ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 112 / 815178

Aktualizované: 21.5.2020

Blog


Ing. Jana Michálková, 20.mája 2020 

Otvorený list ku Petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku
(o nevyhnutnosti bezodkladného pozastavenia 5G sietí)

       O pár dní (25.05.2020) má Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukončiť výberové konanie na predaj frekvencií a udeľovanie licencií na siete piatej generácie (5G) pre mobilných operátorov.

V tej chvíli sa následne môže začať postupná výstavba vysielačov, o ktorých nikto vopred netuší, kde a ako sa budú stavať a ako ovplyvnia naše životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Dotknutí občania budú podobne ako pri doterajšej výstavbe predošlej generácie opomenutí a úspešne ignorovaní. Aj v prípade, keď nové vysielače a základňové stanice budú vzdialené len 30m od okien ich obydlí - to sú doterajšie praktiky.

Všetky oficiálne námietky voči tejto výstavbe boli odmietnuté ako irelevantné, nebol preskúmaný žiaden zdravotný dopad na obyvateľov, žiadne relevantné orgány verejnej moci neboli k tomuto posudzovaniu prizvané. Neprebehla žiadna verejná diskusia, ani diskusia s odborníkmi. Neexistuje žiadna relevantná štúdia - slovenská, svetová, či akákoľvek, ktorá by dokázala, že toto vysielanie je zdravotne bezpečné.

Už v súčasnosti sú existujúce vysielače 4G siete budované podľa neefektívnych a podhodnotených hraničných limitov expozície, ktoré sú jedny z najbenevolentnejších v Európe a možno i vo svete, pričom pri ich výstavbe dochádzalo a neustále dochádza k porušovaniu mnohých technických a stavebných noriem.

V problematike zavádzania 5G sietí niektoré krajiny, ako napríklad Slovinsko, postupujú opatrnejšie a pozastavili ich zavádzanie 5G sietí na svojom území, z dôvodov oprávnených obáv z negatívnych účinkov na zdravie až do ich preskúmania https://www.sloveniatimes.com/concerns-about-5g-legitimate-says-minister Rovnako postupuje aj Švajčiarsko, kde Švajčiarska agentúra pre životné prostredie v liste adresovanom regionálnym vládam, žiada čas pre posúdenie používania nových staníc a vyzýva na podrobnejšie skúmanie vplyvu 5G žiarenia.
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5

Prosím, podpíšte a šírte ďalej petíciu : https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Dňa 19.5.2020 sme písomne požiadali predsedu parlamentu o prijatie, kde by sme radi odovzdali našu petíciu, ktorá má aktuálne vyše 11,500 podpisov a zároveň požiadali o iniciovanie informačnej konferencie na tému expozície človeka elektro-frekvenčným poliam, na ktorú privedieme expertov svetovej úrovne, napr. doc. Belyaeva z Biomedicínskeho centra SAV, či ľudí značne poškodených už súčasnou záťažou. 

Súhlasíme aj s požiadavkou p. Harabina, ktorú pred týždňom adresoval parlamentu: "aby v záujme ochrany občanov pred rakovinou prijal uznesenie o bezodkladnom pozastavení zavádzania 5G sietí do času, kým sa preukázateľným spôsobom nepreverí bezpečnosť systémov 5G vzhľadom na zdravie ľudí a životné prostredie." Viac tu: https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2778907832386044

       Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže. Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. Proces prísnej kontroly funguje napr. u liekov, ale hoci aj u cigariet, či alkoholu. Vie sa o ich väčšej či menšej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečné a neodporúčané (deti, tehotné ženy) a u koho je to tolerované po zvážení vlastného rizika, pričom je o tom dostatočne informovaný, ale najmä: každý má možnosť voľby.
       Takto to bohužiaľ nefunguje všade - znečistený vzduch, GMO potraviny, pesticídy, ale aj elektrosmog prenikol ku všetkým ľuďom bez toho, aby sa mohli voči tomu brániť a vyhnúť sa tomuto negatívnemu vplyvu. Namiesto toho sa zvolila cesta excelentnosti - nálepka BIO. To si môžete zvoliť (ale nie vždy) ako niečo lukratívne. Novou normou sa stala totiž toxicita životného prostredia, vody, ovzdušia, potravín. A ak máte podozrenie, že Vám toto toxické prostredie škodí, musíte to byť Vy, kto musí dokázať, že je to škodlivé. To je samozrejme vždy problém. Je lepšie postaviť (kvalitnú) hrádzu ako riešiť povodeň.

V prípade elektrosmogu situácia pre niektorých ľudí už pri súčasných hladinách žiarenia vyzerá takto: https://www.izkona.sk/…/iva-vranska-rojkova-uz-minutu-hlada… Je to ukážka novej autobiografickej knihy slovenskej autorky, ktorá je len príkladom toho, ako už dnes trpia elektrohypersenzibilitou mnohí ľudia a bude ich len pribúdať. Mimochodom, autorka sa musela odsťahovať z Bratislavy ďaleko na vidiek, kde ako-tak prežíva, ale má obrovské obavy z toho, čo má prísť.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Nie je to jediná petícia, ktorá je pre nás relevantná.

Existuje aj európska: https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal
aj celosvetová: https://www.5gspaceappeal.org

Medzi signatármi vedeckej výzvy nájdete mená 230-tich vedcov z viac ako 40-tich krajín, ktorí hrozbu narastajúceho elektromagnetického žiarenia považujú za reálnu a varujú pred ich možnými závažnými zdravotnými účinkami, s odkazom na množstvo zdrojov a štúdií. Aj na Slovensku máme viacerých významných odborníkov, ktorí sa téme detailne venujú a výrazne proti tomuto trendu protestujú aj svojim podpisom pod medzinárodnú výzvu.

       Nedajte sa zmiasť tým, že boj proti 5G sieťam je označovaný za konšpiráciu alebo hoax. Nezabúdajte, že ide o boj dvoch rozdielnych záujmov: ochrany zdravia bezbranných a ohrozených obyvateľov, proti ekonomickým a rozvojovým záujmom obrovských nadnárodných korporácií, ktoré do týchto projektov investujú a presadzujú svoje záujmy v spolupráci (za peniaze sa dá všetko) s vládami jednotlivých krajín. Ide o boj Dávida s Goliášom, o boj, v ktorom musia byť ochránené najdôležitejšie hodnoty zdravia a života súčasnej aj budúcich generácií. Určite to nie je boj proti pohodliu a technologickému pokroku, ale je potrebné sa zároveň zamerať na zdravotnú bezpečnosť a efektívnu reguláciu po vzore krajín, ktoré sú v tejto snahe oveľa ďalej ako Slovensko. Naozaj 5G potrebujeme tak urgentne? Však bežná pevná sieť rozšírená o Wifi nám zatiaľ slúži spoľahlivo a na ulici si filmy pozerať nepotrebujeme. Hovorí sa, dvakrát meraj a raz rež. Je jednoduchšie sa teraz zastaviť a nastaviť kvalitné pravidlá ako spätne ľutovať, že sme tak neurobili.

Toto je skutočná zdravotná hrozba, nielen Covid-19, v tieni ktorého sa počas karantény, bez možnosti vyjadriť svoj protest, ide presadiť tento proces zavádzania sietí 5G na Slovensku. A to bez nevyhnutne potrebného posúdenia zdravotných vplyvov na zdravie obyvateľstva. Je zarážajúce, že parlamentný výbor pre zdravotníctvo sa z dôvodu zaneprázdnenia súčasnou situáciou odmietol touto témou zaoberať. Termín na udeľovanie licencií sa však nemení a rýchlo sa približuje.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Ďakujeme za každý jeden hlas.

Ing. Jana Michálková za petičný výbor
20.5.2020

PS:

• K problematike sa pridávajú viaceré viac alebo menej známe hlasy. Jeden za všetky:
https://www.infovojna.sk/…/byvala-reporterka-napisala-prezi…

•  Slovenská republika prevzala odporúčania vytvorené nezávislým Medzinárodným výborom na ochranu pred neionizujúcim žiarením (skrátene smernice ICNIRP), ktoré vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí stanovuje iba minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí a vychádza len z tepelných účinkov elektromagnetického  žiarenia, pričom je preukázané, že okrem tepelných účinkov, má elektromagnetické žiarenie aj biologické (netepelné) účinky, ktoré priamo ovplyvňujú chemické a biologické procesy v organizme človeka, živočíchov i rastlín a nie sú v nej stanovené  žiadne preventívne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia pri ich možnom dlhodobom vplyve na zdravie, napriek jej cieľu predchádzať rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu. Tieto odporúčané preventívne limity stanovené vedeckou komunitou však existujú a v mnohých krajinách ako napr. Rakúsko sa aj uplatňujú.

•  Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia   a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému  žiareniu  v životnom prostredí je v rozpore s § 28  zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.), nakoľko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodržať ani nedodržať ustanovenie § 28 zák. č. 355/2007 Z.z.  Vo vyhláške sú uvedené iba  akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba. Vyhl. č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakoľko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hľadiska sú významnejšie. Vo vyhl. č. 534/2007 Z.z. chýba odkaz prebraných právnych aktov európskych spoločenstiev. Vraj vychádza z 19 rokov starého odporúčania Rady EU 1999/519/ES  o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz-300 GHz), pričom ignoruje novšie odporúčania ESaR a WHO. Z uvedeného dôvodu Vyhl. č. 534/2007 Z.z. nevykonáva požiadavky ustanovené v § 28 zákona č. 355/2007 Z.z.  a nie je v súlade § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.

V ustanovení § 28  odst. 1 zák. č. 355/2007 Z.z.  je uložená  povinnosť fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroj elektromagnetického žiarenia, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na  úroveň limitných hodnôtustanovených  vykonávacím  predpisom  podľa § 62 písm. n). Limitná hodnota však vo vykonávacom predpise stanovená nie je.

 Limitná hodnota expozície je definovaná v § 2 ods. 4 NV SR č.209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu ako hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnaní a biologických porovnaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov ... ako sú tepelné účinky alebo elektrickástimulácia tkanív.   V texte  celej vyhl. č.534/2007 Z.z.  a tabuľkách je používaný  iba výraz „akčná hodnota expozície“, ktorá je definovaná ako veľkosť priamo merateľných parametrov vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H)....   a pod.

Zákonodarca  v § 4 ods. 1 písm. d)  zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá ministerstvu zdravotníctva v súlade so súčasnými poznatkami vedy  stanoviť limity a hodnoty prípustnej záťaže fyzikálnymi faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie. Splnenie stanovených limitných hodnôt   expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zák.č.355/2007 Z.z. podľa vyhl. č. 534/2007 Z.z.  je z právneho hľadiska irelevantné, nakoľko limitné hodnoty definované ako dokázané účinky na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné prostredienie sú stanovené vôbec. 


Jeromy Johnson

Nová paradigma vedy o elektromagnetických poliach (EMP)

  Trajektóriu našej kultúry som začal skúmať pred piatimi rokmi, v čase, keď pod spálňou nášho bytu v San Franciscu došlo k inštalácii súboru bezdrôtových inteligentných meračov. Počas jedného týždňa sme ja a moja manželka začali vnímať bolesti hlavy, hučanie v ušiach, búšenie srdca, únavu a prestali sme kľudne spávať. Nikdy predtým sme tieto príznaky nezažili a keď sme opustili náš dom, postupne sa vytratili. Po malom skúmaní som zistil, že tie isté príznaky sa objavujú aj tisíckam ľudí v celej Kalifornii a ďalších štátoch a krajinách, kde boli nainštalované bezdrôtové inteligentné merače.1

  Potreboval som sa dozvedieť o tom čo najviac, presnejšie ako tieto rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) vplývajú na náš organizmus. V tomto článku sa budem snažiť spraviť hlbšiu technickú analýzu. Bude sa vzťahovať na základný problém so súčasným exponenciálnym nárastom znečistenia RF EMP, na evolúciu vedy o RF EMP a možných riešeniach. Pokúsim sa tiež opísať postup, akým si dnes môžete vytvoriť oveľa zdravší domov z pohľadu RF EMP.

  Než budeme pokračovať, rád by som potvrdil, že táto téma môže byť kontroverzná. Pre mňa bola pred piatimi rokmi tiež. Prevládajúci názor v našej spoločnosti je, že RF EMP sú úplne bezpečné, pokým nás nezohrievajú alebo nespôsobujú šok. Celá naša ekonomika je založená na tomto predpoklade, takže dalo by sa usudzovať, že to musí byť pravda.

  Mojím zámerom nie je byť konfrontačný. Ide skôr o otvorenie diskusie a podporiť myšlienku, že nevidíme celý obraz o bezpečnosti bezdrôtových technológií. Ako sa dočítate v tomto článku, dnes existuje dostatok dôkazov, že slabé RF EMP biologicky ovplyvňujú všetky živé organizmy. Mohlo by to mať vážne dôsledky pre budúcnosť našej civilizácie; s týmto faktom musíme začať uvažovať tak, aby sme boli schopní vytvoriť finálne riešenie.

Exponenciálny rast bezdrôtových technológií
  Naše rádiofrekvenčné elektromagnetické životné prostredie sa za posledných desať rokov ohromne zmenilo. Technológia je nastavená na trvalú expanziu a to ešte rýchlejšie počas najbližších piatich rokov. Pred 9 rokmi, pred vynájdením iPhonu, bola RF elektromagnetická expozícia pre väčšinu ľudí pomerne nízka, ak už nepoužívali jednoduchý mobilný telefón alebo nežili vedľa základňovej stanice mobilnej telekomunikačnej siete.

  Avšak dnes máme takmer všade prítomné Wi-Fi, a to aj v školách, nemocniciach, dopravných prostriedkoch, v parku a pribúdajú ďalšie a ďalšie vysielače mobilnej siete, ktoré poskytujú dáta pre každý smartfón. Tiež máme inteligentné hodinky (SMARTWATCH), inteligentné merače (SMARTMETERS), inteligentné termostaty, inteligentné domy a autá s Bluetooth a WiFi. Tento nárast mikrovlnného žiarenia je bezprecedentný, ale to je len začiatok.

  Bytové a rodinné domy čoskoro dostanú súbor inteligentných meračov spotreby elektriny a vody. Každý bezdrôtový inteligentný merač vyšle v priemere asi 10 000 impulzov za deň, čo už môže vytvárať nebezpečnú situáciu pre obyvateľov domu. Ďalšou fázou je príchod "Internetu vecí", ktorý bude všetko, čo si do domácnosti kúpite, pripájať k internetu s vlastnou IP adresou a bezdrôtovým vysielačom. „Inteligentná domácnosť" budúcnosti teda môže v inej reči znamenať až jeden milión burstov (impulzov) mikrovlnného žiarenia počas celého dňa. „Inteligentná domácnosť“ (Smart Home) a "Internet vecí" (Internet of Things) môžu byť vysokoziskové programy pre technologické firmy, avšak ohrozujú zdravie, súkromie a bezpečnosť celých rodín.

  Aby to všetko fungovalo a zjednodušilo sa posudzovanie umiestnenia ďalších základňových staníc, ktoré toto spojenie majú zabezpečovať, spoločnosti, ktoré sa bezdrôtovým biznisom zaoberajú, začínajú spolupracovať s miestnymi zastupiteľstvami, aby mohli umiestňovať výkonné mikrovlnné antény na stĺpy verejného osvetlenia, častokrát len 3-5 m vzdialených od našich domovov. Nazývajú sa distribuovaný anténny systém (DAS) a v súčasnej dobe už zapĺňajú ulice San Francisca, odkiaľ majú signálom pokrývať celé sídliská a iné verejné plochy.2 

  V najbližších rokoch sa tento systém rozrastie v mnohých amerických a európskych mestách. K tomu sa majú záujem pripojiť aj giganty Google a Facebook, ktoré sa budú snažiť poskytovať svoje vlastné internetové služby. Vďaka projektom, akým je napr. „Google Loon", ktorý je založený na Wi-Fi pokrytí z balónov 18 km nad Zemou3 alebo napr. navrhovaný „Facebook Terragraph Wi-Fi system“4, sme vstúpili do novej éry RF elektromagnetických expozícií. Avšak, toto všetko sa deje na základe predpokladu z predchádzajúcej éry, ktorá impulzné mikrovlnné žiarenie považuje za úplne bezpečné.

Ako si doma zabezpečiť nízke emisie EMP
Existujú štyri rôzne typy elektromagnetických polí, ktorých emisie môžete pomerne ľahko znížiť. Medzi nie patria:
• Mikrovlnné žiarenie: vytvárané bezdrôtovou technológiou, v našich domovoch prítomné v posledných desiatich rokoch. Snažte sa jej používaniu vyhnúť.
• Magnetické polia: chyby zapojenia domových rozvodov elektriny, možné bludné prúdy a hlavné rozvody elektrickej energie vytvárajú silné magnetické polia. Väčšina domov má niekoľko chýb v elektrickom zapojení, ktoré možno ľahko opraviť.
• Elektrické polia: štandardné elektrické káble môžu vytvárať veľké elektrické polia. Tie možno počas noci zmenšiť alebo odstrániť vypnutím ističa okruhu vedúceho do spálne. Ak riešite prestavbu elektrických rozvodov, použite do sien hotové tienené káble, ktoré výrazne znížia emisie elektrických polí.
• „Špinavá elektrina“: elektromagnetické rušenie, vedúce po elektrickom kábli z stmievačov svetiel, kompaktných žiariviek a LED osvetlenia, elektronických spínaných zdrojov a meničov solárnych panelov. Elimináciou týchto zdrojov elektromagnetického rušenia bude kvalita elektrickej energie vo Vašej domácnosti oveľa lepšia.

Primárny spor ohľadom RF EMP
  Oficiálne, hygienické normy pre bezpečnosť RF EMP sú v súčasnosti založené na posudzovaní tepelných účinkov na živé tkanivá. Ak neionizujúce elektromagnetické polia nespôsobujú tepelný efekt, nemôžu ublížiť. Napriek tomu, že máme nespočetné množstvo dôkazov, že i netermálne expozície RF EMP (teda tie, ktoré neohrejú) vyvolávajú biologické poškodenie, evidencie sú opakovane zavrhované súkromnými a vládnymi organizáciami, ktoré zostavujú bezpečnostné normy a smernice.

Dôvod tohto konania je veľmi prozaický. Po druhej svetovej vojne, v 50-tych rokoch 20. storočia, boli vojenské a priemyselné aplikácie mikrovlnnej techniky (radar, zbrane) považované za vyššiu prioritu ako prípadné škodlivé účinky na zdravie. Studená vojna bola pre hospodársky rast dôležitejšia ako pravdepodobnosť chorôb alebo vzniku rakoviny u segmentu populácie v budúcnosti po 20 až 30 rokoch. Avšak ľudí, ktorí robili tieto rozhodnutia v rokoch 1950 až 1960, by nikdy nenapadlo, že o 60 rokov neskôr bude naša spoločnosť zažívať obrovský „boom“ v oblasti zákazníckych bezdrôtových technológií, ku ktorému došlo. Nemohli si ani predstaviť krízovú situáciu, v ktorej by sa mohli budúci predstavitelia politiky a priemyslu ocitnúť. V súčasnej dobe zažívame situáciu, kde nárast použitia bezdrôtových technológií umožnil vznik niekoľkých najväčších a najziskovejších spoločností na svete. Tieto technológie sa rýchlo stali neoddeliteľnou súčasťou nášho hospodárstva a v poslednej dobe jedným z mála spoľahlivo rastúcich sektorov.

  Bezdrôtové technológie predstavujú aj neuveriteľne populárny fenomén, ktorý veľká časť populácie miluje a je na ňom závislá.5 Je to predovšetkým z dôvodu pohodlia a faktu, že ľudia jednoducho zbožňujú komunikovať. Čo viac, poskytuje obrovské daňové príjmy a štátnym inštitúciám umožňuje ľahké sledovanie objektov prostredníctvom zberu údajov. Zo všetkých týchto dôvodov asi neexistuje politik, ani priemyselný magnát, ktorý bude schopný priznať, že súčasné bezpečnostné normy nechránia verejnosť, pretože nie sú zamerané na  expozície, s ktorými sa dnes stretávame.

Evolúcia vedy o RF EMP
  Štúdium biologických účinkov elektromagnetických polí je veľmi komplikovaná aréna. Vyžaduje si odhodlaných výskumných pracovníkov, ktorí pochopia zložité biologické procesy, rovnako ako fyziku a podstatu elektromagnetických polí. Ak sa počas výskumu odhalia biologické účinky, musia byť následne replikované, ale ak sa čo len jeden parameter mierne zmení, môže byť biologický účinok stratený. Parametre zahŕňajú mimo iné frekvenciu, moduláciu (tvar, frekvenciu a početnosť impulzov)6, intenzitu, polarizáciu7 a prítomnosť okien, kde môžu byť účinky výraznejšie už pri nižších úrovniach intenzity. Extra prostriedky pre opakované replikované štúdie nebývajú vždy k dispozícii, a to najmä vtedy, ak takmer všetky finančné prostriedky pre tento typ výskumu pochádzajú z dotácií priemyslu, ktorý nemusí mať záujem o výsledky poškodzujúce jeho zisk.8a,8b

  Jeden z prvých vedcov, ktorý objavil biologické účinky netepelného mikrovlnného žiarenia, bol Dr. Allan Frey. Ešte v roku 1975 zistil, že mikrovlnné žiarenie otvára hematoencefalickú mozgovú bariéru u potkanov, ktorá je veľmi podobná ľudskej.9 Výsledok experimentu bol replikovaný v ďalších štúdiách10,11 a je veľmi znepokojujúci. Krvná mozgová bariéra hrá životne dôležitú úlohu v ochrane mozgu od patogénov, toxínov a ťažkých kovov.

  Mnohé ďalšie biologické netepelné účinky RF EMP boli odhalené v priebehu nasledujúcich dekád.12 Ide napr. o poškodenie spermií, nervového systému, srdca (zmeny na EKG), poruchy endokrinného systému, zvýšenú hladinu glukózy v mozgu, zmeny správania a akútne príznaky (bolesti hlavy, nespavosť, hučanie v ušiach, poruchy sústredenia, únava). V tisíckach štúdií na túto tému už bolo zdokumentovaných viac než 100 biologických netepelných účinkov.13 Ako sa však dalo očakávať, existujú aj tisíce štúdií, ktoré nevykazujú žiadne významné biologické účinky RF elektromagnetických polí.14

  Jedným z najviac znepokojivých účinkov netepelného mikrovlnného žiarenia je poškodenie DNA. Dôvod je zrejmý: poškodenie DNA môže viesť k rakovine a tento kritický výsledok bude nútiť verejné orgány, aby prijali rázne opatrenia. Európska únia preto v roku 2004 zafinancovala štúdiu REFLEX, ktorá sa zamerala presne na tento účinok. Štúdia bola realizovaná tímom Dr. Franza Adlkofera vo Viedni a publikované výsledky neboli ani pre priemysel mobilných telefónov, ani pre verejnosť pozítivne.15 Závery ukázali, že žiarenie mobilných telefónov spôsobuje poškodenie DNA.16 Tento záver bol zrejme prekvapením, nakoľko sa dovtedy predpokladalo, že neionizujúce žiarenie nemôže poškodiť DNA, pretože jeho energia nie je dostatočná na to, aby vytrhla elektrón z molekuly. Niet divu, že štúdia bola rýchlo napadnutá a popredný vedec s blízkym vzťahom k priemyslu, Dr. Alexander Lerchl uviedol, že výsledky musia byť sfalšované. Výsledná mediálna búrka a tlak na výskumníkov stlmili vplyv štúdie Dr. Adlkofera a zabránili ďalšiemu využívaniu fondov Európskej únie pre výskum. Avšak po úplnom preskúmaní a prešetrení sa výsledky výskumu podarilo obhájiť a v roku 2015 Okresný súd v nemeckom Hamburgu prinútil Dr. Lerchla odvolať svoje tvrdenia a usvedčil ho z ohovárania a urážky na cti.17

Štúdia REFLEX popísala podobné „kométové“ výsledky micronuclea z gama žiarenia a mikrovlnného žiarenia po expozícii z mobilného telefónu (DNA zlomy, genotoxické účinky).16 © Clinical Chemistry, Free University of Berlin

  Lerchl sa však postaral o senzačné správy z iného dôvodu ešte skôr než v roku 2015. Bol vedúcim štúdie, ktorá replikovala výskumný projekt18 z roku 2010, kde bolo zistené, že slabé RF EMP z mobilného telefónu v sieti 3G podporujú rast nádorov u myší.19 Pozitívne výsledky jeho štúdie boli ďalšou ranou odvetviu mobilných telefónov. Potvrdilo sa, že pokiaľ sú myši vystavené známemu karcinogénnemu činidlu „ENU“ v maternici a následne vystavené žiareniu telefónu v sieti 3G (UMTS), dôjde k výraznému bujneniu nádoru, než u myší, ktoré boli vystavené iba činidlu ENU.20 V tlačovej správe z Jacobs univerzity v nemeckých Brémach Dr. Lerchl uviedol: "Naše výsledky ukazujú, že slabé rádiofrekvenčné elektromagnetické polia zjavne povzbudzujú rast nádorov.“21

  Tu už ide o významnú zmenu u popredného vedca, ktorý niekoľko desaťročí verejne prehlasoval, že veda, ktorá poukazuje na netermálne biologické účinky elektromagnetických polí, nie je dobrá veda. Avšak, ak výskum stále viac preukazuje, že poškodenie DNA a následný vznik rakoviny je možným dôsledkom i neionizujúceho mikrovlnného žiarenia, čo je podstatou tohto biologického mechanizmu? Bez preukázaného mechanizmu bude pre vedcov veľmi ťažké plne prijať túto novú paradigmu.

Mechanizmus poškodenia DNA
  Dr. Martin Pall, emeritný profesor z Washington State University, objavil v roku 2013 kľúčový mechanizmus, ktorý nám pomáha pochopiť túto paradigmu.22 Na základe prieskumu vedeckej literatúry a vlastnej meta-štúdie zistil, že jedným z hlavných netepelných účinkov rádiofrekvenčných elektromagnetických polí je aktivácia napäťovo riadených vápnikových kanálov (VGCC) v plazmatickej membráne buniek. Ak RF EMP aktivuje tieto kanály, dôjde k extrémnej produkcii intracelulárneho vápnika (Ca++). Prebytok vápnika v bunkách vytvára reťazec chemických reakcií, ktoré vedú k produkcii voľných radikálov a oxidačnému stresu. Výskyt voľných radikálov vrcholí v poškodení DNA.23

  Diagram nižšie znázorňuje zjednodušený dej tohto mechanizmu. Stručne povedané, prebytok vápnika priamo zvyšuje produkciu oxidu dusnatého (NO) v bunkách. Nárast koncentrácie oxidu dusnatého môže mať aj liečebné účinky, čo je jeden z dôvodov, prečo sa netepelné expozície RF EMP stále viac používajú v lekárskej terapii. Avšak, oxid dusnatý tiež môže reagovať so superoxidmi (OO-) a vytvárať peroxydusitany (ONOO-). Zistilo sa, že rozpadom peroxydusitanov dochádza k vyplavovaniu reaktívnych voľných radikálov a oxidačnému stresu v bunkách.24 Sú to práve voľné radikály z peroxydusitanov a oxidačný stres, ktoré sú považované za hlavných vinníkov spôsobujúcich poškodenie DNA a následné ochorenie.

  Výskumné práce Dr. Palla zároveň ukazujú, ako by bolo možné tieto znalosti použiť na vytvorenie technológie, ktorá znižuje aktiváciu VGCC25. Zaujímavá je aj jeho prezentácia na univerzite v nórskom Oslo26. Časopis IEEE Power Electronics Magazine nedávno publikoval článok o podobnom mechanizme biologických účinkov slabých elektromagnetických polí.27

©Dr. Paul Dart, Dr. Martin Pall

Ochrana verejnosti
  Dnes sme v situácii, kedy je už pre regulačné orgány ťažké tvrdiť, že netepelné efekty elektromagnetických polí sú bezpečné. Rozvoj bezdrôtových technológií má už nevídané tempo. Pokiaľ sa niečo neudeje, v priebehu piatich rokov budú veľkú časť našej civilizácie tvoriť úrovne mikrovlnného žiarenia, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia.

  V Spojených štátoch máme regulačnú inštitúciu, Federal Communications Commission (FCC), ktorá by toto smerovanie mohla zmeniť. Táto inštitúcia stanovuje legálne limity pre bezpečnú expozíciu. Zdá sa však, že v skutočnosti je jej hlavným cieľom nárast a monitorovanie pokroku bezdrôtovej technológie. Zdravie verejnosti nie je jej hlavným záujmom a dokonca ani jej úlohou. To je pravdepodobne dôvod, prečo FCC chráni verejnosť len pred tepelnými expozíciami. Aby to nebolo príliš jednoduché, FCC je pravdepodobne silne ovplyvnená priemyslom bezdrôtových technológií. V roku 2015 zverejnil o nej správu novinár Norm Alster s názvom "Ovládnutá inštitúcia"28. Pán Alster detailne popisuje, ako fungujú „otáčavé dvere“ medzi inštitúciou a priemyslom, z čoho hypoteticky vyplýva ohrozenie verejnosti. Nemusíte sa ani zahľadieť ďalej ako na súčasného šéfa FCC Thomasa Wheelera, bývalého vrchného lobistu pre bezdrôtové technológie. Bývalí komisári FCC rovnako viedli prominentné lobistické organizácie pre bezdrôtové technológie. Je potrebné poznamenať, že Norm Alster písal i o páde Dot Com a finančnej kríze v roku 2008 ešte než k nim došlo. Jeho značné novinárske schopnosti sú i v tejto problematike veľavravné.

  Jedným z najnápadnejších aspektov FCC je fakt, že inštitúcia nemá vedomosti potrebné pre určenie bezpečnosti elektromagnetických polí. Je teda zo zákona poverená jednou z najdôležitejších úloh verejnej bezpečnosti, ale v zásade nenesie žiadnu zodpovednosť. Namiesto toho sa spolieha na súkromné a polo-súkromné vedecké organizácie, ktoré jej sprostredkúvajú informácie. Medzi ne patrí Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American National Standards Institute (ANSI), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) a jedna nemecká mimovládna organizácia s názvom International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).29

10 krokov, ako znížiť Vašu mikrovlnnú expozíciu
1. Mobilný telefón používajte len v najnutnejších prípadoch. Nikdy ho neprikladajte úplne k hlave. Použite hlasitý hovor alebo handsfree sadu s gumenými zvukovodmi. Vyhnite sa noseniu zapnutého mobilného telefónu v prednom vrecku košele alebo nohavíc.
2. Vypnite všetky rádiové aplikácie v nastavení telefónu (mobilné dáta, Wi-Fi, Bluetooth, atď.) Budete môcť stále odosielať / prijímať hovory a SMS, ale telefón nebude kontaktovať sieť každých pár sekúnd.
3. Smartfón používajte ako budík výhradne v režime "Lietadlo".
4. Ak máte Wi-Fi vo vašej domácnosti, zapojte router do jednoduchého časovača, ktorý ho odpojí od siete počas noci. V čase spánku je najdôležitejšie mať prostredie s nízkymi emisiami RF EMP.
5. Začnite používať káble. Wi-Fi funkcie routeru je možné deaktivovať a všetky počítače a príslušenstvo prepojiť pomocou ethernetových káblov.
6. Pokiaľ ide o expozíciu, vzdialenosť od zdroja je Váš priateľ. Byť 10 alebo 20 metrov od susedovej Wi-Fi je oveľa bezpečnejšie, než byť 1 meter od Wi-Fi pod stolom alebo 5 cm od Wi-Fi Vášho tabletu.
7. Ak máte domáci telefón, použite radšej káblovú verziu než bezdrôtový DECT.
8. Pozor na detské pestúnky. Ak už chcete použiť bezdrôtovú, uistite sa, že k rádiovému spojeniu dochádza len v čase alarmu.
9. Presadzujte káblové pripojenie na internet na školách a v škôlkach. Niet dôvod po niekoľko rokov kúpať deti vo Wi-Fi signále, ak existujú bezpečnejšie riešenia pomocou ethernetových káblov a optických vlákien.
10. Vyhnite sa „inteligentnej“ domácnosti a bezdrôtovým „inteligentným“ meračom. V budúcnosti budú súčasťou tzv. "internetu vecí". Táto technológia bude exponenciálne zvyšovať úrovne mikrovlnného žiarenia a Vašej expozície v domácnosti.

Súkromné organizácie nastavujú bezpečnostné normy
  Jednou z primárnych organizácií, na základe ktorej západné štáty (vrátane USA) nastavujú svoje národné bezpečnostné smernice expozícií mikrovlnného žiarenia, je ICNIRP.30 Problém nastáva tam, kde má súkromný subjekt dosah na niečo tak dôležité, ako je verejná bezpečnosť. Malé privátne kluby môžu byť ľahko manipulované pomocou lobingu a tlaku zo strany priemyslu a vojenských záujmov. Súkromné organizácie si tiež majú možnosť vyberať členov, ktorí sú svojim spôsobom zaujatí voči vede EMP bez možnosti zásahu verejnosti alebo jej hodnotenia. Jedná sa o vysoko nedemokratický spôsob, ako si vyberať ľudí, ktorí sú zodpovední za klasifikáciu, či je technológia, ktorú používajú naše deti a vnúčatá na dennej báze, skutočne bezpečná.

  Prof. Dariusz Leszczynski z Fínska, profesionál v oblasti rádiových polí, napísal o nebezpečenstve tejto situácie. Bol tridsiatym prvým členom výboru IARC Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý v roku 2011 klasifikoval netepelné mikrovlnné žiarenie do triedy potenciálnych karcinogénov (2B).31 V nedávnom článku poznamenal, že súčasní členovia ICNIRP a noví členovia, ktorí nastupujú pre obdobie 2016-2020, majú rovnaké názory na „bezpečnosť“ EMP:32

• RF-EMP nemajú žiadne účinky na zdravie
• Ľudská citlivosť na RF-EMP neexistuje
• Jediný biologický mechanizmus pre RF-EMP je termálny
• Netermálne biologické účinky neexistujú

  Ak sú naše bezpečnostné normy stanovené prostredníctvom nevypočítateľných súkromných subjektov, skladajúcich sa z členov, ktorí už majú predpojatosť proti súčasnej vede, poukazujúcej na škodlivé netermálne biologické účinky EMP, potom je pravdepodobné, že sa blížime k veľkej zdravotné kríze.

Spoločenská cesta vpred
  Doposiaľ to mohlo vyznievať ako zlé správy. Dobrou správou je, že riešenia existujú. Existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby sa Váš domov, kancelária, škola a škôlka stali bezpečnými z pohľadu elektromagnetických polí. V dvoch zvýraznených stĺpčekoch sú uvedené základné body. Dodržiavaním týchto bodov môžete minimalizovať úroveň Vašej expozície a expozície Vašej rodiny, pokým nebude dostatočná politická vôľa vytvoriť riešenia v širokom meradle.

  Existujú aj riešenia na spoločenskej úrovni a to je aréna, kde budú mať inžinieri nesmierny význam. Jedným z primárnych riešení je optické vlákno. Prenos údajov pomocou svetla nevytvára žiadne rušivé elektromagnetické pole, s výnimkou switchov. Optika poskytuje takmer neobmedzenú šírku pásma. Umožní to prosperitu priemyslu, pretože šírka pásma už nebude limitujúcim faktorom. Prínosom bude nájdenie jednoduchého spôsobu, ako priviesť optické vlákna do každej domácnosti. Niektoré firmy sa už týmto zaoberajú33,34, v Nemecku a Rakúsku sa podarilo vyvinúť technológiu, ktorá zmení existujúce medené kabeláže za vláknovú optiku veľmi jednoducho.

  Bezpečnejšie výrobky sú ďalšou možnosťou zdokonalenia. Podstatou je zníženie vyžiareného výkonu bezdrôtových zariadení užívateľa tak, že emisie budú nielen v rámci smernice FCC, ale na úrovniach, ktoré budú bezpečnejšie pre užívateľa. Výskum na základe prác Dr. Palla môže priniesť závery, že existujú určité frekvencie, polarizácie, pulzácie a výkonové kombinácie, ktoré majú minimálne nepriaznivé biologické účinky. Môže to byť veľmi zložitý výskum, ale akonáhle sa priznáme, že máme nejaký problém, výsledky tejto práce môžu spoločnosti významne pomôcť.

  Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme v súčasnosti urobiť, je obmedziť zavádzanie bezdrôtovej technológie iba pre nevyhnutné aplikácie a spôsobom, kde nedochádza k preexponovaniu osôb a najmä detí. Bezstarostné rozširovanie bezdrôtovej technológie sa musí skončiť. Ak chceme mať technologickú spoločnosť, ktorá je aj bezpečná, musíme nájsť inteligentnejšiu cestu vpred.


André Fauteux

Konferencia o elektro-hypersenzitivite odhaľuje teóriu "nocebo efektu"

 „Nová vedecká pravda netriumfuje tým, že presvedčí oponentov, ale skôr tým, že jej oponenti sa nakoniec pravdy nedožijú a až nová generácia s pravdou vyrastá.“ - Max Planck 1858-1947

  Istý José Lévesque z rezidencie Saint-Colomban (Quebec, Kanada) pracoval ako inžinier komerčných bezdrôtových telefónnych staníc v rokoch 2001 až 2009. Tvrdí, že koncom roka 2005 sa u neho náhle vyvinula neznášanlivosť k rádiovým frekvenciám (RF) a mikrovlnám, emitovaných týmito zariadeniami. "Spočiatku to bolo ako uštipnutie do ucha, keď som telefonoval. Aj keď som použil slúchadlá, mal som závraty a zvonilo mi v ušiach. Jedného dňa som sa ráno prebudil a cítil som sa ako opitý, počul som tón, podobný tomu, aký vydávajú detektory dymu."
  Lévesque prestal vykonávať svoju prácu v roku 2009, kedy sa jeho takzvaná elektro-hypersenzitivita (EHS) zhoršila. "Dnes mi meravie tvár a mám bolesti hlavy, ak sa vystavím  RF poliam, dokonca sa objaví krvácanie z nosa alebo mi praskajú cievky v  očiach. Stalo sa mi to i v nemocnici pri použití mobilného telefónu a Wi-Fi! S kolegami v práci sme sa smiali, pretože som im dokázal predpovedať, kedy zazvoní ich mobilný telefón, nakoľko ten začal intenzívne vysielať ešte pred samotným zvonením.“ V skutočnosti tu však nie je nič na smiech. "Vzhľadom k tomu, že v mojom okolí bolo v januári 2013 inštalovaných niekoľko inteligentných (smart) meračov, bolesti hlavy sú odvtedy u mňa trvalé."
  V dnešnom svete bezdrôtových technológií získalo asi 3% kanaďanov kontroverznú diagnózu elektro-hypersenzitivity (EHS) a/alebo viacnásobnej chemickej senzitivity (MCS).  "Mnoho ľudí má vyššiu citlivosť na stopy chemikálií a/alebo elektromagnetických polí v životnom prostredí" - uviedol kanadský Výbor pre ľudské práva (CHRC) v správe Medical Perspectives on Environmental Sensitivities, zverejnenej ešte v roku 2007. EHS je sporný stav, charakterizovaný rôznymi nešpecifickými príznakmi, ktorý býva spustený u niektorých ľudí už pri veľmi nízkej expozícii rádiofrekvenčnými elektromagnetickými poľami (RF EMP), ktoré väčšina z nás toleruje. Pre nedostatok lekárskeho konsenzu, CHRC prijala aj politiku smerujúcu k zastaveniu diskriminácie jedincov precitlivelých na environmentálne faktory, pretože mnohí z nich stratia prácu a sú riešení psychológmi, v určitých prípadoch aj psychiatrami.

  Asi pred rokom, 17. júna 2015, Stály výbor kanadského parlamentu pre zdravie (HESA) zverejnil historickú správu, do ktorej po vypočutí verejných diskusiíí zahrnul aj 12 odporúčaní kanadskej vlády zo Zdravotného bezpečnostného kódu 6 pre vystavenie sa človeka elektromagnetickým poliam. Pod názvom "Rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie a zdravie Kanaďanov" vyzýva správa najmä k tomu, aby bola "aj naďalej poskytovaná primeraná pomoc pre adaptabilitu environmentálne citlivých jedincov, vrátane elektromagnetickej precitlivelosti tak, ako je to požadované podľa kanadského zákona o ľudských právach". Odporúča tiež financovanie výskumu a testovania, diagnostiky a liečby EHS a jej možných vplyvov na zdravie na pracoviskách a zabezpečenie vypracovania lekárskych pokynov a ďalšieho vzdelávania na základe najnovších vedeckých poznatkov. Správa poskytla najmodernejšie dôkazy o EHS a MCS a bola predstavená svetovými odborníkmi na bruselskej konferencii. Témou 5. parížskeho kongresu bola „environmentálna idiopatická intolerancia“, akú úlohu majú EMP (elektromagnetické polia) a  viacnásobná chemická senzitivita (MCS). Prezentácia a videozáznamy z konferencie sú k dispozícii na webových stránkach konferencie, tlačovú konferenciu a exkluzívne rozhovory nájdete na Youtube kanáli.

  Kongres organizoval Dr. Dominique Belpomme, ktorý lieči viac než 1200 ľudí s EHS a/alebo MCS. Ide o najväčšiu európsku skupinu environmentálne postihnutých, na ktorých v súčasnosti prebieha výskum. Vedúci Asociácie pre výskum protirakovinových terapií (ARTAC) a Európskeho výskumného ústavu pre rakovinové ochorenia a životné prostredie (ECERI), Dr. Belpomme nedávno vyvinul novú metódu diagnostiky a liečby EHS, stavu, o ktorom tvrdí, že nie je psychosomatický, pretože mnoho ľudí (i lekárov) ho akceptuje. "Vytvorili sme nezávislú medzinárodnú pracovnú skupinu, ktorá žiada Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) na základe nových vedeckých poznatkov rozlíšiť chemickú a elektromagnetickú precitlivelosť v medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH)," povedal v rozhovore. WHO publikuje závery výskumov a verejné správy o zdraví v súvislosti s EMP a inými znečisťujúcimi látkami, ale nefinancuje tento výskum. Konzultantka verejných postupov a postojov v oblasti životného prostredia Cindy Sage, spolu-autorka správy BioInitiative sumarizuje to, čo je známe o účinkoch elektromagnetického poľa na zdravie. Tvrdí, že dnes je už na svete toľko dôkazov o zdravotných rizikách dlhodobých, nízkoúrovňových expozícií EMP, že ak by sme ich ignorovali, EHS sa stane väčším a drahším celosvetovým problémom verejného zdravia. Dôkazy sú dostatočné k zmene noriem v oblasti verejného zdravia a prijatiu expozičných limitov, ktoré majú biologický základ. "Potrebovali sme ich včera, ale aplikujeme ich dnes."
  V správe sa konštatuje, že EHS spôsobuje „dlhotrvajúce príznaky spojené s výrazným odčlenením jedinca“, ale Dr. Belpomme dodal, že nejde o lekársku diagnózu a že neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, že sú príznaky vyvolané EMP. "Väčšina štúdií naznačuje, že EHS jednotlivci nedokážu detekovať expozíciu EMP presnejšie ako ne-EHS jednotlivci. Dobre riadené a dvojito vykonané slepé štúdie ukázali, že príznaky neboli korelované s expozíciou EMP ... EHS nemá žiadne jasné diagnostické kritériá a neexistuje žiadny vedecký základ k prepojeniu príznakov EHS a expozície EMP."

Konflikty záujmov

  Niekoľko opýtaných expertov v Bruseli uviedlo, že štúdia citovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou bola odsúdená na neúspech. Po prvé preto, že je veľmi zriedkavé, a to aj u pacientov s EHS, aby ľudia okamžite vnímali EMP. Po druhé, pretože tieto štúdie, ktoré sú zvyčajne vykonávané vedcami priamo prepojenými s elektro alebo telekomunikačným priemyslom, ignorujú mnoho typov EMP a spôsobov, akými sa vyvolávajú príznaky EHS minúty alebo hodiny po expozícii. V skutočnosti, "niektoré provokačné štúdie ukázali zmeny v srdcových rytmoch, poškodenie erytrocitov (červených krviniek) a zhoršený metabolizmus glukózy v mozgu po expozícii EMP u žiakov", uviedol v Bruseli švédsky onkológ a epidemiológ Dr. Lennart Hardell. Tieto údaje sa použili v roku 2012, kedy sa rakúska Medical Association stala svetovo prvou národnou organizáciou lekárov, ktorá zverejnila Smernice pre diagnostiku a liečbu ochorení súvisiacich so zdravotnými problémami okolo EMP (tzv. EMF syndróm). Konštatoval: "V máji 2011 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (prostredníctvom rezolúcie 1815) správu O potenciálnom nebezpečenstve elektromagnetických polí a ich vplyvu na životné prostredie (PACE 2011). Správa vyzýva k celej rade opatrení na ochranu ľudí a životného prostredia, najmä zo strany vysokofrekvenčných elektromagnetických polí. Jedným z odporúčaní je "prijať všetky primerané opatrenia na zníženie emisií elektromagnetických polí, a to najmä na rádiových frekvenciách z mobilných telefónov, expozíciu detí a mladých ľudí, u ktorých sú najväčším nebezpečenstvom hlavové nádory."

  Elektrotechnik Emilie van Deventer, ktorý stojí na čele medzinárodného EMF projektu WHO, potrvdil, že jeho tím v súčasnosti skúma medzinárodnú vedeckú literatúru o zdravotných účinkoch RF (rádiofrekvenčných polí). "Monografie WHO Environmental Health budú zverejnené v najbližšej dobe. Budú zahŕňať i prehľad publikácií o elektromagnetickej precitlivelosti."
  Mnoho ľudí však pochybuje, že nová monografia podstatne zmení pozíciu Svetovej zdravotníckej organizácie. Jej EMF projekt sa utápal v konflikte záujmov od začiatku, obviňuje Lloyda Morgana, ktorý sa úspešne vyliečil z nádoru na mozgu a ktorý zastupuje pacientov ako riaditeľ Centrálneho amerického registra mozgových nádorových chorôb. Doktorant elektrotechniky, van Deventer, kedysi viedol výskumný tím o EMP na Univerzite of Toronto, financovaný „bezdrôtovými“ obrami Bell Canada a Nortel. "Pokiaľ mi je známe, má veľmi málo, ak vôbec nejaké poznatky o biológii, lekárskej praxi a verejnom zdraví", napísal Morgan a dodal, že nahradil mentora Michaela Repacholiho, bývalého vedca Health Canada a poradcu pre elektronické pomôcky. Repacholi založil medzinárodný EMF projekt WHO v roku 1996 za finančnej podpory priemyslu a s princípmi "prania špinavých peňazí“, čo odhalila redakcia Microwave News v roku 2006. Zariadil, že finančné prostriedky majú byť zaslané jeho bývalému zamestnávateľovi, nemocnici Royal Adelaide Hospital v Austrálii, ktoré boli neskôr "darované" Svetovej zdravotníckej organizácii. Repacholi tiež založil Medzinárodnú komisiu na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktorej výstupom sú  dodnes odporúčané RF-expozičné limity ako základ hygienických expozičných smerníc v krajinách EU a USA. Tie berú do úvahy len riziká ohrevu tkaniva a ignorujú netepelné účinky RF elektromagnetických polí nízkej úrovne, pri dlhodobej expozícii, akými môžu byť bolesti hlavy, nespavosť a porušenie hematoencefalickej bariéry. "V skutočnosti je medzinárodný EMF projekt krtkovací priemysel zakotvený vo Svetovej zdravotníckej organizácii", uviedol Morgan. Van Deventer na toto vyjadrenie nereagoval.

  Podobne aj ďalší rečníci na bruselskej konferencii poznamenali, že vedci, ktorí tvrdia, že EHS je psychosomatický problém, sú prepojení s elektro a telekomunikačným priemyslom. ICNIRP uvádza, že jej členovia sú nezávislí od komerčných záujmov, ale niektorí boli obvinení z konfliktu záujmov. Okrem Repacholiho je najznámejší Anders Ahlbom, profesor epidemiológie na Karolinska Institute a bývalý poradca tabakového priemyslu. V roku 2011 bol donútený k rezignácii ako člen Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) v pracovnej skupine pre rádiofrekvenčnú energiu. Švédska novinárka Mona Nilsson odhalila, že bol riaditeľom poradenskej firmy Gunnar Ahlbom AB, ktorú založil jeho brat, slúžiacej telekomunikačným spoločnostiam. O niekoľko dní neskôr, IARC oficiálne klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) ako "možný karcinogén (trieda 2B)".

Historická konferencia

  Celkovo približne 160 lekárov, vedcov, právnikov a ďalších účastníkov konferencie si prišlo do Bruselu vypočuť 15 medzinárodných expertov na EMP účinky. Dr. Belpomme vo svojej prezentácii naznačil, že snímky mozgu poukazovali na fakt, že mnohí jeho EHS / MCS pacienti trpia nedostatkom prietoku krvi v mozgu (tzv. mozgovou hypovaskularizáciou) a trval na tom, že lekári musia brať ich príbehy vážne, ako to otec medicíny Hippokrates odporúčal. "V posledných štyroch rokoch som osobne skúmal 1213 pacientov a 90% z nich boli naozaj elektro-hypersenzitívni (EHS) a spĺňali naše tri objektívne klinické kritériá: 1. ich príznaky nebolo možné vysvetliť patologicky, 2. objavujú sa a sú reprodukovateľné pod vplyvom elektromagnetického poľa a 3. ustupujú alebo miznú, pokiaľ sa týmto poliam pacienti vyhýbajú. Objektívne vyšetrenie krvi a moču, rovnako ako Dopplerov ultrazvuk z krčnej tepny ukazuje, že títo pacienti trpia mozgovými zmenami, a to najmä vo veľmi dôležitých oblastiach thalamu (medzimozgového hrbolu) a limbického systému (časť mozgu v okolí thalamu). Naše výsledky musia potvrdiť medzinárodné štúdie, ale máme už dostatočne vedecké znalosti, aby odborné kruhy a vlády jednotlivých krajín vedeli rozpoznať chorobu."
  Belpomme zistil, že mnohí jeho pacienti majú abnormálne vysoké hladiny histamínu (ukazovateľ zápalu), IgE protilátok (= alergia), proteínov tepelného šoku HSP27 a/alebo HSP70 (bunkový stres), proteínu S100B (cerebrálna bolesť), anti-O-myelínových protilátok (bunkový stres) a nižšie hladiny vitamínu D (metabolická anomália) a močového melatonínu (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia brzdia produkciu tohto životne dôležitého hormónu, ktorým naše telo reguluje biologické hodiny a bojuje proti nádorovým ochoreniam). Okrem potreby zníženia expozície EMP s najvyššou prioritou, Dr. Belpomme spomenul, že sľubné podporné ličebné procedúry u ľudí s EHS zahŕňajú antihistaminické lieky, prirodzené protizápalové látky (ako Ginkgo biloba a obzvlášť Fermented Papaya Preparation (FPP), ktorý zlepšuje prietok krvi v mozgu a stimuluje imunitný systém u pacientov s AIDS, tiež vitamíny a minerály), ktoré chýbajú ľuďom so syndrómom EHS. Belpomme tiež poznamenal, že liečba musí byť upravená pre konkrétny biologický profil a symptóm pacienta. Mnoho z nich má napríklad vysoké hladiny ťažkých kovov v tele, ktoré sú neurotoxické a všetky kovy fungujú ako antény, zachytávajúce rádiofrekvenčnú energiu. Belpommeho štúdia o viac ako 700 pacientoch s EHS/MCS syndrómom bude publikovaná v recenzovanom odbornom časopise.

Znovuobjavenie starého problému

  Niekoľko európskych prieskumov v rokoch 1995 až 2004 ukázalo, že podieľ ľudí, ktorí boli viac či menej netolerantní k EMP, vyskočil z 1.5% vo Švédsku až po 11% v Anglicku. „Severské krajiny majú dokonca uznanú EHS ako funkčnú poruchu“, vysvetlil švédsky neurológ Olle Johansson. Vedúci oddelenia experimentálnej dermatológie na Karolinska Institute v Štokholme a priekopník v oblasti vyšetrovania EHS od roku 1980, Dr. Johansson, konštatoval, že hoci EHS nebola zaradená medzi lekárske diagnózy WHO, bola v roku 2000 klasifikovaná ako funkčná porucha v The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10, zverejnená Radou ministrov, zastupujúcich Nórsko, Fínsko, Švédsko a Dánsko. V tejto správe bolo uvedené, že takzvaná idiopatická (= neznámej príčiny) intolerancia na životné prostredie zahŕňa rozmanité chemické senzitivity (MCS) a elektromagnetickú neznášanlivosť (EMP-alergiu), ktorá je definovaná ako: "zvyčajne celkové príznaky (únava, nevoľnosť, ťažkosti s pamäťou a sústredením, atď), spojené s používaním TV/PC/monitorov, elektrických transformátorov, žiariviek, apod.. Príznaky vymiznú v ne-elektrických prostrediach".
  „V prípade EHS nejde o nič nové. Prvýkrát bola diagnostikovaná ako mikrovlnný syndróm nemeckým lekárom Erwinom Schliephakeom ešte v roku 1932. Počas druhej svetovej vojny, operátori radarových systémov, ktorí boli nadmerne vystavení rádiofrekvenčným poliam, boli často postihnutý niečím, čo sa následne nazvalo mikrovlnnou chorobou“, vysvetlil Dr. David Carpenter. Bývalý zakladajúci člen a dekan Albany University School of Public Health v New York-u a v súčasnosti vedúci Inštitútu pre zdravie a životné prostredie, Dr. Carpenter je spolu so Cindy Sage ko-editor najznámejších nezávislých správ o zdravotných účinkoch EMP, zverejnených v rokoch 2007 až 2012 pracovnou skupinou BioInitiative.

  Podľa Dr. Carpentera, napriek nedostatku vedeckého konsenzu o príčinách a mechanizmoch, "evidencia je dostatočná, aby deklarovala, že elektromagnetická precitlivelosť skutočne existuje; dokonca môže byť vyvolaná i malým impulzom, ale každý jedinec reaguje inak. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že EHS je príčinou ich rôznych nešpecifických príznakov, ktoré sú už dlhodobo opisované ako neurasténie. Je dôležité navrhnúť objektívne testy na určenie, u ktorých pacientov ide skutočne o precitlivelosť a zároveň uznávam, že niektoré príznaky môžu byť aj psychologického pôvodu. Myslím si, že porovnávanie EHS a MCS je dobrá vec, majú veľa spoločného. Okrem toho by som doplnil chronickú únavu, fibromyalgiu a nemoc Vojny v zálive do zoznamu chorôb idiopatickej intolerancie na životné prostredie.“ Dodal, že by sme sa mali zaoberať nielen frekvenciou a intenzitou mikrovĺn. "Náhle špičky nosných frekvencií a ich vyšších harmonických môžu byť tým, čo by nás malo znepokojovať. Ide o rovnaký jav, ktorý sa vyskytuje u bezdrôtových zariadení, akými sú inteligentné (smart) merače a rôzne fitness náramky, ktoré emitujú veľmi krátke impulzy s vysokou intenzitou."
  Dr. Carpenter dodal, že trieda plná detí, kde sa tabletmi alebo notebookmi pripájajú k internetu pomocou bezdrôtovej Wi-Fi technológie, môže „generovať obrovské úrovne rádiofrekvenčnej energie (RF), čo môže byť dostatočný impulz pre spustenie rozvoja EHS poruchy, ktorá bude pokračovať po celý život týchto detí". V blízkosti zdrojov týchto elektromagnetických polí sa u ľudí s  EHS typicky vyvinie bolesť hlavy, únava, duševná otupenosť, podráždenosť a celkové zníženie schopnosti normálne fungovať. "Nielenže sú deti náchylnejšie ku akejkoľvek expozícii v okolitom prostredí, ale ak necháme naše deti v školách, kde majú byť vzdelávané a zároveň vystavené činidlu, ktoré znižuje ich schopnosť venovať pozornosť, učiť sa a zároveň podporuje vznik choroby, je to tragédia, je to hlúpe a mali by sme konať pre zníženie expozície práve tam! Káblami pripojená počítačová učebňa nebude mať za následok vystavenie RF poliam, bude mať rovnaký prístup k Internetu, ktorý dieťa potrebuje, ale za každú cenu to robiť tak, aby všetko fungovalo bezdrôtovo, bez zvažovania dlhodobých účinkov na zdravie, nie je múdre."

Tisíce rozporuplných štúdií a úloha finančných prostriedkov z priemyslu

  Netepelné biologické účinky rádiofrekvenčných elektromagnetických polí boli prvýkrát uznané vládou USA v roku 1972, v Naval Medical Research Institute bibliografii, ktorá citovala viac ako 2300 štúdií, a v roku 1986 v americkej National Council on Radiation Protection & Measurements. Za prečítanie stojí článok bývalého vedca US EPA Carla Blackmana z roku 2009 o posudzovaní nielen frekvencie a intenzity, ale i modulácie rádiofrekvenčného žiarenia: Evidencia z ELF a RF štúdií podporujúca lepšie začlenenie identifikácie a vyhodnotenia rizík.
  Nedorozumenia lekárov o environmentálnych citlivostiach majú čiastočne dôvod v nedostatku finančných prostriedkov na nezávislý výskum, ale vedci pracujúci pre priemysel nepociťujú žiaden nedostatok financií. "Existuje toľko štúdií, kde sa nepodarilo detekovať EHS, ako štúdií, ktoré potvrdili jej existenciu“, tvdrí Henry Lai, profesor bioinžinierstva na University of Washington a spolupracujúci šéfredaktor časopisu Electromagnetic Biology and Medicine. „V samej podstate, veda o elektromagnetickej citlivosti nie je taká silná, ako si väčšina ľudí myslí. Dosiahnuť pozitívne a konečné vyhlásenie o EHS je napodobnením rovnakej paródie, akou sa nám priemysel snaží natlačiť do hláv, že používanie bezdrôtovej technológie je úplne bezpečné."

  Lai, ktorý študuje biologické účinky elektromagnetických polí od roku 1980, hovorí z vlastnej skúsenosti. V skorých 90-tych rokoch, on a jeho kolega NP Singh zistili, že veľmi nízke RF expozície z radaru, teda výrazne pod hranicou odporúčaných limitných hodnôt ICNIRP, poškodili DNA. Keď bol ich objav potvrdený, výrobca mobilných telefónov, Motorola, urobil všetko, čo mohol, aby ich zdiskreditoval a dokonca sa im pokúsil dať padáka, povedal pre časopis Seattle Magazine. V roku 2006 zanalyzoval zdroje financovania 326 štúdií zameraných na efekty mobilných telefónov od roku 1990. Zistil, že 73% štúdií financovaných odvetvím priemyslu bolo negatívnych (nenašli žiadny účinok), zatiaľ čo 68% nezávislých štúdií bolo pozitívnych (účinok bol preukázaný). A tak aj keď priemysel financoval len 30% výskumu na túto tému, celkové výsledky boli rozdelené 50-50. "To akože je 50 percent nepoužiteľných?", opýtal sa redaktorov časopisu. Pravdou je, že našiel 86% štúdií, ktoré preukazujú biologické alebo zdravotné účinky a tie boli financované nezávisle od seba, píše Townsend Letter. Jeho záver: skutočnosť, že 50% celkového počtu štúdií preukazuje účinok, je dosť na to, aby sme dodržali preventívny prístup, ktorý minimalizuje významnú expozíciu.

  Príhovor v Bruseli napísal Dr. Lennart Hardell, ktorý dlhé roky pôsobil od neskorých 70-tych rokov ako výskumník karcinogénneho efektu pesticídov (špeciálne glyfozátov ako Monsanto Roundup, ktoré boli klasifikované ako 2A karcinogén) a nedávno tiež vzniku rakoviny mozgu používaním mobilného telefónu (rádiofrekvenčná energia klasifikované ako 2B karcinogén). Hardell potvrdil, že existuje mnoho konfliktov záujmov v oblasti výskumu EMP. "Firmy sa dozvedeli, že už malé investície do sponzorovania výskumných programov a najímania profesorov pre mimočasové projekty môže produkovať neprimerane vysoké výnosy pri vytváraní správ, článkov, recenzií a kníh, ktoré nemusia byť vo verejnom záujme, ale sú určite prínosom korporátnych základov“, uviedol Hardell. So schopnosťou rozhodnúť, kto urobí vedecký výskum, priemysel tiež diktuje výsledok výskumu a jeho interpretáciu. Priemyslom podporovaná veda je schopná vytvoriť „protichodný dôkaz" pre každé alarmujúce zistenie, takže sa dá z výsledku tvrdiť, že "táto otázka je sporná" a že "vedci majú rozdielne názory" alebo že efekt "nie je presvedčivo preukázaný". Niet teda pochýb o tom, že takto vytvorený obraz je u verejnosti pokrivený a reštriktívna legislatíva je oneskorená. „Experti“ v tejto oblasti sa sústreďujú do samozakladajúcich výborov a organizácií. Tieto odborné klastre sú nevyhnutne spojené s priemyslom a iniciatívami v oblasti priemyslu. Medzitým rodičia, ktorí odhlásia svoje choré dieťa zo školy s Wi-Fi technológiou, sú takmer považovaní za zločincov. (Pre viac informácií si prečítajte: Institutional Corruption in Dealing With the Risks of Radiofrequency Radiation in the Past 50 Years, od profesora Franza Adlkofera z nadácie Pandora).

  David Carpenter dodáva, že komunita „bioelektromagnetických vied“ je ovládaná inžiniermi a fyzikmi, nie zdravotníkmi. Inžinieri a fyzici, ktorí sú členmi ICNIRP, vyvinuli medzinárodné normy pre vystavenie EMP len na základe ochrany pred tepelnými účinkami a "nie sú spôsobilí identifikovať účinky na ľudské zdravie".

Prečo je väčšina EHS štúdií negatívnych

  Igor Belyaev, vedúci Laboratória rádiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, vysvetľuje, prečo väčšina štúdií EHS nedokáže preukázať, že niektorí ľudia reagujú na extrémne nízke frekvencie (ELF - 50 Hz) alebo na mikrovlny (MW). "Bohužiaľ, niektoré recenzie a tímy v oblasti bioelektromagnetických vied nezahŕňajú analýzu rôznych biologických veličín a fyzikálne parametre porovnávaním údajov o účinkoch ELF/MW z rôznych štúdií. Výsledkom je zavádzajúci záver, že slabé ELF/MW neprodukujú žiadne "reprodukovateľné" efekty. Naša analýza naznačuje, že rôzne parametre signálov (šírka pásma, frekvencia, modulácia, polarizácia) je potrebné starostlivo zvážiť pri štúdiu biologických účinkov EMP, vrátane EHS. Dáta ukazujú, že doba trvania expozície a doba po expozícii sú dôležitými parametrami pre vykreslenie efektov EMP. Zohľadnená doba odozvy kinetiky EMP pri individuálnej citlivosti, zmena vo fyziológii a závislosť na fyzikálnych parametroch naznačujú, že by v štúdiách o účinkoch EMP mali byť zohľadnené viaceré podmienky expozície. Nezanedbateľný počet štúdií ukazuje, že ELF/MW účinky sú závislé na koncentrácii dvojmocných kovov, lapačov voľných radikálov a antioxidantov. Tieto štúdie poskytujú mechanistické zázemie pre liečbu účinkov elektromagnetického poľa, založenú na chelatačných dvojmocných kovoch, znížení ROS (chemicky reaktívnych molekúl obsahujúcich kyslík, ktoré premieňajú iné molekuly na voľné radikály) a vyvažovaní vitamínov. "Okrem frekvencie/í nosnej vlny, pásma (frekvenčného rozsahu), modulácie (spôsobu, akým sa údaje dostávajú na nosnú vlnu), polarizácie, periodicity, doby existencie a neexistencie expozície a prítomnosti statických magnetických polí a bludných prúdov, EHS príznaky tiež závisia od vysokej koncentrácie ťažkých kovov v organizme.“

  Právnik a lekár George Carlo, ktorý v rokoch 1993 až 1999 stál na čele Programu na výskum bezdrôtových technológií v hodnote 28 miliónov dolárov (ktorý spája používanie mobilných telefónov s rakovinou), písomne potvrdil, že súhlasí s Belyaevom: "Najdôležitejším určujúcim faktorom pre príčinnú súvislosť nie sú epidemiologické údaje, pretože tento nástroj nie je dostatočne presný, aby zvládol multipríznakovú poruchu, akou je EHS. Najdôležitejším aspektom pre určenie príčiny a následku v prípade EHS je biologický mechanizmus poškodenia. Podľa našich skúseností sa jedná o ICRW (rádiové vlny prenášajúce informácie), tvorené formami vĺn, ktoré spúšťajú sympatetické stresové kaskády. To znamená, že pre tých, ktorí trpia EHS, sú najviac problematické vlny, ktoré prenikajú do organizmu, kde modulačne interferujú. Iné formy EMP sú zvyčajne menej účinné spúšťače príznakov. To znamená, že u niektorých ľudí je napr. spúšťačom „špinavá elektrina“ (vysokofrekvenčná modulácia na rozvodoch elektrickej energie). Určité formy spúšťačov môžeme nájsť aj v iných oblastiach, napr. hlasné zvuky alebo jasné svetlá."
  Carlo dodal: "Tento nesúlad v reakciách tiež znamená, že štúdie, ktoré používajú simulované signály - napríklad tie, ktoré sú použité vo väčšine publikovaných provokačných štúdií, na podporu tvrdení o nocebo efekte alebo psychosomatických spúšťačoch - merajú expozície, ktoré pravdepodobne nespôsobia symptómy. Nemajú "žiadny vplyv", pretože nemajú vzor expozície, ktorý je schopný "spôsobiť efekt". To znamená, že väčšina publikovaných štúdií má obmedzenú alebo žiadnu hodnotu pre určenie príčinnej súvislosti a cesty vpred pre lekársky zásah. Existujú efektívne skríningové nástroje, ktoré definujú, či je prítomná čistá EHS. Patrí medzi ne laboratórna metrika, ktorá vyžaduje vzorky krvi alebo moču, rovnako ako presne cielené posúdenie zmien srdcového rytmu a presné otázky, ktorých cieľom je definovať súčasnú "adaptačnú schopnosť". S týmito údajmi v ruke sa účinné nápravné intervenčné protokoly prispôsobia tak, aby ich jednotlivci mohli nasledovať. EHS nemusí byť chápaná ako "doživotný trest". Môže byť riadená do bodu, kde sme schopní udržiavať dobrú kvalitu života aj vo svete, ktorý sa topí v bezdrôtových signáloch" (prečítajte si článok: Príznaky elektrosenzitivity môžu byť odstránené u 60% ľudí a významne znížené u ostatných - Dr. Brian Clement).

Nejde o psychosomatický jav, ale o niečo v hlave

  Všetci rečníci sa v Bruseli zhodli na tom, že kým EHS príznaky nie sú špecifické pre jediné ochorenie, sú veľmi zriedka psychosomatické. Ale napriek niekoľkým štúdiám vysokej kvality, ktoré u dvojito vykonaných slepých testov (s možnosťou odfiltrovať subjektívny faktor) potvrdili, že EHS sa skutočne odvíja od EMP, Svetová zdravotnícka organizácia si stále uvedomuje, že niektoré štúdie naznačujú spúšťanie EHS z nocebo efektu (strach z látky vnímanej ako škodlivej). José Lévesque navrhol úradníkom verejného zdravia Health Canada, že by sa nechal dobrovoľne vyšetriť na stanovenie biologických reakcií na mikrovlny. Odmietli. Hovorí: "Je ľahké tvrdiť, že sa jedná o nocebo efekt, pokiaľ ma nechcete otestovať, pretože sa bojíte, že výsledky budú použiteľné a budete musieť podľa toho konať. Viem, že testy by mali spústu dôsledkov pre mňa, nakoľko moje príznaky sa objavujú 5 až 10 minút potom, čo mám blízko seba zapnutý Wi-Fi router a potom som nepoužiteľný tri alebo štyri dni. Ale ak to môže pomôcť ľuďom uvedomiť si nebezpečenstvo bezdrôtového sveta, tak prečo nie ... "

  Texasský chirurg William J. Rea počul tento druh príbehu tisíckrát od roku 1974, odkedy sa stal priekopníkom v oblasti environmentálneho lekárstva v Environmental Health Center v Dallase. Bývalý profesor chirurgie ošetril viac ako 35 000 pacientov s MCS a EHS, vrátane stoviek lekárov - kolegov, z ktorých mnohí sa neskôr vyškolili v oblasti environmentálnej medicíny. V roku 1991 zverejnil Dr. Rea štúdiu o metóde diagnostikovania EHS. Vyžaduje, aby pacient strávil tri až štyri dni v čistom, kontrolovanom prostredí k upokojeniu jeho nervového systému vyčerpaného znečisťujúcimi látkami a eliminoval kompenzácie organizmu, ktoré maskujú skutočné spúšťače príznakov. Viac ako 700 z jeho pacientov podstúpilo  tomografiu mozgu, ktorá ukázala diery alebo vady na povrchu mozgu, čo poukazuje na zníženie prietoku krvi alebo neuronálnej aktivity. "Je to naozaj v hlave a skutočne mám toho dôkaz !", žartoval 80-ročný lekár počas svojho bruselského príhovoru, po ktorom potvrdil, že 80% z jeho EHS pacientov bolo otrávených formami mykotoxínov.
  Dr. Rea popísal, ako testuje svojich EHS pacientov rôznymi frekvenciami v miestnosti uspôsobenej ako faradayova klietka,  chránenej pred pôsobením elektromagnetických polí. "Nedávno ma navštívil farmár, ktorý prišiel o 250 kusov dobytka kvôli jeho elektrickej senzitivite. U nás sme ho otestovali v tienenej miestnosti a zreprodukovali elektrickú citlivosť, zreprodukovali jeho symptómy. Zistili sme špecifické frekvencie, ktoré symptómy spôsobujú plus fakt, že sme ich spustili. "Pokiaľ ide o liečbu pacientov s EHS, zistili, že existujú určité špecifické sínusové elektromagnetické vlny, ktoré sú prospešné pre každého jednotlivca, pôsobiace ako neutralizačné hormonické signály. Táto technika bola vyvinutá v Spojenom kráľovstve v roku 1980  biofyzikom Cyrilom W. Smithom, bývalým prednášajúcim na Salford University, spoluautorom knihy „Elektromagnetický muž“ a lekárom Jeanom Monrom, riaditeľom súkromnej nemocnice Breakspear so sídlom v Hertfordshire. Dr. David Carpenter po konferencii povedal: "Najviac ma zaujal Bill Rea, s ktorým som sa ešte nestretol. A stavím sa, že má pravdu v jeho myšlienke, že človek nemôže dostatočne preukázať citlivosť bez ‘odmaskovania‘ existujúceho prostredia".

  Pokiaľ ide o teóriu nocebo efektu, Dr. Michael Kundi, vedúci Ústavu hygieny životného prostredia na Lekárskej univerzite vo Viedni, ktorý študoval účinky elektromagnetických polí od polovice 80-tych rokov, v rozhovore povedal: "Myslím, že väčšina ľudí s EHS ani sprvu netušila, že bola vystavená elektromagnetickým poliam, takže si nemyslím, že strach zo žiarenia je zdrojom príznakov. Ten by mohol neskôr prispievať k pretrvávaniu príznakov, ale pôvodné symptómy v mnohých prípadoch nastali bez znalosti expozície." Napriek tomu mnoho ľudí z priemyslu a vlád krajín neustále opakuje, že EHS príznaky sú dôsledkom fóbií vyvolaných správami v médiách. Prof. Olle Johansson odpovedá: "Táto možnosť nevysvetľuje, prečo krysy, výhony paradajok a baktérie reagujú negatívne na EMP, nakoľko nepozerajú televíziu a nečítajú noviny."

Ďalšie zlaté klince bruselskej konferencie

  Dr. Lennart Hardell sa pridal do rozhovoru: "Sledoval som literatúru o EHS, kde sa jasne dokazuje, že je to skutočná choroba, ktorá je spojená s vystavením sa elektromagnetickým poliam. Títo ľudia potrebujú byť uznaní ako chorí, ale nie na psychiatrickú poruchu, o ktorej mnohí lekári majú tendenciu hovoriť: ‘och, to je psychiatrické ochorenie, je potrebné začať kognitívnu liečbu’. Namiesto toho je potrebné sa o pacientov starostlivo postarať v nemocniciach. Počas tejto konferencie sme adresovali potrebu diagnostických kritérií a tiež toho, že EHS by mal mať pridelený ICD kód, podobne ako iné choroby, pretože by to uľahčilo lekárovi liečbu týchto pacientov, boli by braní vážne. Bez takéhoto diagnostického kódu je ich ľahké prepustiť. Chápem, že problémom sú príznaky špecifické pre rôzne osoby a že nateraz nie sú stanovené kritériá pre určenie diagnózy. Musíme zaviesť zoznam príznakov a biologické markery a s tým musíme ísť do WHO, aby EHS bola zaradená ako choroba a následne založiť procedúry. Videl som niektoré z výsledkov Dr. Belpommeho z oblasti výskumu a sú veľmi zaujímavé. Tieto znaky môžu prispieť k diagnóze v budúcnosti, pretože našiel niekoľko markerov, ktoré sú zvýšené u EHS osôb. Musíme tiež vzdelávať ľudí v spoločnosti, pretože väčšina ľudí si myslí, že neexistuje žiaden problém s EMP. Rovnako tak musíme vzdelávať aj lekárov."
  Jedna z posledných štúdií Dr. Hardella, spolupodpísaná aj Michaelom Carlbergom, nedávno ukázala významné zvýšenie výskytu nádorov nervového systému neznámeho typu a počtu úmrtí, ktoré boli spôsobené vo Švédsku od roku 2008. Miera výskytu vzrástla takmer o 5% u mužov a viac ako o 4% u žien a úmrtnosť vyskočila o 24% u mužov a o 20% u žien. "Došli sme k záveru, že švédsky register rakovinových výskytov nie je spoľahlivý, nakoľko nezapočítal výsledky epidemiologických štúdií o používaní bezdrôtových telefónov a rizikách nádorov na mozgu."

  Taliansky pediater Ernesto Burgio, vedúci Medzinárodného spoločenstva lekárov pre environmentálnu vedeckú komisiu, vysvetlil úlohu epigenetiky, definovanej Wikipediou ako "štúdium bunkových a fyziologických zvláštnostných variácií, ktoré nie sú spôsobené zmenami v sekvencii DNA, alebo, ako vonkajšie faktory životného prostredia zapínajú a vypínajú gény a ovplyvňujú, ako bunky tieto gény čítajú". V Európe sa výskyt detskej rakoviny zvýšil o 50% za posledných 25 rokov a to, čo je prekvapujúce je, že ide najmä o zvýšené výskyty rakoviny u dojčiat do dvoch rokov. Dr. Burgio hovorí, že tieto nárasty rakoviny a mnohých chronických ochorení, akými sú alergie, diabetes 2.typu a dokonca schizofrénie nie sú spôsobené nešťastnou náhodou, ale tým ako životné prostredie mení náš genóm, genetický softvér, ktorý môže zmeniť DNA, náš genetický slovník. Tieto ochorenia "sú biologické reakcie na nesprávne informácie. Prostredie sa mení príliš rýchlo, náš organizmus nemôže držať krok", dodal Burgio. Najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobiť, je primárna prevencia: zníženie našej expozície EMP, koncentrácie ťažkých kovov a endokrinných disruptorov, vrátane pesticídov. "Expozícia EMP rastie všade a je to úplne podceňovaný problém. Ak si začneme uvedomovať, že toto všetko je nebezpečné, môžeme začať so znižovaním expozície, a to najmä v kritickom okne vyvíjajúceho sa plodu, pre ktorého predstavuje znečistenie vážne nebezpečenstvo, ktoré je ešte prenášané aj na ďalšie generácie pomocou spermií. Primárnou prevenciou môžeme zmeniť osud týchto detí."
  Dr. Michael Kundi dodal: "Máme technické riešenia, ale nebudú môcť byť realizované, ak budeme pokračovať len s predstavou, že ak jednoducho nedôjde k ohrevu tkaniva, potom nemáme problém. Takže prvý krok je rozpoznanie netepelných (biologických a zdravotných) efektov ako skutočný účinok, a to sa nestalo vo vedeckej komunite v miere, ktorá je nevyhnutná. Myslím, že je nejaká nádej, aby sa obnovila sila vedeckej komunity pri štúdiách EHS, z mechanických, diagnostických a terapeutických hľadísk. A dôkazy pribúdajú, aby sme v budúcnosti poznali špecifické diagnostické markery."
  Konečné slovo pochádza od Prof. Olleho Johanssona z Karolinska Institute, ktorý v roku 2012 napísal: "Vo Švédsku je EHS oficiálne uznaná ako plne funkčná porucha - to znamená, že nie je považovaná za chorobu, a teda žiadna diagnóza neexistuje. Nejde o nič špeciálne pre Švédsko, termíny "funkčné poškodenie" a "ochorenie" sú definované podľa rôznych medzinárodných dokumentov. To znamená, že prvý krok pre človeka vo Švédsku s funkčným poškodením je obrátiť sa na zvláštny štátny úrad pre otázky zdravotného postihnutia, rovnako ako na rôzne handicapové organizácie a orgány, aby sa dosiahla dostupnosť opatrení rôznych typov s jediným cieľom - mať rovný život v spoločnosti založenej na rovnosti (podľa OSN 22 Štandardného pravidla pre vyrovnávanie príležitostí občanov so zdravotným postihnutím - od roku 2007 zmeneného na Dohovor OSN o ľudských právach pre osoby s funkčným postihnutím (The UN Convention on Human Rights for Persons with Functional Impairments)).

"Osoby s funkčnou poruchou EHS majú vlastnú handicap organizáciu, The Swedish Association for the Electrohypersensitive. Táto organizácia je súčasťou The Swedish Disability Federation. Ako dôsledok tohto, švédska asociácia pre EHS dostáva ročné vládne dotácie. Postihnutie je - podľa definície - neuvedené niekým iným a nepreukázané testami. Porucha je vždy osobná (súkromná) a rozvíja sa pri styku s horším prostredím. Nezabudnite, že funkčné poruchy sú založené iba na každom jednotlivcovi postihnutom dostupnosťou k - a kontaktom s - horším prostredím, teda nie je v skutočnosti potreba žiadneho "uznania" v miestnych zákonoch. Bývalý švédsky minister zdravotníctva a sociálnych vecí Lars Engqvist - ako člen minulej vlády - v každom prípade dal "súhlas" k listu z mája 2000. Tiež dal jasne najavo, že tamojšie EHS osoby nie sú žiadnou výnimkou alebo obmedzením v zákonoch a predpisoch pre handicap. Tieto zákony a predpisy majú byť plne uplatniteľné aj pre EHS osoby.
  "Liečba členov komunity rovnako nie je niečo, čo by malo byť vykonané ako láskavosť; ani to nie je niečo, čo by parlament alebo vláda mala zdvorilo žiadať od iných jednotlivcov. Rovnosť nie je niečo, čo je potrebné urobiť "z dobroty niečieho srdca". Je to niečo, čo človek robí, pretože sa to od každého očakáva, pretože nedostupnosť a diskriminácia sú zakázané zákonom. Takže nie je v poriadku, aby zámerne boli jeho príznaky horšie. EHS jedinec preto musí v každej situácii a všetkými dostupnými prostriedkami požadovať rešpekt a dostupnosť. Musí veľmi jasne odmietať všetky prístupy, ktoré odrážajú mentalitu "súcitu" alebo "starostlivosti". Nedostupnosť nie je osobný problém. Je to problém pre spoločnosť. Nedostupnosť nie je o pozícii. Jedná sa o diskrimináciu. A diskriminačné konanie a správanie nesmie byť riešené hovorením o liečbe s dobrým úmyslom. Diskriminácia je už nelegálna!"
  A na tlačovej konferencii k 5.parížskemu kongresu dodal: "Samozrejme, že všetci chceme, aby sme sa mýlili, chceme, aby EMP boli úplne bezpečné, chceme byť schopní povedať rodičom, že bolo v poriadku používať bezdrôtové technológie, ale potom samozrejme obrovská časť vedeckej literatúry musí byť chybná a hovoríme o tisíckach a tisíckach článkov, ktoré sú už publikované. A viac a viac sa publikuje, za týždeň to môže byť 20 až 25 papierov, ktoré sa mi objavia v počítači ... Samozrejme, človek musí mať na pamäti, že veľmi veľa bádania a výsledkov vlastne začalo už u jedného vedca. Potom by sme mohli mať pravdu a boli by sme z toho smutní."


Susan D. Fosterová

Odkrýva World Cancer Report 2014 celú pravdu ?

  Pondelok 3. februára 2014 bol pre Londýn veľmi špeciálnym dňom. Len počasie bolo predvídateľné. Padal studený dážď a zástupy vedcov vstupovali do sály Royal Society Library’s Special Events Room v Carlton House Terrace, plnej novinárov. Svojimi historickými koreňmi siahajúcimi do roku 1600, Royal Society Library vítala vedcov z celého sveta po celé stáročia.

  V tento deň sa na tlačovom brífingu vyčlenili dvaja prítomní vedci - autori objemnej a hrubej knihy "World Cancer Report 2014" (Svetová správa o rakovine 2014). Spoluautori, prof. Bernard Stewart z Lekárskej fakulty University of New South Wales a Christopher Wild, PhD, riaditeľ váženej Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), patriacej pod krídla Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), boli pripravení povedať svetu, že sme na pokraji rakovinovej cunami. „World Cancer Report 2014“ bola v príprave takmer šesť rokov. IARC je agentúra pre výskum rakoviny pod WHO a kľúčovou súčasťou jej poslania je šíriť informácie o rakovine. Zhromažďovať informácie, klasifikovať riziká rôznych látok a zdieľať tieto novinky s celým svetom. V tento deň boli novinky skľučujúce.

  Výskyt rakoviny rastie takým rýchlym tempom, že nedokážeme nájsť našu cestu von z tejto globálnej zdravotnej krízy. „Musíme sa zamerať na prevenciu v masovom meradle“, oznámili Dr. Wild a prof. Stewart zhromaždeniu niečo málo cez 25 novinárov. „Ľudská a ekonomická katastrofa čaká svet, s nákladmi na zdravotnú starostlivosť vymykajúcimi sa kontrole“, píše sa podrobne v masívnej správe, ktorú títo dvaja muži práve dokončili. 650-stranová kniha, prvá World Cancer Report od roku 2008, maľovala matný obraz pre svet.

  Novinári, zhromaždení na tlačovom brífingu, počúvali čísla a ich význam bol jasný. 14 000 000 nových prípadov rakoviny je diagnostikovaných na celom svete každý rok, s tým, že sa očakáva, že sa počet takmer zdvojnásobí počas nasledujúcich dvoch desaťročí  na 22 000 000 nových prípadov za rok. Dokonca aj tie najbohatšie krajiny sa budú musieť snažiť vyrovnať sa so špirálou stále rastúcich nákladov na liečenie a starostlivosť o pacientov s rakovinou. Samozrejme, že najväčšie bremeno ponesú krajiny so slabšou ekonomikou, v ktorých sa očakáva, že počet nových prípadov bude najvyššie a ony budú veľmi slabo vybavené na epidémiu, ktorá na ne zostupuje. Viac ako 60% celosvetového bremena hrozí Afrike, Ázii, Strednej a Južnej Amerike, kde sa predpokladá až 70% úmrtí na rakovinu.

  Jednalo sa o veľké čísla, prezentované ešte väčším menom v IARC, Dr. Christopherom Wildom, riaditeľom agentúry pre výskum rakoviny. Tlačová správa bola vydaná po celom svete, rovnako ako pre sálu plnú novinárov. "Napriek vzrušujúcemu pokroku, správa ukazuje, že nedokážeme nájsť východisko z tohto problému", oznámil Dr. Wild. „Ďalej sa treba zamerať na prevenciu a včasné odhalenie, zúfalo potrebujeme zlepšiť liečbu a tak riešiť alarmujúci nárast rakoviny po celom svete."

  Avšak je ťažké predstaviť si nerozhodnosť s ohľadom na obsah, ktorý mal alebo nemal byť zahrnutý do hlavnej správy, ktorú museli v zákulisí riešiť Dr. Stewart a Wild. Koniec koncov, vyzeralo to tak, že každý z nich bol jednou nohou v hlbokej pravde a druhou nohou v jej popieraní. Cynicky môžeme tvrdiť, že právnickou terminológiou išlo o  „aktívne utajovanie“.

  Ako môžu v tomto prípade zástupcovia IARC a WHO skrývať informácie, ktoré majú povinnosť odkrývať? Hoci povinnosť v tomto prípade nemusí byť legálna, prípadne by mohla byť braná ako morálny záväzok, ktorý nebol splnený. Čo Dr. Christopher Wild z IARC a Dr. Bernard Stewart, profesor na University of New South Wales, neodhalili? Pozrime sa, čo je obsahom tejto veľmi podrobnej práce.

  Po prvé, začnime s predpokladmi správy World Cancer Report 2014. Prevencia je jediným spôsobom, ako von z tejto kaše a títo dvaja muži to dobre vedia. Takže aké novinky zdieľa ich tím expertov, o ktorých nevieme, že majú význam v prevencii rakoviny? Dr. Wild a Stewart rozprávajú s tichým davom. Novinári z The Guardian, The Independent, BBC a ďalších hlavných médií si krvopotne píšu prednesené fakty týchto autorov - a síce, že alkohol, obezita, fyzická nečinnosť a tabak sú faktormi, bez ktorých sa dá predchádzať príčinám rakoviny.

  Jeden zo spočiatku tichých prísediacich sa brífingu zúčastnil za iným účelom ako zaznamenania si niekoľkých užitočných poznámok. Ten človek nebol novinár, ale skôr zástupca charity vo Veľkej Británii, ktorá berie prevenciu ako svoj primárny cieľ. Náhlil sa na londýnsku tlačovú konferenciu na žiadosť jeho priateľky Eileen O'Connorovej, riaditeľky britskej Nadácie pre výskum žiarenia (Radiation Research Trust), neziskovej organizácie, založenej po tom, čo sa Eileen ocitla v náručí  rakoviny v malom meste Wishaw v strednej časti Anglicka. Základňová stanica na telekomunikačnom stožiari sa týčila nad malou dedinkou sedem rokov pred tým, než bol u Eileen diagnostikovaný nádor prsníka v roku 2001 a v nemocnici na chemoterapii začala stretávať susedov. Odštartovala kampaň, ktorá viedla až do parlamentných lavíc a zároveň založila nadáciu Radiation Research Trust.

  Keďže nedokázala zorganizovať tlačovú konferenciu sama, obrátila sa Eileen na dôverníka nadácie, s ktorým sa podelila o svoje hlboké znepokojenie nad neustále rastúcimi expozíciami rádiofrekvenčnému žiareniu v celom Spojenom kráľovstve a v celej Európe. Navzájom mali veľa dlhých rozhovorov a Eileen nedávno narazila na poslednú, brilantnú epidemiologickú štúdiu od Dr. Lennarta Hardella, ktorý poukazoval na zvyšujúce sa prípady rakoviny vo Švédsku v súlade s rastúcim počtom užívateľov mobilných telefónov. Dôverník prišiel na tlačovú konferenciu s istotou, že bude počuť o hlbokom znepokojení nad rastúcim "elektrosmogom" -  mikrovlnným žiarením z mobilných telefónov, základňových staníc, Wi-Fi a inteligentných meračov. Veď určite by správa World Cancer Report 2014 mala spomenúť túto formu neionizujúceho žiarenia ako oblasť, kde by sa malo naliehať na väčšiu prevenciu.

  Ten muž si dychtivo vypočul celú prednášku vážených spoluautorov. Očakával od nich krištáľovo čistý pohľad, keďže boli poverení informovať svet o stratégiách prevencie rakoviny tvárou v tvár rastúcemu náporu nových prípadov rakoviny. Medzi rizikové faktory, ktoré prispievajú ku kríze rakoviny, boli znovu a znovu zaradené: tabak, alkohol, obezita, fyzická nečinnosť... Ako si novinári čmárali poznámky, tento muž sa zrazu v preplnenej miestnosti cítil úplne sám. Počúval márne slová, hoci stále očakával správy o rádiofrekvenčnom žiarení, mikrovlnnom žiarení, bezdrôtových hračkách od kolísky až do hrobu. Avšak o tom nepadlo ani slovo. Absolútne nič!

  Jeho sklamanie bolo hmatateľné. Svet pozná tabak, alkohol, obezitu a telesnú nečinnosť ako hlavných pôvodcov chorôb, avšak jediným rizikovým faktorom, o ktorom sa zmienili Dr. Wild a Stewart, a ktorý je v povedomí ľudí hlboko spojený s rakovinou, je fajčenie.

  Fakty o karcinogénnych účinkoch tabakových výrobkov sú staré 70 rokov, objavujúce sa v podobe varovných nápisov po prvýkrát na výrobkoch v USA už v tom istom roku, ako  Beatles vydali svoj psychedelický rockový album „Revolver“ a v móde boli nohavice so „zvonmi“.

  Nejakých päť desaťročí neskôr viaceré štáty USA a časť Európy zakázali fajčenie na verejných priestranstvách. Skutočne predstavuje teda fajčenie - spolu s alkoholom, fyzickou nečinnosťou a obezitou (z čoho dva posledne menované faktory nedávajú ani podozrenie na karcinogénne predpoklady) 14 000 000 nových prípadov rakoviny ročne, spolu s predpokladom, že porastú až na  22 000 000 nových prípadov ročne v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí?

  Dôverník nadácie potláčal svoje sklamanie a načúval ešte dôslednejšie, snáď s čriepkom zostávajúcej nádeje, že Dr. Wild a Stewart si šetrili najhoršie na koniec. Po tom všetkom, čo komunikačná technológia prevzala planétu s takou výbušnou silou akými je siedem miliárd mobilných telefónov na planéte (viac než ľudí), s ročnými výnosmi viac než 2 bilióny amerických dolárov a s podielom 5.8 % celosvetového HDP (Razorsight 2012). Čo iné by mohlo byť tak intenzívnym prispievateľom, aby ročne po celom svete bolo diagnostikovaných 14 000 000 nových prípadov rakoviny?

  Keď prišlo na tému radiácie, zaznela zmienka o Slnku, ale nebolo to nič nového. Žiadne bezpečnostné varovania týkajúce sa RF (mikrovlnného) žiarenia, na ktorom fungujú aj mobilné telefóny, Wi-Fi, inteligentné merače, notebooky a základňové stanice mobilnej siete. Ani jediná zmienka. Ako je to možné?

  Dôverník veľmi dobre vedel, čo zdanlivo všetci novinári opomenuli. A čo opomenuli bolo zrejme nielen nedostatkom duševnej zvedavosti a konkrétnymi otázkami na autorov, ale aj v ich povrchnom spravodajstve, kde fakty mali vyjsť na verejnosť v nasledujúcich dňoch a týždňoch po tlačovej konferencii. Nevedel už ďalej udržať jazyk za zubami a oznámil skupine vedcov, že prišiel na brífing v mene britskej Nadácie pre výskum žiarenia. Smelo podotkol: „Zdá sa, že tu máme tému, o ktorej sa nehovorí.“

  Následne uviedol známe fakty: IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ako najvrchnejšia suborganizácia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sponzorovala „World Cancer Report 2014“, klasifikuje RF (mikrovlnné) žiarenie a všetky rádiofrekvenčné zdroje z elektromagnetického spektra kategóriou 2B alebo "možný ľudský karcinogén“ už od mája 2011. Ďalej uviedol, že veľká časť pracovnej skupiny IARC z mája 2011, na základe vedeckých dôkazov, navrhovala zaradiť RF žiarenie nie do skupiny 2B "možný ľudský karcinogén“, ale o stupeň vyššie – závažnejšou klasifikáciou 2A "pravdepodobný ľudský karcinogén".

  Pokračoval otázkami: "Aká bude budúca trajektória klasifikácie RF-elektromagnetického spektra, vzhľadom k tomu, čo priniesli posledné vedecké výskumy od mája 2011? Vzhľadom k tomu, že Dr. Lennart Hardell, vedec, ktorého iní vedci považovali za súčasť klasifikácie 2B, prišiel v roku 2013 s novými výskumami a potvrdil, že klasifikácia RF by mala patriť do skupiny 1, čo znamená, vysokofrekvenčné žiarenie je „známy ľudský karcinogén“, mohla by IARC inovovať klasifikáciu vysokofrekvenčného spektra do skupiny 2A, alebo dokonca do skupiny 1 - známy karcinogén?" Rýchlym dychom dodal: "Stručne povedané, vysokofrekvenčné žiarenie spôsobuje rakovinu, obavy nezávislých vedcov, zdá sa, rastú. Čo teda hodnotí skupina Vašich vedcov ako podnet pre aktualizáciu varovania o vysokofrekvenčnom žiarení ako karcinogéne?"

  Dr. Christopher Wild reagoval ako gentleman na konštruktívnu výzvu tým, že bol časťou tejto pracovnej skupiny v máji 2011 a až do tohto okamihu „neexistovali žiadne nové dôkazy, ktoré by naznačovali, že je nejaký dôvod na obavy." Prof. Bernard Stewart sa pokúsil zneškodniť ďalšiu identifikáciu problému tým, že RF žiarenie bolo v správe "spomenuté" a vetou "Sme si vedomí." Muž neskôr našiel "poznámku" okolo strany 140 - v správe, ktorá má 650 strán.

  Dôverník priznal vedcom, že skúma nebezpečenstvá mikrovlnného žiarenia, Wi-Fi a mobilných telefónov niekoľko rokov a našiel existujúce jasné dôkazy o závažných zdravotných rizikách. Následne pripomenul tímu vedcov, že sú v skvelej pozícii, aby zabránili mnohým druhom rakoviny.

  V sále bolo cítiť nepríjemný posun. Dôverník požiadal o jednu záverečnú otázku: "Videli by Dr. Wild a Stewart problém, ak by ľudia všetkých vekových kategórií boli vystavení mikrovlnnému žiareniu 24 hodín 7 dní v týždni?" Prof. Stewart vyjadril svoj názor v profesorskom postoji: "Nevidel by som žiaden problém."

  Tím ostatných vedcov a ani novinári nepovedali ani slovo. Čiara v piesku bola vypracovaná Dr. Wildom a Stewartom a ich masívnou správou. RF spektrum nie je dostatočne rizikové, aby si zaslúžilo svoje miesto vedľa nečinnosti, obezity, Slnka, alkoholu a fajčenia – prinajmenšom podľa Dr. Wilda a Stewarta. Pripomínalo to chvíľu, akoby prehovoril "Veľký Čarodejník" a opona sa zatvorila.

  Ale moment... Blížime sa k tretiemu výročiu historicky jednému z najdôležitejších rozhodnutí IARC. Bola ním klasifikácia 2B "ľudského karcinogénu" z vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa. A nebolo to tesné rozhodnutie. Bolo jednomyseľné, s jedným nesúhlasným názorom, ktorého totožnosť bola držaná v tajnosti 30-tich IARC vedcov. Čo nie je tajomstvom, je skutočnosť, že člen amerického Národného Inštitútu pre výskum rakoviny, Peter Inskip, odišiel z pojednávania o klasifikácii skôr a nevrátil sa včas na hlasovanie.

  IARC teda vyšiel s jednomyseľným hlasovaním o horúco debatovanom faktore. Spôsobuje RF (mikrovlnné) žiarenie rakovinu? Tento zodpovedný výbor tvrdí, že môže spôsobiť rakovinu u ľudí. Takmer jednomyseľne. A kto viedol túto erudovanú skupinu? Kto stál na čele výboru, keď bolo tento hlas počuť na celom svete? Nebol to nikto iný ako Dr. Christopher Wild, muž sediaci na pódiu, spoluautor správy World Cancer Report 2014, ktorému sa nepodarilo dostať RF žiarenie do zoznamu rizikových faktorov.

  O čom rozmýšľal Dr. Christopher Wild za daždivého rána 3. februára? Spektrum RF (rádiofrekvečných vĺn a mikrovĺn), časť elektromagnetického spektra „bezdrôtových vecí“, môže spôsobovať rakovinu u ľudí.  Napriek tomu toto spektrum, ktorá sa zdá byť teraz všadeprítomné a vyplnené v našom každodennom živote, chýbalo na zozname možných rizikových faktorov, ku ktorým by sme mali pristupovať masívnym zameraním na prevenciu. Dôverník uvažoval, čo primälo Christophera podpísať sa pod „World Cancer Report 2014“. Ako môže mať nečinnosť, alkohol a obezita prednosť pred mobilnými telefónmi, základňovými stanicami, inteligentnými meradlami a Wi-Fi?

  Je pravdou, že alkohol bol uvedený ako karcinogén triedy 1 ešte v roku 2012. Je to známy karcinogén pre niektoré typy rakoviny. Ale obezita nie je nikde uvedená ako karcinogén IARC, rovnako ako fyzická nečinnosť. Kým tukové bunky možno zhromažďujú chemické látky, ktoré zase oslabujú imunitný systém a tak sa môže stať jedinec náchylnejší na rakovinu, štúdie však ukázali, že žiarenie z mobilných telefónov priamo oslabuje ochrannú hematoencefalickú bariéru - druh biologickej „sieťky na vlasy" v mozgu, aby bol chránený pred škodlivými látkami, ktoré môžu byť v krvnom obehu. Tieto škodlivé chemické látky tak môžu mať prístup do mozgu ako nikdy predtým a to už je podozrivé ako kľúčový mechanizmus pre vznik rakoviny spánkového laloku mozgu u niektorých užívateľov mobilných telefónov. Ide najmä o tzv. gliómy, najsmrteľnejšie mozgové nádory. Dr. Lennart Hardell bol kľúčovým vedcom IARC pre zabezpečenie takmer jednomyseľného hlasovania za klasifikáciu 2B. Dr. Hardell má vo svojom výskume spojené gliómy a akustické neurómy (nádory sluchového nervu) s RF (mikrovlnným) žiarením z mobilných a bezdrôtových telefónov. Prihliadnuc na tieto skutočnosti, čo mal Dr. Wild  na mysli s týmto do očí bijúcim opomenutím preventívnych opatrení ohľadom RF? Snáď už nefunguje spolupráca s tímom kvalifikovaných odborníkov, ktorá viedla IARC k tomuto historickému 2B klasifikovaniu RF v máji 2011?

  V správe z 3.júna 2011 redaktor magazínu „Microwave news“ Louis Slesin na túto tému napísal: "V utorok, 31. mája 2011, viac než dva tucty vedcov a lekárov zo 14 krajín - skupina IARC, pod vedením riaditeľa Christophera Wilda, "špičkoví experti", vydali spoločné vyhlásenie, že mobilné telefóny a ďalšie typy rádiofrekvenčného (RF) a mikrovlnného žiarenia môžu vyvolať rakovinu."

  Slesin pokračoval: "Dlhodobé používanie mobilného telefónu môže viesť k dvom rôznym typom nádorov, gliómov, čo sú typy nádorov mozgu, a akustických neurómov, nádorov sluchového nervu."

  Táto správa úplne otriasla telekomunikačným priemyslom. Štúdie vedcov – priateľov priemyslu – boli narýchlo vydané, aby sa pokúsili presvedčiť verejnosť, že mobilné telefóny sú bezpečné, zatiaľ čo podpora pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) začala klesať. Mnohí z Vás sú určite prekvapení, že WHO sa spolieha na podporu a dary od krajín, súkromných organizácií a rôznych spoločnosti, pričom Spojené Štáty a nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sú najväčšími prispievateľmi. Počas niekoľkých týždňov po IARC hlasovaní aktualizovala WHO svoje webové stránky. Tieto webové stránky sú vytvárané pre celosvetové publikum, ich obsah a zverejnené výstrahy nie sú bez povšimnutia.

  Pokiaľ krajiny, národné organizácie pre výskum a liečbu rakoviny, ústavy národného zdravia, alebo jednotliví spotrebitelia majú záujem získať informácie o mobilných telefónoch a súvisiacich otázkach bezpečnosti, môžu sa obrátiť na závery WHO. Bolo teda riadne šokujúce čítať slová na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie: „Fakty z júna 2011“ - jeden mesiac po tom, čo medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC klasifikovala vysokofrekvenčné elektromagnetické polia ako karcinogén triedy 2B: "Veľký počet štúdií, ktoré boli vykonané v priebehu posledných dvoch desaťročí, posudzovali, či mobilné telefóny predstavujú potenciálne zdravotné riziko. K dnešnému dňu žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzťahovali na používanie mobilných telefónov. "

  Žiadne nežiaduce účinky? Nie ste zmätení? Mali by ste byť. To je zámer. Znamená to teda, že existujú konflikty záujmov pretkané Svetovou zdravotníckou organizáciou a samotnou IARC.

  Telekomunikačný priemysel je silný a veľkorysý. Peniaze pre nezávislé vedy prakticky zmizli z celého sveta. Peniaze na vedu - priateľskú pre priemysel - sú ľahko dostupné. Prestížne univerzity po celom svete žijú na štedrosti telekomunikačného priemyslu. Pokiaľ ich vedci robili objavy, ktoré by boli protichodné voči telekomunikačným záujmom, veľkorysé dary boli zamietnuté. Takže väčšina univerzít jednoducho nepodporuje výskum, ktorý by dokázal nepriaznivý biologický efekt vysokofrekvenčného žiarenia. Názorným príkladom bol objav výskumníkov z University of Washington, Henryho Laia a Narendra Singha pred dvoma desaťročiami - „Akútna expozícia mikrovlnnému elektromagnetickému poľu nízkej intenzity zvyšuje počet jednoduchých zlomov DNA mozgových buniek potkanov“. Skúmali sa účinky žiarenia na DNA krýs. Jednalo sa o rovnaký druh žiarenia, ktoré je vyžarované z mobilných telefónov a základňových staníc, Wi-Fi, notebookov a inteligentných meračov. Aj keď Lai a Singh použili úroveň radiácie považovanú vládou Spojených štátov za „bezpečnú“ - čo bolo tiež v súlade so  štandardami Veľkej Británie, vedci napriek tomu objavili DNA v bunkách mozgu krýs poškodenú vystaveným žiareniu. Akonáhle bola po zistení Laia a Singha štúdia o DNA zlomoch publikovaná v roku 1995, začala sa kampaň na diskreditáciu Henryho Laia a jeho diela priemyslom. Inými slovami, ak Váš výskum ohrozuje túto technológiu, výskum bude ohrozený a Vaša povesť bude sporná.

  Možno si myslíte, že Dr. Lai a Singh urobili chybu, keď zistili, že zlomy v DNA sa dejú za pôsobenia RF žiarenia, ktorého úrovne sú považované za "bezpečné" v Spojených štátoch, Veľkej Británii a Kanade. Prosím všimnite si, že po roku 1995 je „papier“, ktorý ohrozoval multi-biliónové zisky priemyslu, nasledovaný nepreberným množstvom vedeckých štúdií, ktoré majú podobné nálezy. Henry Lai objasnil, že od zverejnenia rešpektovanej správy „BioInitiative“ za rok 2007, ktorá podrobne popisuje všetky existujúce vedecké podklady o genotoxických účinkoch (DNA a poškodenie chromozómov), došlo k ďalším 86 novým objavom na genotoxické účinky RF žiarenia zverejnených medzi rokmi 2007 a polovicou roka 2012.

  Tieto dodatočné štúdie boli zhromaždené pre aktualizovanú správu „BioInitiative 2012“ dvojicou autorov Cindy Sageovou a harvardom vyškoleným Davidom Carpenterom. Podľa Dr. Henryho Laia, z týchto 86 nových dokumentov, 54 (63%) preukázalo účinky RF žiarenia na DNA a 32 (37%) nepreukázalo žiadne účinky. Vzhľadom k tomu, že financovanie výskumu je celosvetovo ohrozené u takmer celej priemyslom nefinancovanej vede, znamená to, že priemyslom financovanej vede sa naďalej darí. Je to skľučujúci fakt výskumu technológie, ktorá je vo všetkých našich životoch každý deň. RF žiareniu nebola nikdy dokázaná bezpečnosť a výskum Dr. Laia na genotoxické účinky, ako súčasť celkovej správy „BioInitiative 2012“, by mal umožniť uskutočniť celosvetovú „pauzu“ v produkcii ďalších bezdrôtových zariadení, ktorá však dnes pokračuje v nezmenšenej miere.

  Pracovná skupina „BioInitiative 2012“ bola zložená z 29 vedcov z 10 krajín, ktorí hodnotili viac ako 1800 nových štúdií od čias pôvodnej správy „BioInitiative 2007“. Jedným z cieľov skupiny bolo prísť s aktualizovanými odporúčaniami pre limity expozície, založenými na biologických účinkoch. Po zhodnotení viac ako 3800 štúdií počas 5 rokov boli navrhnuté odporúčané limity expozície menšie než 1/1000 súčasne platných noriem v Spojených Štátoch, Veľkej Británii a hlboko pod štandardami vo väčšine krajín po celom svete. Namiesto odhadu limitov a noriem, ktoré vraj majú mať ochranný efekt, sú správy „BioInitiative“ 2007 a 2012 postavené na celosvetovej vedeckej snahe neprehliadnuť doposiaľ známe efekty a navrhnúť štandardy, pod ktorými nedochádza k poškodeniam v ľudskom tele. Svet sa v súčasnosti spolieha na zastarané normy, ktoré sú založené na priemyselnom a vojenskom pohľade na princípy fyziky. „Bezpečnostné“ normy sú tvorené šesťminútovým intervalom priemerovania expozičnej normy pre priemyselné použitie - to znamená, ako dlho by mohol byť pracovník na pracovisku bezpečne vystavený RF žiareniu. Táto hodnota je premietnutá na celú populáciu pre expozíciu 24 hodín 7 dní v týždni. Normy sa líšia podľa krajín, pričom USA, Veľká Británia, Kanada a drvivá väčšina európskych štátov umožňuje dovoliť najvyššiu udávanú expozíciu. Väčšina vlád bola presvedčená, že sa môžu spoliehať na dve priemysel zastupujúce organizácie pre štandardné normovanie, ktoré neberú biologické účinky RF žiarenia do úvahy: americký Inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky (IEEE) a európsku Medzinárodnú komisiu na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Napriek tomu ani IEEE ani ICNIRP nemôžu tvoriť etickú vedu, ktorá by potvrdzovala, že mimoriadne vysoké limity expozície, ktoré boli stanovené, neškodia človeku. Posledná správa pracovnej skupiny „BioInitiative 2012“ uvádza, že dôkazy o rizikách pre zdravotné efekty z elektromagnetických polí a bezdrôtových technológií sa podstatne zmnožili od pôvodnej správy z roku 2007. Bežní užívatelia mobilných telefónov, malé deti, starí, chorí ľudia a tehotné ženy sú obzvlášť ohrození.

  "Vedci, orgány verejného zdravia a odborníci životného prostredia vyjadrili silné znepokojenie k zavádzaniu technológií, ktoré vystavujú miliardy ľudí na celom svete novým zdrojom elektromagnetických polí a môžu predstavovať všadeprítomné riziko pre verejné zdravie“, povedala Cindy Sageová, vedúca autorka štúdie „BioInitiative 2007“ a „BioInitiative 2012“.

  "Dlhodobé vystavenie rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam narúša biologické procesy, ktoré majú zásadný význam pre rastliny, živočíchy, ľudské zdravie a rast", vysvetľuje Sageová. "Tieto expozície neexistovali predtým, než prišlo k masívnemu nárastu telekomunikačných technológií. Život na Zemi sa nevyvinul s biologickými ochranami alebo adaptívnymi biologickými reakciami na tieto expozície." S dôrazným varovaním Sageová vyhlasuje: "A neustále pribúdajúce vedecké dôkazy o ujme na zdraví a znížení pohody varujú, že nepriaznivé účinky na zdravie môžu nastať s predĺženými expozíciami aj veľmi nízkej intenzity elektromagnetických polí. "

  Telekomunikačný priemysel vcelku rád akceptuje pochybnosti súčasnej vedy a neustále naznačuje, že "potrebujeme viac štúdií a výskumu". Ale koľko dôkazov budeme potrebovať na to, aby bola požadovaná opatrnosť voči tvárou v tvár masívnemu nasadeniu základňových staníc a Wi-Fi pripojenia na internet v školách, nemocniciach, pracoviskách, verejnej doprave a našich domovoch? Kedy sa na svete dočkáme 100% povinnosti varovania pred zdravotnými následkami tabakových výrobkov? Nikdy. Musíme legitímne vyžadovať ďalší výskum na to, aby sme dokázali, že RF (mikrovlnné) žiarenie je škodlivé? „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 preskúmal viac ako 3800 štúdií a väčšina z nich dokazuje nepriaznivé účinky na zdravie z expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam.

  Svet čaká na ďalšie výsledky výskumu a Dr. Wild a Stewart by určite mali vyzývať k prevencii - ak už nie dospelých, tak aspoň deti. Ruská federácia má oveľa viac ochranných bezpečnostných noriem, než väčšina ostatných krajín a úrady vydali odporúčanie, aby sa všetky deti mladšie ako 18 rokov vyhýbali používaniu mobilných telefónov. Varovanie v súvislosti s používaním mobilných telefónov u detí vydali aj ďalšie krajiny ako Veľká Británia, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko a India. Ak tieto krajiny dokážu vyzývať k predbežnej opatrnosti a prevencii, tak prečo nie IARC? Ak už vedci, prispievajúci k IARC klasifikácii vysokofrekvenčného žiarenia, ho označili ako karcinogén 2B a „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 ponúkli dostatok dôkazov, s koľkým „ľudstvom“ sú Dr. Wild a Stewart ochotní riskovať?

  Jedným z najvýznamnejších vedcov, prispievajúcich svojou prácou pre „BioInitiative Report 2012“, bol Dr. Lennart Hardell - muž, ktorého výskum tvorila jedna z dvoch štúdií, na ktorých IARC definoval klasifikáciu 2B karcinogénu pre celé RF elektromagnetické spektrum. Dr. Hardell je citovaný v „BioInitiative Report 2012“ tlačovou správou: "Existuje konzistentná vzorka zvýšeného rizika gliómu (zhubného nádoru mozgu) a akustického neurómu (nádoru sluchového nervu) v súvislosti s používaním mobilných a bezdrôtových telefónov. Epidemiologické dôkazy ukazujú, že rádiofrekvenčné žiarenie by malo byť klasifikované ako ľudský karcinogén. Existujúce hygienické bezpečnostné limity FCC/IEEE a ICNIRP a ich referenčné úrovne nie sú dostatočné na ochranu verejného zdravia."

  Uvažujme opäť o odpovedi Dr. Wilda na otázku dôverníka z Radiation Research Trust o budúcej možnosti zaradenia RF elektromagnetických polí do vyššej triedy ako 2B. Dr. Christopher Wild  odpovedal, že bol súčasťou pracovnej skupiny a až do tohto okamihu neexistoval žiadny nový dôkaz, ktorý by naznačoval, že existuje dôvod na obavy. Pokiaľ bol Dr. Wild naozaj súčasťou skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie do triedy 2B „možný karcinogén“, potom jeho názor ohľadom toho, čo by malo alebo nemalo mať váhu v kategóriách prevencie rakoviny je hlboko zmysluplné. Ale je tu menší problém. Dr. Christopher Wild, ako riaditeľ IARC v máji 2011, nebol súčasťou pracovnej skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie ako 2B karcinogén. Jeho prítomnosť bola zaznamenaná niektorými, aj keď nie všetkými odborníkmi, ktorí tvorili pracovnú skupinu. Možno tam bol ako pozorovateľ? Dr. Wild nebol prizvaný k pracovnej skupine ako odborník, ani nebol uvedený ako oficiálny pozorovateľ. Napriek tomu jeho odpoveď dňa 3. februára 2014 na brífingu uviedla takmer všetkých v sále v domnienku, že bol kľúčovým hráčom v historickom „2B“ hlasovaní v máji 2011. Problémom je, že tvrdenie Dr. Wilda sa javí byť samo-zodpovedajúcim menovaním do pozície, v ktorej nikdy nebol. Aký je účel tohto manévru?

  Bolo na čase upovedomiť Dr. Lennarta Hardella, ktorého epidemiologický výskum pomohol IARC k takmer jednomyseľnému hlasovaniu o zaradení RF. Hardell je vážený vedec, ktorému taliansky najvyšší súd prisúdil značnú váhu v kauze rozhodnutia prípadu muža, ktorému sa vyvinul nádor na mozgu, známy ako akustický neuróm, z práce súvisiacej s mobilným telefónom. Necelými šiestimi slovami Dr. Lennart Hardell zhrnul, k čomu sa na tlačovej konferencii nedokázal nikto vyjadriť. „Čo sa to deje v IARC?", spýtal Dr. Hardell. Snáď nikto iný to nedokázal formulovať bolestnejšie. A nikto viac si nezaslúži opýtať sa túto otázku než muž, ktorého výskum získal klasifikáciu 2B pre RF žiarenie v máji 2011, muž, ktorý si bol schopný zachovať nezávislosť financovania jeho výskumu a muž, ktorého výskum je nádejou v riešení sporov súvisiacich s nádormi v súvislosti s používaním mobilných telefónov v Spojených štátoch. Takže, čo sa to teda deje v IARC?

  Naozaj, nedáva to zmysel, ak človek začne veriť, že vplyv telekomunikačného priemyslu je mocnejší, než zodpovednosť WHO / IARC presne odhadnúť riziká rakoviny rôznych látok, ktoré majú potenciál ohroziť zdravie miliónov či miliárd osôb. Koniec koncov, publikovaná monografia IARC popisuje, na viac než 430 stranách, čo je základom pre rozhodnutie klasifikácie 2B vysokofrekvenčného žiarenia. Magazín „Microwave news“ oznámil, že základom pre rozhodnutie o klasifikácii 2B sa dá zhrnúť do jednej vety: „Pozitívne asociácie boli pozorované medzi vystavením sa elektromagnetickému žiareniu z mobilných telefónov a vzniku gliómu a akustického neurómu." (strana 419 v monografii). Tieto pozorované asociácie s mozgovými nádormi a rakovinou sluchového nervu hlásili aj Louis Slesin prostredníctvom skupiny „Interphone“ a Lennart Hardell so svojim tímom vo Švédsku.

  Ale Hardellov výskum nebol zďaleka u konca. V nadväznosti na klasifikáciu 2B v máji 2011 publikovala skupina L. Hardella ďalších päť štúdií, všetky v roku 2013, ešte pred vydaním „World Cancer Report 2014“. Hardell a jeho výskumný tím znovu potvrdili svoje predchádzajúce zistenia, že dlhodobé užívanie mobilných telefónov vedie k vyššej miere oboch zhubných nádorov - gliómov na mozgu a akustických neurómov. Čím dlhšie sú používané mobilné a bezdrôtové telefóny, tým väčšie je riziko malígnych mozgových nádorov, rovnako ako nádorov sluchového nervu.

  Tím okolo Hardella uzavrel tieto epidemiologické štúdie so záverom, ktorý by podľa IARC preambule mal klasifikovať RF elektromagnetické polia ako triedu 1, teda "činidlo je karcinogénne pre človeka" a konštatoval naliehavú revíziu existujúcich limitov expozície. Existujúce bezpečnostné limity a referenčné úrovne nie sú dostatočné, aby viedli k ochrane verejného zdravia. Sú potrebné nové normy a limity. Lennart Hardell, PhD, ani nemohol uviesť svoje závery z výskumu jasnejšie.

  Ako sa potom mohlo stať, že Dr. Christopher Wild, riaditeľ IARC v dobe 2B klasifikácie a spoluautor „World Cancer Report 2014“, mohol predniesť pre sálu plnú novinárov - v odpovedi na otázku o tom, či klasifikácia 2B môže byť zmenená na 2A alebo "pravdepodobný ľudský karcinogén" - "Neexistujú žiadne nové dôkazy, ktoré naznačujú nejaký dôvod na obavy" ?

  Žiadne nové dôkazy? Riaditeľ IARC nevidel 5 nových štúdií Dr. Hardella? Hardell reaguje: "Ak Dr. Wild hovorí, že neexistujú žiadne nové dôkazy, tak buď nehovorí pravdu alebo je neinformovaný o tom, čo je zverejnené, i keď výsledky našich výskumov boli zaslané do IARC. V oboch prípadoch - nerobí si svoju prácu správne." Dr. Hardell mal absolútnu pravdu. Je to zodpovednosť IARC sledovať štúdie v knižnici PubMed (komplexný archív biomedicínskej literatúry, US National Institutes of Health National Library of Medicine).

  Hardell potom položil otázku: "Je nejaký konflikt záujmov v IARC?"

  Čo teda môže povedať IARC o nezahrnutí RF spektra do rozsiahlej štúdie svetovej zdravotníckej politiky, vo svete rastúcich výskytov rakoviny v tesnom susedstve "všetkého bezdrôtového"? Mohli by sme čeliť najväčšiemu neúspechu v prevencii rakoviny, pretože trvalo 30 rokov, kým sme začali označovať tabakové výrobky ako karcinogénne.

  Jeden vedec nehovorí za všetkých, nakoľko aj IARC je zložená z odborníkov z celého sveta. Napriek tomu jeden hlas, ktorý si zaslúži byť vypočutý, je Dariusz Leszczynski, PhD, DrSc., šéfredaktor publikácie „Health and Radiation“, frontman v oblasti verejného zdravia. Je tiež profesorom na University of Helskini vo Fínsku a člen pracovnej skupiny IARC, ktorá v máji 2011 klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný ľudský karcinogén. "Ide o existencu mnohých príčin nárastu prípadov rakoviny na celom svete," vysvetľuje Prof. Leszczynski, reagujúc na správu „World Cancer Report 2014“. „Zameranie IARC na prevenciu je veľmi dobré znamenie. Jednoduchšie a lacnejšie je zabrániť  vzniku rakoviny, než ju liečiť".

  "V roku 2011 IARC klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný karcinogén", pokračuje Leszczynski. "Znamená to, že v roku 2011 bolo dostatok výskumu na podporu tejto klasifikácie. Od roku 2011 sa objavili nové štúdie, publikované v súvislosti so žiarením mobilných telefónov a rakovinou, ale žiadna z nich neposkytla dôkazy, ktoré by mohli byť použité na zneplatnenie klasifikácie z roku 2011. Existuje viac ako päť miliárd užívateľov mobilných telefónov. Dokonca aj malé riziká, ktoré môžu byť identifikované podľa IARC, ak by sa zhmotnili, budú mať ďalekosiahle dôsledky vzhľadom k všadeprítomnosti technológie mobilných telefónov. Malo by byť obozretné, uvážlivé a v súlade s IARC vlastným poslaním, pripomínať ľuďom možné karcinogénne účinky mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov."

  Záverom možno povedať, že Leszczynski navrhuje pripomínať často prehliadané: "Bolo by fajn vyzvať k opatrnosti v súlade s preventívnou správou, ktorú IARC obhajuje. Bolo by dobré mať na pamäti minulosť a nie opätovne robiť chyby tam, kde bývajú príznaky včasného varovania zanedbávané."

* * * * *

  V nasledujúcich dňoch a týždňoch po brífingu čakal dôverník nadácie Radiation Research Trust kohokoľvek z vážených médií, aby si prišli vyzdvihnúť informácie, ktoré neboli správou „World Cancer Report 2014“ prezentované. Čakal však márne.

  Skutočne je zovretie firemného vplyvu a vládnej spoluúčasti schopné umlčať obavy, ktoré vyšli zo stretnutia IARC v máji 2011? Správa „World Cancer Report 2014“ bola i v tej dobe v príprave a zjavne jeden z jej spoluautorov si bol akútne vedomý klasifikácie 2B "možný ľudský karcinogén". Novinári neboli ani trošku zvedaví na osamelého muža, ktorý si „podal“ Dr. Wilda a Stewarta? Zrejme nie, pretože medzi rôznymi spravodajskými skupinami dominuje mlčanie a zjavné pokrytectvo.

  Dôverníkovo sklamanie bolo veľké, ale jeho prekvapenie až tak nie. Koniec koncov, bol si vedomý, že telekomunikácie skupujú veľkú časť médií. Navyše príjmy z reklamy od telekomunikačných firiem sa stali vítaným príjmom všetkých médií v najrozmanitejších formách. Ten, kto ovláda médiá, ovláda myslenie verejnosti.

  Ale kde bol „riaditeľ prevencie“ – teda ten, kto nabáda k opatrnosti najmä tam, kde sú už aj deti zapojené do rizík technológií, ktoré môžu byť preukázané ako nebezpečné? Z pohľadu IARC nešlo o absolútne žiadnu zmienku o „riaditeľovi prevencie“ v správe „World Cancer Report 2014“. Dokonca aj napriek vyhláseniam mnohých vedcov a úradov verejného zdravia po celom svete, že RF žiarenie spôsobuje rakovinu a malo by byť oveľa pevnejšie regulované, IARC a WHO len ticho pokračujú v zavádzajúcich vyhláseniach na ich internetových stránkach: "žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzťahovali na používanie mobilných telefónov“...

  IARC zahodil vynikajúcu šancu na zmenu života a pohodlia mnohých ľudí k lepšiemu. Kde je tá prevencia, po ktorej sa tak zúfalo volá? Kde je vedenie IARC tvárou v tvár svojmu vlastnému varovaniu pre svet z mája 2011?

  Dôverník nadácie bol ohromený obrovským zanedbaním novinárskej povinnosti. Novinári v tejto sále predstavovali veľkú britskú tlač, vrátane BBC, The Guardian, The Times. Žiadne z jeho obáv neboli zaznamenané a publikované. Dokonca aj niekoľko týždňov po brífingu, po preskúmaní médií, bolo jasné, že nepublikovali absolútne nič o otázkach položenými dôverníkom nadácie Radiation Research Trust, ktorý priamo napadol Dr. Wilda a Stewarta.

  Opomenutie klasifikácie 2B „možný karcinogén“ u RF (mikrovlnného) žiarenia, ktoré umožňuje všetkým bezdrôtovým veciam komunikovať, bolo úplné a dokonané. Zdá sa, že hlbokou spoluvinou je súčasný postoj médií, ktorý sa nezaujíma o riešenie oprávnených obáv o zdravie. Znamená to, že pravda o tejto významnej otázke sa nedostane von skôr, kým nebude príliš neskoro. Stovky miliónov životov sú v stávke a mlčanie nie je riešením.

Poznámka redakcie: V nasledujúcom spravodajskom príspevku je očividné, že zamlčovanie celej pravdy evokuje nekonečné pochybnosti o pôvode nárastu rakovinových ochorení u mladých ľudí. Znovu a znovu je prapríčinou "alkohol, tabak, obezita a málo fyzickej aktivity..." Máte pocit, že je to naozaj tak?


 
Judita Čechová
Dôvod na ochranu

                Predstavte si, že bývate v pokojnej štvrti, v malom rodinnom dome, do ktorého ste investovali okrem svojich financií  hlavne svoj čas a energiu... Trvalo dlhšie, kým ste si zrealizovali svoj  sen o tom ako má vyzerať Váš domov. Naozajstný domov, so všetkým, čo to prináša ... Tam, kde ste naozaj doma.
                Zrazu Vám túto idylku naruší niečo, čo ste nečakali, čomu vôbec nerozumiete, len intuitívne cítite, že Vás to môže ohroziť...
 
Tým niečím je 9 metrový stožiar s troma vysielačmi, nazývaný tiež základňová stanica mobilného operátora /BTS/, ktorá sa  zo dňa na deň vypína na susednej budove, priamo nad Vašou záhradou.
                 Hneď  Vás napadne, že to musel niekto povoliť a prečo, ak je to vo Vašom bezprostrednom susedstve, Vás o tom nikto neinformoval a nepýtal sa na Váš názor.  Prvé, čo urobíte je, že  kliknete na internet a nestačíte  sa čudovať... Otvára sa Vám doteraz nepoznaná oblasť.  Nájdete stránky o elektromagnetickom žiarení, videá a odborné filmy venované tejto problematike.  Vaše  obavy sa potvrdzujú....  Život pod vysielačom mobilného operátora môže mať  závažný vplyv na zdravie.
                 Vaša cesta vedie na príslušný stavebný úrad. Dozviete sa, že všetko je legálne povolené, v súlade so stavebným zákonom. Pýtate sa, či nikoho nezaujímal názor ľudí bývajúcich v okolí a odpoveďou je, že  pre rozhodnutie konkrétneho úradníka to nebolo vôbec potrebné. Mobilný operátor deklaroval splnenie limitov elektromagnetického žiarenia podľa platnej vyhlášky, takže nie je čo riešiť.
                 Doma klikáte ďalej... Nájdete si akreditovanú firmu na meranie EMG žiarenia a z protokolu o meraní sa dozviete, že hodnoty namerané vo Vašom dome vôbec nespĺňajú požiadavky na zdravé bývanie.  Čítate, píšete maily a začnete telefonovať... Spojíte sa s odborníkmi a dozviete sa: ...“áno, limity sú nastavené zle, ale nie je verejný ani politický záujem niečo  meniť.“ 

                 Čo teraz?  Bývanie vo Vašom ideálnom domčeku nadobudne zrazu iný rozmer. Ranná káva na terase je spojená s pohľadom na vynímajúci sa vysielač nad Vašou hlavou. Žiari nepretržitý,  pulzný signál priamo do Vašej záhrady, do Vašej spálne a Vaše deti budú pod týmto najbližšie roky rásť. Urýchlim  to.  Začnete zbierať podpisy, píšete odvolania a získate odborné argumenty.
                 Možno budete namietať, že vývoj je už taký a rozvoj techniky nezastavíme.  Áno, máte pravdu lenže tak, ako je regulované napr. fajčenie, mala by byť regulovaná aj táto oblasť.  Obzvlášť  pre to,  že v Ústave SR máme zakotvené aj právo na ochranu zdravia. Štát svojou legislatívou by teda mal predovšetkým chrániť  svojich obyvateľov a nie  záujmy mobilných operátorov.
                 Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z.  povoľuje limity, ktoré sú desaťnásobne vyššie ako boli napr. ešte v roku 1992 a vysielače mobilných operátorov tak môžu byť postavené prakticky kdekoľvek - na strechách obytných domov, na školách, nemocniciach, atď...  Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a zbadáte ich tiež nad svojou hlavou...
                 Odborníci upozorňujú,  že elektromagnetické žiarenie je merateľná veličina a jeho zvýšené hodnoty, najmä nepretržité pôsobenie v blízkosti  vysielačov /BTS/,  môže mať dopad na zdravie ľudí.  Mala by platiť zásada preventívneho opatrenia a ochrana pred možnými následkami. Toho sa ale štát vzdal.
                 Je tu možnosť,  že samotné mesto -  v zmysle zákona,  ochráni zdravie svojich obyvateľov a zapláta tak dieru v systémovom zlyhávaní v štátu v tejto oblasti.  V územnom pláne mesta môže upraviť podmienky na výstavbu takýchto stavieb.
                 Podarilo sa to už v niektorých mestách. Podporte prosím iniciatívu za zmenu regulatívu v umiestňovaní základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.

https://www.regulaciavysielacov.sk