ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 141 / 1033391
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

1.4.2024
AKTUALITY - MAREC 2024

List odborníkov proti oslabeniu prísneho limitu rádiofrekvenčného žiarenia v Taliansku
Priemysel vidí limitnú hodnotu ako prekážku rozvoja 5G, snaží sa ju zosúladiť s ICNIRP
Medzinárodná komisia pre biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF) sa obrátila na talianskych vládnych predstaviteľov s listom, v ktorom podporila prísny expozičný limit 6 V/m. V liste vyjadruje komisia "veľké obavy", že norma by mohla byť oslabená. Podpísali ho Ronald Melnick, predseda ICBE-EMF a Elizabeth Kelleyová, výkonná riaditeľka tejto organizácie. Melnick bol pred odchodom do dôchodku vedúcim toxikológom v americkom NTP. Navrhol štúdiu NTP o karcinogenite spôsobenej rádiofrekvenčným žiarením na zvieratách.
ICBE-EMF to Italian officials.English.Mr13.2024.pdf

RTVS: Do kríža - "Zákaz mobilov na školách"
Aká má byť regulácia mobilov na školách? Plošný zákaz alebo skôr čiastková regulácia?
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/454706

Prideľovanie frekvencií pre operátorov:
Telekomunikačný úrad mení stratégiu, ruší aukciu

Úrad v súčasnej dobe stále uvažuje aj nad doplnením o frekvenčné pásma 1500 MHz a 26 GHz
https://zive.aktuality.sk/clanok/ZRevzv1/pridelovanie-frekvencii-pre-operatorov-telekomunikacny-urad-meni-strategiu-rusi-aukciu-co-ju-nahradi/

Štúdia "NTP Lite": aktualizácia z Japonska
Podľa článku, ktorý bol prezentovaný na výročnom stretnutí Toxikologickej spoločnosti v americkom Salt Lake City (UT), japonská skupina, ktorá uskutočnila čiastočné opakovanie štúdie NTP o karcinogenite spôsobenej rádiovými vlnami, nezaznamenala genotoxické účinky u samcov potkanov vystavených žiareniu s moduláciou CDMA na frekvencii 900 MHz s intenzitou 4 W/Kg
https://www.toxicology.org/events/am/AM2024/index.asp

Štúdia Mobi-Kids: štvrtý expert tiež skrýva svoj konflikt záujmov
Japonský odborník Masao Taki je štvrtým autorom štúdie Mobi-kids (ktorá analyzuje vplyv bezdrôtových telefónov na riziko vzniku nádorov mozgu u mladých ľudí), ktorý neoznámil svoj potenciálny konflikt záujmov s priemyslom mobilných telefónov ani svoje členstvo v Medzinárodnej komisii pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) do roku 2008
https://phonegatealert.org/en/mobi-kids-a-fourth-expert-the-japanese-masao-taki-also-conceals-his-conflicts-of-interest/

"Autá ako vyzvedači"
TV Markíza odvysielala spravodajský príspevok, ktorý možno chápať ako hrozbu každej novšej technológie, o ktorej informujeme v súvislosti s bezdrôtovými technológiami aj my - "byť sledovaný vždy a všade". Či už ide o automobily, vysávače, hračky, alebo akúkoľvek inú "smart" techniku. A zďaleka to nie je len problém čínskych výrobkov.


VEDECKÝ MATERIÁL

"Elektromagnetická indukcia a amplitúda elektrického poľa má v súvislosti s liečbou nádorov rôzne účinky v rôznych bunkových líniách gliómov", American Journal of Cancer Research
"Súhrnne sme ukázali, že vplyv elektromagnetických liečebných polí môže priniesť veľmi rôznorodé účinky na expresiu génov v rôznych líniách kmeňových buniek GBM."
Odhalenie_heterogennych_ucinkov_liecebnych_poli_na_gliomove_bunky.pdf

"Zdravotné a environmentálne účinky rádiovej telemetrie a sledovacích zariadení na voľne žijúce zvieratá - stav vedy a najlepšie postupy riadenia", Frontiers in Veterinary Sciences
"Musíme si vážne položiť otázku, či pokračujúce používanie rádiových sledovacích zariadení, výstroja a technológií stojí za ich vplyv na druhy, ktorých populácie sa údajne snažíme chrániť a udržiavať."
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2024.1283709/full

"Zmeny vo výžive včiel medonosných po vystavení RF EMP", The European Zoological Journal
"RF EMP narúšajú výživu včiel medonosných. Zmeny analyzovaných ukazovateľov môžu mať dlhodobé účinky."
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2024.2308550

"Interakcie medzi elektromagnetickým žiarením a biologickými systémami", iScience
Veľká recenzia z Číny s viac ako 230 odkazmi
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)00422-X

"Používanie mobilných telefónov a riziko mozgových nádorov - COSMOS, prospektívna kohortová štúdia", Environment International
"Naše zistenia naznačujú, že kumulatívne množstvo používania mobilných telefónov nie je spojené s rizikom vzniku gliómu, meningeómu alebo akustického neurómu." Napriek tomu sa zdá, že v tých istých krajinách COSMOS sa potvrdzujú nevysvetliteľné správy o náraste počtu GBM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024001387

"Štúdia účinkov neionizujúceho žiarenia vyžarovaného vysielačmi siete mobilných telefónov v testovacom systéme Allium cepa", hodnotenie monitorovania životného prostredia. Guru Nanak Dev University, India
Korene cibule vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu od 1 do 13 µW/cm² z vysielačov mobilnej siete vykazovali "zvýšenie oxidačného stresu a genotoxicity". Čím vyššia bola expozícia, tým väčší bol účinok. Úrovne sú rádovo nižšie ako väčšina expozičných limitných hodnôt.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-024-12435-2

"Neurologické ochorenia a národná bezpečnosť", JAMA
Ostro formulovaný úvodník o dvoch nových štúdiách NIH o Havanovom syndróme od Davida Relmana zo Stanfordskej univerzity
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2816534


1.3.2024
AKTUALITY - FEBRUÁR 2024

Národný toxikologický program v USA končí s výskumom rádiových frekvencií
Sľúbené štúdie o mechanizmoch neboli nikdy vykonané
https://microwavenews.com/news-center/ntp-quits-rf

Počet mozgových nádorov v USA stúpa: dôsledok používania mobilných a bezdrôtových telefónov
Počet nádorov hlavy a krku súvisiacich s používaním mobilných telefónov sa v USA od roku 2000 zvýšil
https://www.saferemr.com/2015/05/brain-tumor-rates-are-rising-in-us-role.html

Komisár pre deti považuje za nevyhnutnú celoplošnú reguláciu mobilov v ZŠ a SŠ
Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácii mobilov v základných a stredných školách. Zlepšila by sa tým podľa neho výučba aj ochrana detí, napríklad pred kyberšikanou. Doterajšiu formu, ktorá prenecháva reguláciu mobilov na jednotlivé školy, považuje za nedostatočnú a nesystémovú. Vyzýva preto kompetentné orgány, aby téme venovali viac pozornosti. TASR o tom informoval Úrad komisára pre deti (ÚKPD)
https://www.hlavnespravy.sk/miklosko-povazuje-za-nevyhnutnu-celoplosnu-regulaciu-mobilov-v-zs-a-ss/3396322

Školy bez telefónov. Ministerstvo školstva chce zaviesť ich plošný zákaz
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/882353-skoly-bez-telefonov-minister-drucker-chce-zaviest-ich-plosny-zakaz

Pridajte sa k výzve za reguláciu mobilov na školách
https://www.komisarpredeti.sk/agenda/pridajte-sa-k-vyzve-za-regulaciu-mobilov-na-skolach/


1.2.2024
AKTUALITY - JANUÁR 2024

Francúzsky inštitút ANFR zistil, že ďalší smartfón prekračuje emisný limit rádiových vĺn
https://ehtrust.org/french-government-finds-another-smartphone-emits-excessive-radiation/

Americká stredná škola chráni učebne pred žiarením zo základňových staníc mobilnej siete
https://ehtrust.org/a-public-high-school-shielding-classrooms-from-cell-tower-radiation/

Národný onkologický inštitút USA:
Žiadne údaje o zdravotných dopadoch z expozície rádiofrekvenčnému žiareniu zo základňových staníc, mobilných telefónov alebo bezdrôtových zariadení
Inštitút neponúka bezpečnostné záruky pre 5G
https://ehtrust.org/the-u-s-national-cancer-institute-no-safety-data-on-health-effects-of-cell-towers-cell-phones-or-wireless-radiation/

Pripomienky pre vedecký výbor Európskej komisie pre zdravie, životné prostredie a vznikajúce riziká na tému elektromagnetických polí, zdravia a životného prostredia
https://ehtrust.org/comments-to-the-european-commission-scientific-committee-on-health-environmental-and-emerging-risks-on-emf-health-and-environment/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Metaanalýza rizika vzniku nádorov slinných žliaz v súvislosti s používaním mobilných telefónov: dôležitosť správneho posúdenia expozície", Reviews of Environmental Health, Australia
"Táto metaanalýza nezistila žiadnu významnú súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a nádormi slinných žliaz. Výsledky však boli náchylné na skreslenie a založené na nedostatočnom posúdení expozície, čo znemožňuje vyvodenie jednoznačných záverov."
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0055/html


1.1.2024
AKTUALITY - DECEMBER 2023

Francúzska investigatíva:
Žiarenie z mobilných telefónov prekračuje bezpečnostné limity a výskum preukazuje karcinogénne účinky a poškodenie DNA
iPhone 12 bola len špička ľadovca, iné smartfóny majú tiež problém. Medzi výrobcami, ktorých kontrolná agentúra identifikovala, nájdeme najmä Alcatel, Wiko, Huawei, Xiaomi, či dokonca Samsung a Motorolu...
...A pokiaľ je štandard SAR stále referenčnou metódou na odhad rádiofrekvenčných emisií z telefónu, nie je to o nič menej kontroverzné. Od 90-tych rokov 20. storočia vydala Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) „odporúčania“ týkajúce sa limitov, ktoré sa nesmú prekročiť, aby boli chránení užívatelia týchto zariadení. Problém je v tom, že táto medzinárodná komisia a jej "odporúčania" uznávajú len jeden hlavný efekt: tepelný efekt. Tieto "odporúčania", „ktoré boli prijaté takmer na celom svete, boli preto stanovené bez zohľadnenia biologických účinkov“, vysvetľuje Clément Goutelle, novinár a zakladateľ investigatívneho média La Brèche. "A Francúzsko sa obmedzuje na (odporúčané) normy ICNIRP, ktoré chránia obyvateľstvo len pred tepelnými účinkami.“
Okrem toho, "obmedziť sa na tepelné účinky" znamená ignorovať významnú časť vedeckej literatúry za posledných 30 rokov na túto tému: z viac ako 30 000 štúdií identifikovaných agentúrou ANSES veľká časť preukazuje, že vystavenie rádiofrekvenciám spôsobuje škodlivé biologické účinky... a najmä karcinogénne riziká...
https://www.radiofrance.fr/franceinter/derriere-l-iphone-12-d-autres-smartphones-trop-puissants-6537744

Revízia organizácie ICNIRP: Užšie prepojenie s projektom WHO o EMP
Sedem nových komisárov
Akimasa Hirata sa stane novým vedúcim
https://microwavenews.com/news-center/icnirp-revamp-closer-ties-who-emf-project

Taliansky limit 6 V/m pre rádiofrekvenčné pásma sa zdá byť zatiaľ neohrozený
Prísny štandard, ktorý bol kedysi považovaný za prekážku rozvoja 5G, nebude zosúladený s ICNIRP, aspoň nie teraz
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

Prelom: biológovia a odborníci na elektromagnetické žiarenie vo voľnej prírode vyzývajú na celosvetové opatrenia týkajúce sa voľne žijúcich živočíchov a žiarenia z bezdrôtových zariadení
https://ehtrust.org/breaking-wildlife-biologists-and-radiation-experts-call-for-worldwide-action-on-wildlife-and-wireless-radiation/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.3c00795

Rusko a Švédsko zakazujú mobilné telefóny v školách
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grundskolan-ska-bli-helt-mobilfri--rnjsht
https://www.themoscowtimes.com/2023/12/06/russias-state-duma-bans-cell-phones-in-school-classrooms-a83333

Vypínanie 3G siete Orangeu: Proces potrvá len mesiac
https://zive.aktuality.sk/clanok/s4NEub1/vypinanie-3g-siete-orangeu-proces-potrva-len-mesiac-pozrite-si-kompletny-harmonogram/

O2 začne budúci mesiac vypínať 3G sieť. Celý proces potrvá veľmi dlho
https://zive.aktuality.sk/clanok/I0xyZvS/o2-zacne-buduci-mesiac-vypinat-3g-siet-cely-proces-potrva-velmi-dlho/


VEDECKÝ MATERIÁL

"Rádiofrekvenčné pole z technológie 4G ovplyvňuje reprodukčné, hepatálne, renálne a hematologické parametre"
Výsledky ukázali významné zníženie životaschopnosti spermií a zmeny v histológii pečene, obličiek, semenníkov a iných reprodukčných orgánov v exponovanej skupine potkanov. U exponovaných potkanov sa pozorovala aj znížená hladina testosterónu, celková antioxidačná kapacita a mitochondriálna funkcia spermií. Okrem toho sa u nich  zvýšila peroxidácia lipidov v spermiách a abnormality spermií. Hematologické parametre, ako hemoglobín, červené krvinky (RBC) a objem erytrocytického koncentrátu (PCV), dosiahli u exponovaných potkanov významný nárast.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-31367-x

Prípadová štúdia: "U oboch rodičov a ich troch detí sa počas dovolenky v blízkosti vysielača 5G (v pásme 3.7 GHz) objavili príznaky mikrovlnného syndrómu"
https://cz24.news/studie-5g-zpusobuje-extremni-neurologicke-poskozeni-u-deti/
Originálny materiál v slovenskom preklade: ACMCR-v12-2046-1_sk.pdf

Expozimetrické porovnanie emisií mobilných telefónov: Analýza signálov 5G verzus 4G pomocou štatistiky a klasifikácie pomocou konvolučných neurónových sietí
"Naše výsledky ukázali, že:

  • Intenzita EM poľa vo vzdialenosti 10 cm od telefónu bola vyššia pre emisie 5G-FR1 ako pre 4G, v priemere o 60 %. Žiadna z hodnôt neprekročila normatívne úrovne pre bezpečnosť osôb. Najväčší rozdiel medzi technológiami zodpovedal emisiám pri streamovaní internetového videa, kde bola intenzita poľa 3x vyššia u 5G ako u 4G
  • Činitele výkyvu amplitúdy boli vyššie pre emisie 5G-FR1 ako pre emisie 4G; najvyšší rozdiel (takmer dvojnásobný) sa vyvinul počas kontinuálneho sťahovania súborov, zatiaľ čo najnižší rozdiel bol pozorovaný počas streamovania internetového videa
  • Výskyt výkonových špičiek sa oveľa častejšie objavil pri emisiách 5G-FR1 ako pri emisiách 4G a rozdiel až 9.5 dB oproti strednému výkonu sa vyskytol pri emisiách 5G v porovnaní s emisiami 4G

Zaznamenané spektrogramy vykázali zvláštnosti, ktoré výborne zachytil a zhodnotil algoritmus hlbokého učenia YOLO v7. Dosiahli sme vynikajúce miery rozpoznávania a klasifikácie pre každú technológiu a každú kategóriu mobilných aplikácií zvlášť s minimom tréningu."
https://www.mdpi.com/2227-7080/11/5/113

"Rádiové sledovacie systémy vysielajú vlny impulzného charakteru, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie zvierat a ovplyvniť ich orientáciu"
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138123001917

"Biologické účinky magnetických búrok a magnetických polí veľmi nízkych frekvencií"
Veľký prehľad s 362 odkazmi z Prochorovovho ústavu všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied v Moskve
https://www.mdpi.com/2079-7737/12/12/1506


1.12.2023
AKTUALITY - NOVEMBER 2023

Lekári, právnici a vedci sa spojili v medzinárodnej deklarácii o deťoch pre digitálny vek
V súčasnom digitálnom svete majú deti základné ľudské právo žiť bez závislosti, vykorisťovania a expozície žiareniu
https://www.prnewswire.com/news-releases/doctors-lawyers-and-scientists-join-together-in-international-childrens-declaration-for-the-digital-age-301974137.html

Televízia cez 5G sa už testuje na Slovensku
Expert z Towercomu vysvetľuje jej výhody
https://zive.aktuality.sk/clanok/clIRuFT/televizia-cez-5g-sa-uz-testuje-na-slovensku-expert-z-towercomu-vysvetluje-jej-vyhody/

NYTimes: "Mám sa obávať žiarenia zo smartfónu?"
"Niektoré štúdie spájajú používanie mobilných telefónov s rakovinou, preto sme sa opýtali niekoľkých odborníkov, aby nám toto riziko vysvetlili"
https://www.nytimes.com/2023/11/14/well/live/cellphone-radiation-effects.html

Kritika na článok v NY Times o bezpečnosti žiarenia mobilných telefónov
https://ehtrust.org/criticism-of-new-york-times-article-on-cell-phone-radiation-safety/


VEDECKÝ MATERIÁL

Žiarenie z bezdrôtových technológií negatívne ovplyvňuje ľudské bunky
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-negatively-impacts-human-cells/

Žiarenie bezdrôtových zariadení ovplyvňuje spánok hospitalizovaných novorodencov
https://ehtrust.org/new-study-wireless-radiation-impacts-sleep-in-hospitalized-newborns/

"Biologické účinky elektromagnetických polí na hmyz", Reviews on Environmental Health, November 2023
"Biologické účinky netepelných EMP na hmyz sú jasne dokázané v laboratóriu, ale len čiastočne v teréne, preto širšie ekologické dôsledky stále nie sú známe. Je potrebné vykonať viac terénnych štúdií, ale extrapolácia z laboratória ... už teraz odôvodňuje zvýšenie miery ohrozenia vplyvu EMP na hmyz v životnom prostredí." Rozsiahly prehľad so 162 odkazmi
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2023-0072/html

https://ehtrust.org/newly-published-scientific-review-finds-numerous-impacts-to-insects-from-wireless-radiation-and-non-ionizing-emfs/