvmi vysokofrekvenčných magnetických polí na medicínske pomôcky
Upozorňuje, aby ste iPhone a Airpods držali ďalej od hrudníka
https://ehtrust.org/apple-warns-keep-iphone-and-airpods-away-from-chest-because-of-electromagnetic-fields/

Pulzné RF: pravdepodobná príčina Havanského syndrómu
Odtajnená správa spravodajských služieb obnovuje obavy z rádiofrekvenčných zbraní
https://microwavenews.com/short-takes-archive/pulsed-rf-plausible-cause-havana-syndrome

Žiarenie z mobilných telefónov a miera výskytu nádorových ochorení
Správy z Južnej Kórey, ktorá medzi prvými zaviedla masové používanie mobilných telefónov, naznačujú príznaky toho, čo sa podľa obáv odborníkov môže stať celosvetovou epidémiou. Zatiaľ čo celkový počet prípadov nádorových ochorení v období rokov 1999 a 2018 mozgu klesol, počet vysoko malígnych foriem (glioblastóm) a niektorých nezhubných druhov nádorov sa zvýšil v tých častiach mozgu, ktoré sú najviac vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu z mobilných telefónov. Štúdia poukazuje na:
• Pozitívnu koreláciu pre malígny novotvar veľkého mozgu, okrem lalokov a komôr/čelného laloku/spánkového laloku
• Pozitívnu koreláciu pre benígny novotvar mozgových blán/mozgu a iných častí CNS/supratentoriálneho mozgu
• Najvyšší korelačný koeficient: malígny novotvar čelového/spánkového laloka

https://ehtrust.org/korea-study-rates-for-cancer-has-increased-in-areas-exposed-to-cell-phone-radiation/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Epigenetická modifikácia expresie génov v rakovinových bunkách pomocou terahertzovej demetylácie", Scientific Reports, Južná Kórea, marec 2023
"THz žiarenie môže ovplyvniť biologickú aktivitu v živých bunkách, hoci ide o neionizujúce žiarenie, ktoré nepoškodzuje sekvencie DNA... THz demetylácia... môže mať potenciálne využitie v molekulárnej terapii rakoviny."
https://www.nature.com/articles/s41598-023-31828-w

"Bezdrôtové technológie, neionizujúce EMP a deti: Aktuálne problémy v zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich", marec 2023
"Dospeli sme k záveru, že v súlade s radami v pediatrickej rádiológii sa prístup, ktorý odporúča, aby expozícia mikrovlnnému žiareniu bola taká nízka, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA), zdá byť rozumný a obozretný."
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538544223000238

"Vzťah medzi vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením z mobilných telefónov a mozgovým nádorom. Prieskum životného prostredia", marec 2023
Meningiómy v Južnej Kórei vzrástli od roku 1999 do roku 2018 o viac než 35 % za rok. Možno to všetko pripísať lepšej detekcii, alebo môže hrať úlohu aj rádiofrekvenčné žiarenie z bezdrôtových telefónov?
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123004498

"Theta pásmo mozgových vĺn v ľudskom pokojovom EEG modulované RF EMP z mobilného telefónu", International Journal of Radiation Biology, Ineris, Francúzsko, marec 2023
"Táto práca prispieva k narastajúcej literatúre, ktorá naznačuje potenciálnu moduláciu ľudského spontánneho EEG vystavením sa RF-EMP."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2023.2187477


1.3.2023
AKTUALITY - FEBRUÁR 2023

Workshop v Európskom parlamente
5G, 6G a problematika emisií z bezdrôtových zariadení
  7. februára 2023 sa v Európskom parlamente v Bruseli konalo stretnutie, ktoré usporiadali europoslanci Michele Rivasi (FR), Anne-Sophie Pelletier (FR) a Ivan Sinčić (HR). Prítomní boli zástupcovia Európskej komisie, mimovládnej organizácie "Europeans for Safe Connections" (ESC), združenia PhoneGate (PG), petičného výboru "Stop 5G - zostaň pripojený, ale chránený" (mimo iných aj zo Slovenska a Čiech) a tiež priemyslu DG CONNECT. DG CONNECT prezentovali správu o návrhu a vývoji nového telekomunikačného štandardu "6G".
Tiež bolo diskutované:
 • Môžeme dosiahnuť férové a udržateľné pripojenie?
 • Aké nariadenie môže EU navrhnúť, aby chránilo naše zdravie, prírodu, životné prostredie a súkromie?
 • Ako môžeme zlepšiť inkluzívnosť a kvalitu života elektrohyper-senzitívnych ľudí?
 • Aké technické možnosti sú už dostupné na zachovanie gigabitového pripojenia, ale na obmedzenie žiarenia, poškodenia životného prostredia a nás samých?

Záznam konfrontačnej konferencie (prezentácií a diskusie) so slovenskými titulkami

Vedci tvrdia, že je čas uplatniť princíp prevencie v prípade rádiových frekvencií.
Prečo sa neuplatňujú zásady toxikológie?
https://microwavenews.com/news-center/apply-precautionary-principle-rf

Zber podpisov a činnosť európskej občianskej iniciatívy "Stop 5G - stay connected, but protected" sa končí
  Ďakujeme každému z Vás, kto ste počas uplynulého roka sledovali a podporovali túto iniciatívu. Aj vďaka vám sa v celej Európe vyzbieralo viac ako 82000 podpisov pod túto veľmi dôležitú, ale náročnú tému. Slovensku sa podarilo umiestniť ako druhému najúspešnejšiemu. Podarilo sa osloviť ľudí v najodľahlejších kútoch EÚ a dostať žiarenie z bezdrôtových zariadení, vrátane 5G, na program rokovania Európskeho parlamentu, ktorého sa osobne zúčastnili aj zástupcovia európskej iniciatívy za Slovenskú republiku.

  Nový projekt "Európania za bezpečné pripojenia" (ESC) je spolupráca národných a medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú negatívnymi vplyvmi moderných komunikačných technológií. ESC predloží našim politikom návrhy na zlepšenie bezpečnosti bezdrôtových technológií a zníženie expozície elektromagnetickým poliam - v prospech jednotlivcov, spoločnosti, fauny a flóry. Európania za bezpečné pripojenia nie sú proti technologickému rozvoju a inováciám, ale požadujú, aby boli technológie bezpečné pre všetok život. Žiadajú, aby politici urobili všetko potrebné na ochranu planéty skôr, ako začnú experimentovať s novými technológiami, ktoré neboli pred uvedením na trh seriózne otestované a posúdené.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Štatistické zosilnenie účinkov slabých magnetických polí pri bunkovom prepise", Cells, február 2023, Ústav všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
"Tento mechanizmus predpovedá náhodný charakter nešpecifických účinkov spôsobených slabými a hypomagnetickými poľami a súhlasí s rozmanitosťou biologických reakcií na slabé magnetické pole."
https://www.mdpi.com/2073-4409/12/5/724

"Základné prvky magnetosenzitivity radikálového páru u drozofily", Nature, február 2023, Univerzita v Manchestri, Veľká Británia
Poskytuje "silný dôkaz", že radikálové páry, ktoré nie sú závislé od kryptochrómu, "môžu v bunkách vyvolať reakcie na magnetické pole."
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05735-z


1.2.2023
AKTUALITY - JANUÁR 2023

ICBE-EMF: Chybné predpoklady oficiálnych orgánov na dohľad a ochranu pred neionizujúcim žiarením
ICNIRP a FCC sú ogranizácie, ktoré stoja za základmi medzinárodných bezpečnostných expozičných limitov koncom 90-tych rokov. Následne ich odporúčala Európska komisia aplikovať do národných legislatív. Napriek tomu, že stredný a východný európsky blok (vrátane Slovenska) mal legislatívne zakotvené dovtedy omnoho prísnejšie limitné úrovne a západné krajiny takmer žiadne, vstupom do EÚ mnohé krajiny strednej a východnej Európy podľahli odporúčaniu EÚ a prijali "moderné", benevolentné limity ako záväzné smernice (na Slovensku vyhláška 534/2007 z.z.). A tu je krátky výpis 14-tich chybných predpokladov, na základe ktorých ICNIRP a FCC vybudovali svoje odporúčania. Pozrite si, ako ich vedeckí experti spochybňujú a požadujú čo najrýchlejšie sprísnenie.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Už zajtra (2. februára) sa začína 4-dňový online seminár "EMF hazards summit"
Pripojte sa na odbornú konferenciu a získajte cenné informácie.
Zoznam prezentérov a bezplatné vstupenky nájdete na adrese:

https://emfhazards.com

Spoločnosť Apple sa vzdáva práva odpovedať na certifikovanú petíciu v odvolaní najvyššieho súdu v súvislosti s radiofrekvenčnou expozíciou
https://lawstreetmedia.com/news/tech/apple-waives-right-to-respond-to-cert-petition-in-rf-radiation-high-court-appeal/

Dimitris J. Panagopoulos:
Elektromagnetické polia bezdrôtovej komunikácie: biologické a zdravotné účinky
Kniha publikuje príspevky odborníkov na biologické a zdravotné účinky rádiofrekvenčných (RF) / mikrovlnných a extrémne nízkofrekvenčných (ELF) elektromagnetických polí, používaných v bezdrôtovej komunikácii a iných technologických aplikáciách. Zahŕňa rôzne témy týkajúce sa fyziky, biológie, patológie, epidemiológie a pravdepodobných biofyzikálnych a biochemických mechanizmov polí, emitovaných anténami a zariadeniami. Diskusie o možných dôsledkoch mobilnej technológie piatej generácie (5G) a mobilných telefónov (MT) na základe dostupných údajov a korelácie medzi antropogénnym vystavením poliam a rôznymi patologickými stavmi, ako je neplodnosť, rakovina, elektro-hypersenzitivita, organické a vírusové ochorenia a účinky na zvieratá, vrátane rastlín, stromov a životného prostredia. Ilustruje ochranu zdravia jednotlivca a obyvateľstva a stanovenie limitov expozície na biologickom a epidemiologickom základe.

• Zahŕňa biologické a zdravotné účinky vrátane oxidačného stresu, poškodenia DNA, reprodukčných účinkov mobilných telefónov / vysielačov (2G, 3G, 4G), bezdrôtových telefónov, Wi-Fi atď.
• Opisuje účinky vyvolané reálnymi expozíciami komerčne dostupnými zariadeniami / vysielačmi.
• Ilustruje biofyzikálne a biochemické mechanizmy, ktoré vypĺňajú medzeru medzi zaznamenanými experimentálnymi a epidemiologickými zisteniami a ich vysvetleniami.
• Skúma experimentálne a epidemiologické fakty a mechanizmy účinku. Poskytuje vysvetlenia a tipy na ochranu.
• Presahuje fyzikálne, biologické, chemické, zdravotné, epidemiologické a environmentálne aspekty témy.

Kniha je určená pre študentov vysokých škôl fyziky, biológie, medicíny, bioelektromagnetiky, elektromagnetickej biológie, biofyziky neionizujúceho žiarenia, telekomunikácií, elektromagnetizmu, bioinžinierstva a dozimetrie.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757


VEDECKÝ MATERIÁL

Vplyv rádiofrekvenčného žiarenia zo základňových staníc mobilnej siete na genotoxicitu na vzorke respondentov
Výsledky najnovšej štúdie netermálnych efektov expozície, spojenej s telekomunikačnými technológiami
Na konferencii v nemeckom Düsseldorfe prezentuje doc. Ing. I. Beliaev DrSc., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava.
Videomateriál so slovenskými titulkami.

Nová štúdia vidí rastúci trend vo výskyte primárnej rakoviny mozgu u mladších mužov v krajinách s vysokou prosperitou
https://ehtrust.org/new-study-rising-trend-in-primary-brain-cancer-incidence-in-younger-males-in-high-income-countries/

„Nezrovnalosti v nedávno revidovaných smerniciach a normách pre expozíciu rádiovému žiareniu", Environmental Research, január 2023
Jim Lin, bývalý člen ICNIRP člen a redaktor Bioelectromagnetics, vyjadruje obavy týkajúce sa bezpečnostných limitov pre milimetrové vlny, stanovené IEEE v roku 2019 a ICNIRP v roku 2020. „Súčasná vedecká databáza je pri vlnových dĺžkach milimetrových vĺn neadekvátna na to, aby poskytla dôveryhodné hodnotenie alebo s istotou dospela k úsudku.“
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935123001615


1.1.2023
AKTUALITY - DECEMBER 2022

IARC čoskoro prehodnotí karcinogénne riziko rádiofrekvenčného žiarenia - alebo možno aj nie
Riaditeľka Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny vysiela zmiešané signály
https://microwavenews.com/news-center/iarc-2nd-rf-monograph-meeting

Záznam medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: "Rádiofrekvenčné žiarenie a zdravie"
ANSES, Paríž, november 2022, 7 sekcií
Program nájdete tu: https://ptolemee.com/radiofrequences/programme-en.html

Svetová zdravotnícka organizácia zverejňuje zoznam členov pracovnej skupiny pre posudzovanie zdravotných rizík rádiofrekvenčných polí
https://ehtrust.org/who-announces-members-of-the-task-group-on-radiofrequency-fields-and-health-risks/

Nadmerné vystavovanie sa elektrosmogu môže poškodiť imunitný systém
Nadbytok elektromagnetických vĺn vyžarovaných elektronickými zariadeniami vytvára druh znečistenia známy ako elektrosmog, ktorý je nepostrehnuteľný a všadeprítomný
https://www.aarauer-nachrichten.ch/lifestyle/detail/article/uebermaessige-belastung-durch-elektrosmog-kann-das-immunsystem-schaedigen-00220945/

Prečo EHS nie je rozprávka
Európska občianska iniciatíva pripravila magický animovaný film o precitlivelosti na elektro-magnetické žiarenie

"Eko-cída z vesmíru"
Portál, ktorý sa aktívne zaoberá bojom proti priemyselnému znečisťovaniu okolia Zeme
https://freethesky.org/

  

Vysielače mobilnej siete na obežnej dráhe
Zdá sa, že astronómovia budú mať ďalší problém. Medzinárodnú skupinu vedcov znepokojuje jas obrovskej družice z hľadiska viditeľného svetla, aj rádiových vĺn
https://www.cnet.com/science/space/astronomers-worldwide-troubled-by-new-cell-phone-tower-in-space/

„Deti sa učia chrániť sa pred žiarením mobilných telefónov a tabletov“
Cyperská národná komisia pre životné prostredie a zdravie detí publikovala nové video

"Režim v lietadle" sa zdal ako skvelý nápad. Kým sa EÚ nerozhodla, že už nemá zmysel
Už žiadne nastavovanie režimu v lietadle počas letu. Európska únia 26. novembra 2022 oznámila, že na letoch bude možné využívať 5G pripojenie, čo znamená, že používanie režimu v lietadle nie je povinné. Krok, ktorý EÚ urobila, znamená pravdepodobne koniec "režimu lietadla" na mobilných zariadeniach
https://www.ruetir.com/2022/11/28/airplane-mode-seemed-like-a-great-idea-until-the-eu-has-decided-it-doesnt-make-any-sense/


VEDECKÝ MATERIÁL

„Hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam v ľudskom tele v interiéri elektrického vozidla“
Vypočítané maximálne magnetické pole je sústredené v oblasti nôh a chodidiel. Čím vyšší je vodič, tým väčšia je jeho expozícia. Maximum v tele vodiča = 0.2 µT (2 mG). Čína 2022
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncac269/6957246

Účinky gradientu elektromagnetického žiarenia generovaného vysielačom telefónnej siete na distribúciu suchozemských vtákov a hmyzu v chránenej oblasti savany
https://link.springer.com/article/10.1007/s11756-022-01113-8

Komentár k článku: „Mobilné siete 5G a zdravie – najnovší vedecký prehľad výskumu nízkoúrovňových RF polí nad 6 GHz“
Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, dec 2022
https://www.nature.com/articles/s41370-022-00497-8